Terms of Use

Version 3.1 - 14 września 2021 r.

WARUNKI KORZYSTANIA Z FITCH RATINGS, FITCH GROUP, SUSTAINABLE FITCH

Powiązane polityki:

Polityka Prywatności Grupy Fitch, Inc. („Polityka prywatności") znajdująca się na stronie https://www.fitch.group/pl/privacy-policy

Polityka dotycząca plików cookie Grupy Fitch, Inc. („Polityka plików cookie") znajdująca się na stronie https://www.fitch.group/pl/cookie-policy

Korzystanie z tej strony internetowej i wszystkich aplikacji mobilnych (każda z osobna zwana „Własnością“, a łącznie „Własnościami”) utrzymywanych przez firmę Fitch Ratings, Inc. i jej podmioty stowarzyszone podlega warunkom określonym poniżej. W związku z tym, poprzez korzystanie z takich Własności użytkownik („Użytkownik") wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków:

Informacje dostarczane przez Fitch Ratings, Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone (zwane dalej łącznie „my“, „nasz” lub „Fitch“) dotyczące tych Własności pozostają w posiadaniu agencji Fitch lub są przez nią licencjonowane („Informacje agencji Fitch”).

ŻADNA Z INFORMACJI AGENCJI FITCH NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANA, POWIELANA, PRZEPAKOWYWANA, DALEJ PRZESYŁANA, PRZEKAZYWANA, ROZPOWSZECHNIANA, ROZPROWADZANA LUB ODSPRZEDAWANA, CZY TEŻ PRZECHOWYWANA DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA W TAKIM CELU, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ORAZ PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ BEZ UZYSKANIA UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY AGENCJI FITCH. NIEWZGLĘDNIAJĄC POWYŻSZEGO, FITCH PRZYZNAJE, ŻE NIEKTÓRE UŻYTKOWNICY MOGĄ ROZPOWSZECHNIĆ PORCJE INFORMACJI FITCH DO ICH REGULATORÓW DLA CELÓW ZGODNOŚCI REGULACJI.

Przy wystawianiu i utrzymywaniu ratingów agencja Fitch opiera się na merytorycznych informacjach otrzymywanych od emitentów i ubezpieczycieli, a także z innych źródeł, które agencja Fitch uważa za wiarygodne. Agencja Fitch prowadzi stosowne badanie informacji, na których opiera się zgodnie ze swoją metodologią ratingu i uzyskuje uzasadnioną weryfikację tych informacji z niezależnych źródeł, w zakresie, w jakim źródła te są dostępne dla danego papieru wartościowego lub w danym systemie prawnym.

Sposób przeprowadzania przez agencję Fitch faktycznego postępowania wyjaśniającego oraz zakres uzyskanej przez nią weryfikacji wykonanej przez stronę trzecią będą różne w zależności od charakteru ocenianego papieru wartościowego i jego emitenta, wymogów i praktyk stosowanych w państwie, w którym oceniany papier wartościowy jest oferowany i sprzedawany lub w którym ma siedzibę emitent, dostępności i charakteru odpowiednich informacji publicznych, dostępu do kierownictwa emitenta i jego doradców, dostępności wcześniej istniejących weryfikacji otrzymanych od stron trzecich, takich jak raporty z audytów, pisma dotyczące uzgodnionych procedur, wyceny, sprawozdania aktuarialne, raporty inżynieryjne, opinie prawne i inne raporty dostarczane przez strony trzecie, dostępności niezależnych i kompetentnych źródeł weryfikacji przez strony trzecie w odniesieniu do danego papieru wartościowego lub w ramach szczególnej jurysdykcji emitenta, a także szereg innych czynników.

Użytkownicy ratingów agencji Fitch powinni rozumieć, że ani pogłębione badanie faktów, ani weryfikacja przeprowadzona przez osoby trzecie nie gwarantują, że wszystkie informacje, na których agencja Fitch polega w związku z ratingiem, będą dokładne i kompletne. W ostatecznym rozrachunku to emitent i jego doradcy są odpowiedzialni za rzetelność informacji, które przekazują agencji Fitch i rynkowi, przedstawiając dokumenty i inne raporty. Przy wystawianiu ratingów agencja Fitch musi polegać na pracy ekspertów, w tym niezależnych audytorów sprawozdań finansowych oraz prawników zajmujących się kwestiami prawnymi i podatkowymi. Ponadto ratingi są z natury wybiegające w przyszłość i zawierają założenia i przewidywania dotyczące przyszłych zdarzeń, których ze względu na swój charakter nie można zweryfikować jako faktów. W rezultacie, pomimo weryfikacji bieżących faktów, na ratingi mogą mieć wpływ przyszłe zdarzenia lub warunki, których nie można było przewidzieć w momencie wystawiania lub potwierdzania ratingu.

Agencja Fitch dąży do ciągłego doskonalenia swoich kryteriów i metodologii tworzenia ratingów, a także okresowo aktualizuje opisy swoich kryteriów i metodologii dotyczących papierów wartościowych danego typu w odniesieniu do Własności. Kryteria i metody stosowane do określenia działania ratingowego to kryteria i metody obowiązujące w momencie podejmowania działania ratingowego, czyli w dniu przekazania stosownego komentarza do działania ratingowego. Każdy komentarz do działań ratingowych zawiera informacje na temat kryteriów i metodologii zastosowanych w celu uzyskania danego ratingu, które mogą różnić się od ogólnych kryteriów i metodologii dla danego typu papierów wartościowych umieszczonych na tej stronie w danym momencie. Z tego powodu należy zawsze zapoznać się z komentarzem do odpowiednich działań ratingowych, aby uzyskać możliwie najdokładniejsze informacje na podstawie danego ratingu.

Oświadczenia dotyczące bazy danych CUSIP. (a) Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że baza danych CUSIP jest i pozostanie cenną własnością intelektualną należącą do lub licencjonowaną przez Standard & Poor's CUSIP Service Bureau („CSB“) i American Bankers Association („ABA”) oraz że nie przenosi się na Użytkownika żadnych praw własności do takich materiałów lub informacji w niej zawartych. Użytkownik zgadza się, że przywłaszczenie lub niewłaściwe użycie tych materiałów spowoduje poważne szkody dla CSB i ABA oraz że w takim przypadku odszkodowanie pieniężne może nie stanowić wystarczającej rekompensaty dla CSB i ABA; w związku z tym wyraża zgodę, iż w przypadku przywłaszczenia lub niewłaściwego użycia, CSB i ABA będą mieć prawo do zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego. (b) Użytkownik zgadza się nie publikować ani nie rozpowszechniać w żaden sposób bazy danych CUSIP ani żadnych informacji w niej zawartych, ich streszczeń lub podzbiorów wśród jakichkolwiek osób lub podmiotów, z wyjątkiem przypadków związanych z normalnym wewnętrznym przetwarzaniem transakcji związanych z papierami wartościowymi. Użytkownik zgadza się również, że korzystanie z numerów i opisów CUSIP nie ma na celu tworzenia ani utrzymywania, ani też nie służy do tworzenia lub utrzymywania pliku opisów lub numerów CUSIP dla jakiegokolwiek innego odbiorcy takiej usługi, nie ma również na celu tworzenia i w żaden sposób nie zastępuje usług CUSIP MASTER TAPE, PRINT, ELECTRONIC i/lub CD-ROM SERVICES. (c) ANI CSB, ANI ABA, ANI ŻADEN Z ICH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, CO DO DOKŁADNOŚCI, ADEKWATNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ZAWARTYCH W BAZIE DANYCH CUSIP. WSZYSTKIE MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYKORZYSTANIA, ANI CO DO WYNIKÓW, JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ W WYNIKU ZASTOSOWANIA TAKICH MATERIAŁÓW. ANI CSB, ANI ABA, ANI ŻADEN Z ICH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB POMINIĘCIA, ANI TEŻ NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE, NAWET JEŚLI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU CSB, ABA ANI ŻADEN Z ICH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU PODSTAWY DO WNIESIENIA POWÓDZTWA, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY CZY OPARTA JEST NA INNEJ PODSTAWIE, W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ OPŁATĘ UISZCZONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA DOSTĘP DO TYCH MATERIAŁÓW W MIESIĄCU, W KTÓRYM TAKA PODSTAWA POWÓDZTWA RZEKOMO POWSTAŁA. PONADTO CSB I ABA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPÓŹNIENIA LUB AWARIE SPOWODOWANE OKOLICZNOŚCIAMI, NA KTÓRE CSB I ABA NIE MAJĄ WPŁYWU. (d) Użytkownik zgadza się, że powyższe warunki pozostają w mocy po wygaśnięciu jego prawa dostępu do materiałów określonych powyżej.

INFORMACJE NA KAŻDEJ WŁASNOŚCI SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, A AGENCJA FITCH NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, CO DO DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU TAKICH INFORMACJI. Agencja Fitch w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby ani podmiotu za (a) jakiekolwiek straty lub szkody, w całości lub w części, spowodowane, wynikające lub związane z błędem lub innymi okolicznościami lub zdarzeniami, na które agencja Fitch lub którykolwiek z jej dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników lub agentów nie ma wpływu w związku z zamówieniem, gromadzeniem, kompilowaniem, analizowaniem, interpretowaniem, edytowaniem, przepisywaniem, przekazywaniem, komunikowaniem, publikowaniem lub dostarczaniem wszelkich takich informacji, lub (b) wszelkie bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wtórne, odszkodowawcze lub przypadkowe szkody (w tym bez ograniczeń za utracone zyski) w odniesieniu do powyższego.

Każdy użytkownik Własności przyjmuje do wiadomości, że rating agencji Fitch jest opinią na temat wiarygodności kredytowej papieru wartościowego. Niniejsza opinia opiera się na ustalonych kryteriach i metodologiach, które są stale kontrolowane i aktualizowane przez agencję Fitch. Dlatego też ratingi są zbiorowym produktem pracy agencji Fitch i żadna osoba ani grupa osób nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności za wystawienie ratingu. Rating nie obejmuje ryzyka straty z tytułu ryzyka innego niż ryzyko kredytowe, chyba że ryzyko to zostało wyraźnie wymienione. Agencja Fitch nie prowadzi działalności w zakresie oferowania lub sprzedaży papierów wartościowych. Wszystkie raporty agencji Fitch mają wspólne autorstwo. Osoby wskazane w raporcie agencji Fitch brały udział w stworzeniu zawartych w nim opinii, ale nie ponoszą za nie wyłącznej odpowiedzialności. Nazwiska tych osób służą wyłącznie do celów kontaktowych. Raport ratingowy sporządzony przez agencję Fitch nie stanowi prospektu emisyjnego i nie zastępuje informacji gromadzonych, weryfikowanych i przedstawianych inwestorom przez emitenta i jego agentów w związku ze sprzedażą papierów wartościowych. Ratingi mogą być zmieniane lub wycofywane w dowolnym momencie z dowolnego powodu, według wyłącznego uznania agencji Fitch. Agencja Fitch nie świadczy żadnych usług z zakresu doradztwa inwestycyjnego. Agencja Fitch nie ponosi odpowiedzialności za decyzje dotyczące gwarantowania emisji, kredytów, pożyczek, zakupu, decyzji strategicznych lub inwestycyjnych. Przy wystawianiu i/lub utrzymywaniu ratingu agencja Fitch nie formułuje żadnych rekomendacji ani sugestii, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących kupna, sprzedaży, tworzenia lub posiadania jakichkolwiek inwestycji, pożyczek lub papierów wartościowych, ani też podejmowania jakichkolwiek strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji, pożyczek lub papierów wartościowych jakiegokolwiek emitenta. Ratingi nie oceniają adekwatności ceny rynkowej, przydatności inwestycji, pożyczek lub papierów wartościowych dla konkretnego inwestora (a w szczególności sposobu księgowania i/lub interpretowania przepisów prawa), ani też możliwości zwolnienia z podatku lub opodatkowania płatności dokonanych w związku z inwestycją, pożyczką lub papierami wartościowymi. KAŻDA OSOBA LUB PODMIOT KORZYSTAJĄCY Z RATINGU CZYNI TO CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO. JEŻELI JAKAKOLWIEK OSOBA LUB PODMIOT SĄ UPRAWNIONE DO ODSZKODOWANIA OD AGENCJI FITCH ZA PONIESIONE SZKODY ZGODNIE Z JAKĄKOLWIEK TEORIĄ PRAWNĄ, WÓWCZAS TAKA OSOBA LUB PODMIOT ZGADZA SIĘ, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ŻE CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ AGENCJI FITCH JEST OGRANICZONA DO FAKTYCZNYCH BEZPOŚREDNICH SZKÓD, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ UDOWODNIONE I W WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ TRZYKROTNOŚCI OPŁAT NETTO OTRZYMANYCH PRZEZ AGENCJĘ FITCH W ZWIĄZKU Z TAKIM RATINGIEM. Agencja Fitch pobiera od emitentów, ubezpieczycieli, gwarantów, innych dłużników i gwarantów emisji opłaty za ocenę ratingową papierów wartościowych. Takie opłaty wahają się od 1000 USD do 750 000 USD (lub równowartość tej kwoty w odpowiedniej walucie) za każdą emisję. W niektórych przypadkach agencja Fitch będzie oceniać wszystkie emisje wydawane przez danego emitenta, ubezpieczone lub gwarantowane przez danego ubezpieczyciela lub gwaranta, lub ich pewną liczbę, za jednorazową opłatą roczną. Oczekuje się, że takie opłaty będą się wahać od 10 000 USD do 1 500 000 USD (lub równowartości tej kwoty w odpowiedniej walucie). Przyznanie, opublikowanie lub rozpowszechnienie ratingu przez agencję Fitch nie stanowi zgody agencji Fitch na używanie jej nazwy jako eksperta w związku z oświadczeniem rejestracyjnym złożonym zgodnie z amerykańskimi przepisami prawa papierów wartościowych, brytyjską ustawą o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act of 2000 of Great Britain) lub przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi obowiązującymi w poszczególnych jurysdykcjach. Ze względu na relatywnie wyższą skuteczność publikacji i dystrybucji elektronicznej, badania prowadzone przez agencję Fitch mogą być dostępne dla abonentów elektronicznych do trzech dni wcześniej niż dla subskrybentów materiałów w formie drukowanej. Użytkownicy mogą, poprzez hipertekst lub inne łącza komputerowe, uzyskać dostęp do witryn osób trzecich w sieci WWW, które zawierają informacje nie należące do agencji Fitch lub użytkownicy witryn należących do osób trzecich mogą, poprzez hipertekst lub inne łącza komputerowe, uzyskać dostęp do niniejszej Własności agencji Fitch. Pojawienie się hiperłącza agencji Fitch na stronach osób trzecich nie oznacza, że agencja Fitch wyraziła zgodę na umieszczenie takiego hiperłącza. Użytkownikom i osobom trzecim zabrania się umieszczania hiperłączy do lub z dala od niniejszej Własności, o ile agencja Fitch nie udzieli uprzedniej pisemnej zgody (której udzielenie zależy od uznania agencji). Użytkownik zgadza się, że niezależnie od tego, czy istnieją hiperłącza do witryn osób trzecich, agencja Fitch nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn osób trzecich, w tym za witryny osób trzecich, do których dostęp uzyskano z Własności agencji oraz za witryny osób trzecich, z których uzyskano dostęp do Własności, ponadto agencja Fitch nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec żadnej osoby lub podmiotu z tego tytułu. Dodatkowo Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na (a) zwolnienie agencji Fitch z odpowiedzialności za korzystanie z oprogramowania osób trzecich w obrębie Własności agencji Fitch oraz (b) agencja Fitch nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec żadnej osoby ani podmiotu z tytułu dokładności i/lub rzetelności wyników uzyskanych w wyniku korzystania z takiego oprogramowania.

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem właściwości prawa wskazanego przez normy kolizyjne. Wszelkie kontrowersje, roszczenia lub spory wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub odnoszące się do nich będą rozstrzygane wyłącznie w drodze indywidualnego wiążącego arbitrażu w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork. Arbitraż taki będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami arbitrażu komercyjnego określonymi przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe. Każda ze stron pokrywa koszty i honoraria swojego pełnomocnika. Strony zobowiązują się do przestrzegania wszelkich decyzji i orzeczeń wydanych w takich postępowaniach. Takie decyzje i orzeczenia arbitra są ostateczne i rozstrzygające. Wszelkie kontrowersje, roszczenia lub spory będą rozstrzygane w toku postępowania prowadzonego w oparciu o prawo słuszności lub prawo stanowione. Arbiter nie ma prawa przyznać żadnej ze stron odszkodowania o charakterze karnym lub odszkodowania za ewentualną szkodę i nie jest uprawniony do zmiany postanowień określonych w niniejszych Warunkach użytkowania. Arbiter zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik zgadza się, że ta klauzula arbitrażowa będzie wiążąca dla członków jego rodziny, spadkobierców, wykonawców, administratorów, następców prawnych i cesjonariuszy. JEŻELI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU TA KLAUZULA ARBITRAŻOWA NIE BĘDZIE MIAŁA ZASTOSOWANIA, WÓWCZAS KAŻDA ZE STRON, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NINIEJSZYM NIEODWOŁALNIE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO ROZPATRZENIA PRZEZ SĄD ARBITRAŻOWY JAKIEJKOLWIEK SPRAWY DOTYCZĄCEJ NINIEJSZEJ KLAUZULI W DZIAŁANIU, POSTĘPOWANIU LUB ROSZCZENIU WZAJEMNYM WYNIKAJĄCYM POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ SPRAWY, W KTÓRĄ ZAANGAŻOWANE SĄ STRONY NINIEJSZEJ UMOWY. Użytkownik i agencja Fitch (a) zgadza się na to, aby wszelkie powództwa, działania lub postępowania prawne wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub ich dotyczące były wnoszone do federalnych i stanowych sądów postępowania pisemnego w stanie Nowy Jork w hrabstwie Nowy Jork; (b) wyraża zgodę na właściwość takiego sądu w każdym powództwie, działaniu lub postępowaniu; (c) zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do miejsca wniesienia powództwa, działania lub postępowania sądowego w którymkolwiek z tych sądów; oraz (d) wyraża zgodę na to, że niniejsze Warunki użytkowania są realizowane w stanie Nowy Jork i podlegają prawu tego stanu. Zarówno Użytkownik, jak i agencja Fitch zgadzają się, że żaden spór prawny lub inne postępowanie sądowe związane z niniejszymi Warunkami użytkowania nie mogą zostać wszczęte lub wniesione później niż sześć miesięcy po zdarzeniu, które spowodowało powstanie roszczenia. POSTĘPOWANIE MAJĄCE NA CELU ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU NA JAKIMKOLWIEK FORUM BĘDZIE PROWADZONE INDYWIDUALNIE. Ani Użytkownik, ani agencja Fitch nie będą dążyć do tego, aby spór był rozstrzygany w ramach powództwa zbiorowego, postępowania z powództwa prokuratora generalnego ani w żadnym innym postępowaniu, w którym którakolwiek ze stron działa lub zamierza działać w charakterze przedstawiciela. Żaden arbitraż ani żadne postępowanie nie może być łączone z innym postępowaniem bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich stron postępowania arbitrażowego lub innego postępowania. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB ZAKAZUJĄ STOSOWANIA POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ, WÓWCZAS W TAKICH JURYSDYKCJACH POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Niniejsze Warunki użytkowania będą okresowo aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach biznesowych lub obowiązujących przepisach prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem możemy dokonać takich zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Opublikujemy zaktualizowaną wersję niniejszych Warunków użytkowania i podamy w górnej części dokumentu datę ostatniej aktualizacji. Korzystanie przez Użytkownika z Warunków użytkowania będzie objęte aktualną w danej chwili wersją Warunków.

W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami użytkowania a konkretną umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem a agencją Fitch, postanowienia danej umowy mają moc nadrzędną w stosunku do Warunków użytkowania. Aby przejrzeć kopię Polityki prywatności agencji Fitch, zapraszamy do zapoznania się z Polityką ochrony prywatności.

WARUNKI KORZYSTANIA Z FITCH SOLUTIONS

Powiązane polityki:

Polityka ochrony prywatności Grupy Fitch, Inc. („Polityka ochrony prywatności") znajduje się na stronie https://www.fitch.group/pl/privacy-policy

Polityka dotycząca plików cookie Grupy Fitch, Inc. („Polityka plików cookie") znajduje się na stronie https://www.fitch.group/pl/cookie-policy

Korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz wszystkich aplikacji mobilnych (każda z osobna zwana „Własnością“, a łącznie „Własnościami”) zarządzanych przez firmę Fitch Solutions, Inc. lub dowolny podmiot stowarzyszony z Fitch Solutions (zwanych łącznie „my“, „nasz” lub „Fitch“) podlega zarówno (i) warunkom konkretnej umowy zawartej pomiędzy agencją Fitch a Użytkownikiem („Użytkownik”), jak i (ii) warunkom określonym poniżej. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy z Użytkownikiem a niniejszymi warunkami użytkowania, nadrzędną moc prawną mają warunki takiej umowy.

Korzystanie z Własności jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przestrzeganie poniższych warunków:

Informacje (w tym między innymi: ratingi, badania i modele) dostarczone przez agencję Fitch w zakresie tych Własności stanowią własność agencji Fitch lub są przez nią licencjonowane („Informacje agencji Fitch").

O ILE ZGODNIE Z UMOWĄ NIE POSTANOWIONO INACZEJ, ŻADNA Z INFORMACJI AGENCJI FITCH NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANA, POWIELANA, PRZEPAKOWYWANA, DALEJ PRZESYŁANA, PRZEKAZYWANA, ROZPOWSZECHNIANA, ROZPROWADZANA LUB ODSPRZEDAWANA, CZY TEŻ PRZECHOWYWANA DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA W TAKIM CELU, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ORAZ PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ BEZ UZYSKANIA UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY AGENCJI FITCH.

Przy wystawianiu i utrzymywaniu ratingów agencja Fitch opiera się na merytorycznych informacjach otrzymywanych od emitentów i ubezpieczycieli, a także z innych źródeł, które agencja Fitch uważa za wiarygodne. Agencja Fitch prowadzi stosowne badanie informacji, na których opiera się zgodnie ze swoją metodologią ratingu i uzyskuje uzasadnioną weryfikację tych informacji z niezależnych źródeł, w zakresie, w jakim źródła te są dostępne dla danego papieru wartościowego lub w danym systemie prawnym.

Sposób przeprowadzania przez agencję Fitch faktycznego postępowania wyjaśniającego oraz zakres uzyskanej przez nią weryfikacji wykonanej przez stronę trzecią będą różne w zależności od charakteru ocenianego papieru wartościowego i jego emitenta, wymogów i praktyk stosowanych w państwie, w którym oceniany papier wartościowy jest oferowany i sprzedawany lub w którym ma siedzibę emitent, dostępności i charakteru odpowiednich informacji publicznych, dostępu do kierownictwa emitenta i jego doradców, dostępności wcześniej istniejących weryfikacji otrzymanych od stron trzecich, takich jak raporty z audytów, pisma dotyczące uzgodnionych procedur, wyceny, sprawozdania aktuarialne, raporty inżynieryjne, opinie prawne i inne raporty dostarczane przez strony trzecie, dostępności niezależnych i kompetentnych źródeł weryfikacji przez strony trzecie w odniesieniu do danego papieru wartościowego lub w ramach szczególnej jurysdykcji emitenta, a także szereg innych czynników.

Użytkownicy ratingów agencji Fitch powinni rozumieć, że ani pogłębione badanie faktów, ani weryfikacja przeprowadzona przez osoby trzecie nie gwarantują, że wszystkie informacje, na których agencja Fitch polega w związku z ratingiem, będą dokładne i kompletne. W ostatecznym rozrachunku to emitent i jego doradcy są odpowiedzialni za rzetelność informacji, które przekazują agencji Fitch i rynkowi, przedstawiając dokumenty i inne raporty. Przy wystawianiu ratingów agencja Fitch musi polegać na pracy ekspertów, w tym niezależnych audytorów sprawozdań finansowych oraz prawników zajmujących się kwestiami prawnymi i podatkowymi. Ponadto ratingi są z natury wybiegające w przyszłość i zawierają założenia i przewidywania dotyczące przyszłych zdarzeń, których ze względu na swój charakter nie można zweryfikować jako faktów. W rezultacie, pomimo weryfikacji bieżących faktów, na ratingi mogą mieć wpływ przyszłe zdarzenia lub warunki, których nie można było przewidzieć w momencie wystawiania lub potwierdzania ratingu.

Agencja Fitch dąży do ciągłego doskonalenia swoich kryteriów i metodologii tworzenia ratingów, a także okresowo aktualizuje opisy swoich kryteriów i metodologii dotyczących papierów wartościowych danego typu w odniesieniu do Własności. Kryteria i metody stosowane do określenia działania ratingowego to kryteria i metody obowiązujące w momencie podejmowania działania ratingowego, czyli w dniu przekazania stosownego komentarza do działania ratingowego. Każdy komentarz do działań ratingowych zawiera informacje na temat kryteriów i metodologii zastosowanych w celu uzyskania danego ratingu, które mogą różnić się od ogólnych kryteriów i metodologii dla danego typu papierów wartościowych umieszczonych na tej stronie w danym momencie. Z tego powodu należy zawsze zapoznać się z komentarzem do odpowiednich działań ratingowych, aby uzyskać możliwie najdokładniejsze informacje na podstawie danego ratingu.

Oświadczenia dotyczące bazy danych CUSIP. (a) Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że baza danych CUSIP jest i pozostanie cenną własnością intelektualną należącą do lub licencjonowaną przez Standard & Poor's CUSIP Service Bureau („CSB“) i American Bankers Association („ABA”) oraz że nie przenosi się na Użytkownika żadnych praw własności do takich materiałów lub informacji w niej zawartych. Użytkownik zgadza się, że przywłaszczenie lub niewłaściwe użycie tych materiałów spowoduje poważne szkody dla CSB i ABA oraz że w takim przypadku odszkodowanie pieniężne może nie stanowić wystarczającej rekompensaty dla CSB i ABA; w związku z tym wyraża zgodę, iż w przypadku przywłaszczenia lub niewłaściwego użycia, CSB i ABA będą mieć prawo do zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego. (b) Użytkownik zgadza się nie publikować ani nie rozpowszechniać w żaden sposób bazy danych CUSIP ani żadnych informacji w niej zawartych, ich streszczeń lub podzbiorów wśród jakichkolwiek osób lub podmiotów, z wyjątkiem przypadków związanych z normalnym wewnętrznym przetwarzaniem transakcji związanych z papierami wartościowymi. Użytkownik zgadza się również, że korzystanie z numerów i opisów CUSIP nie ma na celu tworzenia ani utrzymywania, ani też nie służy do tworzenia lub utrzymywania pliku opisów lub numerów CUSIP dla jakiegokolwiek innego odbiorcy takiej usługi, nie ma również na celu tworzenia i w żaden sposób nie zastępuje usług CUSIP MASTER TAPE, PRINT, ELECTRONIC i/lub CD-ROM SERVICES. (c) ANI CSB, ANI ABA, ANI ŻADEN Z ICH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, CO DO DOKŁADNOŚCI, ADEKWATNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ZAWARTYCH W BAZIE DANYCH CUSIP. WSZYSTKIE MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYKORZYSTANIA, ANI CO DO WYNIKÓW, JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ W WYNIKU ZASTOSOWANIA TAKICH MATERIAŁÓW. ANI CSB, ANI ABA, ANI ŻADEN Z ICH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB POMINIĘCIA, ANI TEŻ NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE, NAWET JEŚLI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU CSB, ABA ANI ŻADEN Z ICH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU PODSTAWY DO WNIESIENIA POWÓDZTWA, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY CZY OPARTA JEST NA INNEJ PODSTAWIE, W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ OPŁATĘ UISZCZONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA DOSTĘP DO TYCH MATERIAŁÓW W MIESIĄCU, W KTÓRYM TAKA PODSTAWA POWÓDZTWA RZEKOMO POWSTAŁA. PONADTO CSB I ABA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPÓŹNIENIA LUB AWARIE SPOWODOWANE OKOLICZNOŚCIAMI, NA KTÓRE CSB I ABA NIE MAJĄ WPŁYWU. (d) Użytkownik zgadza się, że powyższe warunki pozostają w mocy po wygaśnięciu jego prawa dostępu do materiałów określonych powyżej.

O ILE ZGODNIE Z UMOWĄ NIE POSTANOWIONO INACZEJ, INFORMACJE NA KAŻDEJ WŁASNOŚCI SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, A AGENCJA FITCH NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, CO DO DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU TAKICH INFORMACJI. Agencja Fitch w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby ani podmiotu za (a) jakiekolwiek straty lub szkody, w całości lub w części, spowodowane, wynikające lub związane z błędem lub innymi okolicznościami lub zdarzeniami, na które agencja Fitch lub którykolwiek z jej dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników lub agentów nie ma wpływu w związku z zamówieniem, gromadzeniem, kompilowaniem, analizowaniem, interpretowaniem, edytowaniem, przepisywaniem, przekazywaniem, komunikowaniem, publikowaniem lub dostarczaniem wszelkich takich informacji, lub (b) wszelkie bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wtórne, odszkodowawcze lub przypadkowe szkody (w tym bez ograniczeń za utracone zyski) w odniesieniu do powyższego.

Każdy użytkownik Własności przyjmuje do wiadomości, że rating agencji Fitch jest opinią na temat wiarygodności kredytowej papieru wartościowego. Niniejsza opinia opiera się na ustalonych kryteriach i metodologiach, które są stale kontrolowane i aktualizowane przez agencję Fitch. Dlatego też ratingi są zbiorowym produktem pracy agencji Fitch i żadna osoba ani grupa osób nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności za wystawienie ratingu. Rating nie obejmuje ryzyka straty z tytułu ryzyka innego niż ryzyko kredytowe, chyba że ryzyko to zostało wyraźnie wymienione. Agencja Fitch nie prowadzi działalności w zakresie oferowania lub sprzedaży papierów wartościowych. Wszystkie raporty agencji Fitch mają wspólne autorstwo. Osoby wskazane w raporcie agencji Fitch brały udział w stworzeniu zawartych w nim opinii, ale nie ponoszą za nie wyłącznej odpowiedzialności. Nazwiska tych osób służą wyłącznie do celów kontaktowych. Raport ratingowy sporządzony przez agencję Fitch nie stanowi prospektu emisyjnego i nie zastępuje informacji gromadzonych, weryfikowanych i przedstawianych inwestorom przez emitenta i jego agentów w związku ze sprzedażą papierów wartościowych. Ratingi mogą być zmieniane lub wycofywane w dowolnym momencie z dowolnego powodu, według wyłącznego uznania agencji Fitch. Agencja Fitch nie świadczy żadnych usług z zakresu doradztwa inwestycyjnego. Agencja Fitch nie ponosi odpowiedzialności za decyzje dotyczące gwarantowania emisji, kredytów, pożyczek, zakupu, decyzji strategicznych lub inwestycyjnych. Przy wystawianiu i/lub utrzymywaniu ratingu agencja Fitch nie formułuje żadnych rekomendacji ani sugestii, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących kupna, sprzedaży, tworzenia lub posiadania jakichkolwiek inwestycji, pożyczek lub papierów wartościowych, ani też podejmowania jakichkolwiek strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji, pożyczek lub papierów wartościowych jakiegokolwiek emitenta. Ratingi nie oceniają adekwatności ceny rynkowej, przydatności inwestycji, pożyczek lub papierów wartościowych dla konkretnego inwestora (a w szczególności sposobu księgowania i/lub interpretowania przepisów prawa), ani też możliwości zwolnienia z podatku lub opodatkowania płatności dokonanych w związku z inwestycją, pożyczką lub papierami wartościowymi.

KAŻDA OSOBA LUB PODMIOT KORZYSTAJĄCY Z RATINGU CZYNI TO CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO. JEŻELI JAKAKOLWIEK OSOBA LUB PODMIOT SĄ UPRAWNIONE DO ODSZKODOWANIA OD AGENCJI FITCH ZA PONIESIONE SZKODY ZGODNIE Z JAKĄKOLWIEK TEORIĄ PRAWNĄ, WÓWCZAS TAKA OSOBA LUB PODMIOT ZGADZA SIĘ, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ŻE CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ AGENCJI FITCH JEST OGRANICZONA DO FAKTYCZNYCH BEZPOŚREDNICH SZKÓD, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ UDOWODNIONE I W WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ TRZYKROTNOŚCI OPŁAT NETTO OTRZYMANYCH PRZEZ AGENCJĘ FITCH W ZWIĄZKU Z TAKIM RATINGIEM.

Agencja Fitch pobiera od emitentów, ubezpieczycieli, gwarantów, innych dłużników i gwarantów emisji opłaty za ocenę ratingową papierów wartościowych. Takie opłaty wahają się od 1000 USD do 750 000 USD (lub równowartość tej kwoty w odpowiedniej walucie) za każdą emisję. W niektórych przypadkach agencja Fitch będzie oceniać wszystkie emisje wydawane przez danego emitenta, ubezpieczone lub gwarantowane przez danego ubezpieczyciela lub gwaranta, lub ich pewną liczbę, za jednorazową opłatą roczną. Oczekuje się, że takie opłaty będą się wahać od 10 000 USD do 1 500 000 USD (lub równowartości tej kwoty w odpowiedniej walucie). Przyznanie, opublikowanie lub rozpowszechnienie ratingu przez agencję Fitch nie stanowi zgody agencji Fitch na używanie jej nazwy jako eksperta w związku z oświadczeniem rejestracyjnym złożonym zgodnie z amerykańskimi przepisami prawa papierów wartościowych, brytyjską ustawą o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act of 2000 of Great Britain) lub przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi obowiązującymi w poszczególnych jurysdykcjach. Ze względu na relatywnie wyższą skuteczność publikacji i dystrybucji elektronicznej, badania prowadzone przez agencję Fitch mogą być dostępne dla abonentów elektronicznych do trzech dni wcześniej niż dla subskrybentów materiałów w formie drukowanej. Użytkownicy mogą, poprzez hipertekst lub inne łącza komputerowe, uzyskać dostęp do witryn osób trzecich w sieci WWW, które zawierają informacje nie należące do agencji Fitch lub użytkownicy witryn należących do osób trzecich mogą, poprzez hipertekst lub inne łącza komputerowe, uzyskać dostęp do niniejszej Własności agencji Fitch. Pojawienie się hiperłącza agencji Fitch na stronach osób trzecich nie oznacza, że agencja Fitch wyraziła zgodę na umieszczenie takiego hiperłącza. Użytkownikom i osobom trzecim zabrania się umieszczania hiperłączy do lub z dala od niniejszej Własności, o ile agencja Fitch nie udzieli uprzedniej pisemnej zgody (której udzielenie zależy od uznania agencji). Użytkownik zgadza się, że niezależnie od tego, czy istnieją hiperłącza do witryn osób trzecich, agencja Fitch nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn osób trzecich, w tym za witryny osób trzecich, do których dostęp uzyskano z Własności agencji oraz za witryny osób trzecich, z których uzyskano dostęp do Własności, ponadto agencja Fitch nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec żadnej osoby lub podmiotu z tego tytułu. Dodatkowo Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na (a) zwolnienie agencji Fitch z odpowiedzialności za korzystanie z oprogramowania osób trzecich w obrębie Własności agencji Fitch oraz (b) agencja Fitch nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec żadnej osoby ani podmiotu z tytułu dokładności i/lub rzetelności wyników uzyskanych w wyniku korzystania z takiego oprogramowania.

Dla celów niniejszych Warunków Użytkowania, „Podmiot stowarzyszony" oznacza każdy podmiot, który, bezpośrednio lub pośrednio, kontroluje lub znajduje się pod wspólną kontrolą z innym podmiotem. „Kontrola" oznacza posiadanie, bezpośrednich lub pośrednich, uprawnień do kierowania lub zlecania kierowania zarządzaniem i zasadami działania danej jednostki, poprzez zapis lub faktyczną własność papierów wartościowych z prawem głosu, na mocy umowy lub w inny sposób.

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem właściwości prawa wskazanego przez normy kolizyjne. Wszelkie kontrowersje, roszczenia lub spory wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub odnoszące się do nich będą rozstrzygane wyłącznie w drodze indywidualnego wiążącego arbitrażu w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork. Arbitraż taki będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami arbitrażu komercyjnego określonymi przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe. Każda ze stron pokrywa koszty i honoraria swojego pełnomocnika. Strony zobowiązują się do przestrzegania wszelkich decyzji i orzeczeń wydanych w takich postępowaniach. Takie decyzje i orzeczenia arbitra są ostateczne i rozstrzygające. Wszelkie kontrowersje, roszczenia lub spory będą rozstrzygane w toku postępowania prowadzonego w oparciu o prawo słuszności lub prawo stanowione. Arbiter nie ma prawa przyznać żadnej ze stron odszkodowania o charakterze karnym lub odszkodowania za ewentualną szkodę i nie jest uprawniony do zmiany postanowień określonych w niniejszych Warunkach użytkowania. Arbiter zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik zgadza się, że ta klauzula arbitrażowa będzie wiążąca dla członków jego rodziny, spadkobierców, wykonawców, administratorów, następców prawnych i cesjonariuszy. JEŻELI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU TA KLAUZULA ARBITRAŻOWA NIE BĘDZIE MIAŁA ZASTOSOWANIA, WÓWCZAS KAŻDA ZE STRON, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NINIEJSZYM NIEODWOŁALNIE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO ROZPATRZENIA PRZEZ SĄD ARBITRAŻOWY JAKIEJKOLWIEK SPRAWY DOTYCZĄCEJ NINIEJSZEJ KLAUZULI W DZIAŁANIU, POSTĘPOWANIU LUB ROSZCZENIU WZAJEMNYM WYNIKAJĄCYM POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ SPRAWY, W KTÓRĄ ZAANGAŻOWANE SĄ STRONY NINIEJSZEJ UMOWY. Użytkownik i agencja Fitch (a) zgadza się na to, aby wszelkie powództwa, działania lub postępowania prawne wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub ich dotyczące były wnoszone do federalnych i stanowych sądów postępowania pisemnego w stanie Nowy Jork w hrabstwie Nowy Jork; (b) wyraża zgodę na właściwość takiego sądu w każdym powództwie, działaniu lub postępowaniu; (c) zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do miejsca wniesienia powództwa, działania lub postępowania sądowego w którymkolwiek z tych sądów; oraz (d) wyraża zgodę na to, że niniejsze Warunki użytkowania są realizowane w stanie Nowy Jork i podlegają prawu tego stanu. Zarówno Użytkownik, jak i agencja Fitch zgadzają się, że żaden spór prawny lub inne postępowanie sądowe związane z niniejszymi Warunkami użytkowania nie mogą zostać wszczęte lub wniesione później niż sześć miesięcy po zdarzeniu, które spowodowało powstanie roszczenia. POSTĘPOWANIE MAJĄCE NA CELU ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU NA JAKIMKOLWIEK FORUM BĘDZIE PROWADZONE INDYWIDUALNIE. Ani Użytkownik, ani agencja Fitch nie będą dążyć do tego, aby spór był rozstrzygany w ramach powództwa zbiorowego, postępowania z powództwa prokuratora generalnego ani w żadnym innym postępowaniu, w którym którakolwiek ze stron działa lub zamierza działać w charakterze przedstawiciela. Żaden arbitraż ani żadne postępowanie nie może być łączone z innym postępowaniem bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich stron postępowania arbitrażowego lub innego postępowania. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB ZAKAZUJĄ STOSOWANIA POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ, WÓWCZAS W TAKICH JURYSDYKCJACH POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Niniejsze Warunki użytkowania będą okresowo aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach biznesowych lub obowiązujących przepisach prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem możemy dokonać takich zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Opublikujemy zaktualizowaną wersję niniejszych Warunków użytkowania i podamy w górnej części dokumentu datę ostatniej aktualizacji. Korzystanie przez Użytkownika z Warunków użytkowania będzie objęte aktualną w danej chwili wersją Warunków.

W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami użytkowania a konkretną umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem a agencją Fitch, postanowienia danej umowy mają moc nadrzędną w stosunku do niniejszych Warunków użytkowania. Aby przejrzeć kopię Polityki prywatności agencji Fitch, zapraszamy do zapoznania się z Polityką ochrony prywatności.

WARUNKI KORZYSTANIA Z FITCH SOLUTIONS MACRO RESEARCH REPORTS

Powiązane polityki:

Polityka Prywatności Grupy Fitch, Inc. („Polityka prywatności") znajduje się na stronie https://www.fitch.group/pl/privacy-policy

Polityka dotycząca plików cookie Grupy Fitch, Inc. („Polityka plików cookie") znajduje się na stronie https://www.fitch.group/pl/cookie-policy

Korzystanie z niniejszej strony internetowej, store.fitchsolutions.com, oznacza, że Użytkownik w pełni zgadza się z Warunkami użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej. Niniejsza strona internetowa, store.fitchsolutions.com, jest własnością i jest zarządzana przez spółkę Fitch Solutions Group Limited, a zawartość strony, w tym wszelka własność intelektualna, znaki towarowe, logo, projekt i tekst, stanowią wyłączną własność wyżej wymienionej spółki i są chronione na całym świecie, bez ograniczeń, zgodnie z prawami autorskimi i prawami o znakach towarowych. Żaden materiał ze strony store.fitchsolutions.com nie może być modyfikowany, kopiowany, pobierany, wysyłany, powielany, przepakowywany, publikowany, przesyłany, rozprowadzany lub odsprzedawany w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody spółki Fitch Solutions Group Limited, która to zgoda, może zostać udzielona indywidualnie na podstawie określonych warunków i zasad korzystania, w poszanowaniu praw autorskich, praw do znaku towarowego i praw własności spółki Fitch Solutions Group Limited, które w każdej z tych sytuacji pozostaną nienaruszone i niezmienione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej oraz innej publikacji lub usługi należącej do Fitch Solutions Group Limited, na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, jest surowo wzbronione.

Wyłączenie odpowiedzialności

Fitch Solutions Group Limited i jej spółki zależne (razem zwane „FSG“) nie składa żadnych oświadczeń lub gwarancji i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z korzystania z niniejszej strony lub materiałów na niej udostępnianych, które są dostarczane w formie „takiej, jakiej w są" i „w miarę dostępności”. FSG nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, materiały na niniejszej stronie są wolne od błędów, lub że nadają się do jakichkolwiek określonych celów lub potrzeb. Nie gwarantuje również prawidłowego funkcjonowania serwisu store.fitchsolutions.com ani żadnej jego zawartości. Żadne oświadczenie na tej stronie internetowej nie może być interpretowane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży aktywów, ani jako doradztwo inwestycyjne. Subskrybent nabył niezbywalną, niewyłączną licencję na dostęp do określonych usługi spółki FSG, które będą podlegać następującym warunkom użytkowania. „Treść" lub „zawartość" bazy danych jest również określana w niniejszej umowie mianem „materiału“, „własności intelektualnej”, „raportu" i „danych". Po uzyskaniu przez firmę Użytkownika lub osobę działającą w jej imieniu dostępu do Treści objętych niniejszymi warunkami, Użytkownik potwierdza, że jego firma jest świadoma treści niniejszej Umowy i wyraża na nią zgodę.

Umowa licencyjna na świadczenie internetowych usług informacyjnych FSG

1. Dostępność usług

FSG dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Subskrybentowi dostępu do Usług przez 24 godziny na dobę przez cały Okres Subskrypcji („Normalna dostępność usług"). Jednakże FSG zastrzega sobie prawo, a) do zmiany Normalnej dostępności usług w jakikolwiek sposób pod warunkiem, że powiadomi Subskrybenta z 48-godzinnym wyprzedzeniem o takim zamiarze, b) do czasowego zawieszenia Usług w przypadku trudności technicznych lub innych okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą FSG. W przypadku zmiany lub zawieszenia Usług spółka FSG dołoży wszelkich starań, aby przywrócić Normalną dostępność usług tak szybko, jak to możliwe, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub roszczenia spowodowane taką zmianą lub zawieszeniem.

2. Dozwolone korzystanie z Usług

Dostęp do Usług jest zastrzeżony dla określonych imiennie użytkowników zarejestrowanych w systemach spółki FSG. Subskrybent powiadomi FSG, gdy tylko dany użytkownik opuści firmę lub nie będzie już potrzebował dostępu, aby w trakcie trwania umowy można było przypisać dostęp zastępującemu go użytkownikowi. Subskrybent również zapewnia, że: dopilnuje, aby żadne nazwy użytkownika, hasła lub inne metody identyfikacji stosowane w celu uzyskania dostępu do Usług nie zostały ujawnione jakiejkolwiek osobie innej niż osoby uprawnione; a wszystkie osoby uprawnione będą korzystać z Usług wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową; systemy informatyczne i systemy rejestrów papierowych użytkownika zostaną zabezpieczone i nie będą podatne na przeniknięcie do nich (w tym w wyniku ataku „hakerskiego" lub bezpośredniego działania) przez osoby nieupoważnione, wszystkie dane pochodzące z Usług będą przechowywane w bezpieczny sposób; a użytkownik będzie przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących działań przewidzianych w niniejszej Umowie, w szczególności Ustawy o ochronie danych z 1984 i 1998 r.

3. Własność intelektualna

Subskrybent potwierdza, że:

 • wszystkie prawa własności intelektualnej (PWI) (w tym wszystkie patenty, prawa autorskie, prawa do oprogramowania, prawa do wzorów, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe, know-how, prawa do baz danych, nazwy domen i wszystkie inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej (zarejestrowane lub niezarejestrowane) oraz wszystkie ich zastosowania na całym świecie) do Usług, informacji zawartych w Usługach, wszelkiej dokumentacji, materiałów szkoleniowych i związanych z nimi materiałów we wszystkich ich częściach stanowią własność FSG;

 • nie posiada żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw własności do Usług ani innych danych lub materiałów w nich zawartych; oraz

 • z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie, żadne z jej postanowień nie może być traktowane jako przyznanie w sposób dorozumiany, na zasadzie estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek PWI w Usługach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody spółki FSG lub stron trzecich, które mogą być właścicielami takich PWI.

Subskrybent zobowiązuje się, że nie będzie kopiował, powielał, wyodrębniał ani przekazywał w żadnej formie, ani w żaden inny sposób całości lub części danych, materiałów lub informacji zawartych w Usługach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w poniższych podpunktach.

O ile spółka FSG wcześniej nie uzgodni inaczej na piśmie, materiały (w całości lub w części) nie mogą być sprzedawane, przekazywane, rozpowszechniane w żadnej formie ani udostępniane osobom trzecim (w tym między innymi klientom/potencjalnym klientom/dostawcom/agentom/partnerom w innych przedsięwzięciach/księgowym/radcom prawnym/bankierom/ brokerom/licencjobiorcom) ani jednostkom zależnym, stowarzyszonym lub spółkom holdingowym (bezpośrednio lub pośrednio) subskrybenta, zarówno prowadzącym, jak i nie prowadzącym działalności handlowej lub podmiotom prowadzącym działalność pod tą samą nazwą handlową, w przypadku gdy bezpośredni udział kapitałowy jest inny niż udział subskrybenta.

Subskrybent może korzystać z Usług wyłącznie w ramach własnej normalnej, codziennej działalności. Subskrybent nie może przekazywać materiałów klientom i potencjalnym klientom, chyba że odbywa się to w ramach prezentacji lub w podobny sposób, spółka FSG jest wyraźnie określana jako właściciel wszelkich praw autorskich i własności intelektualnej, a przekazywanie materiałów osobom trzecim odbywa się w trybie doraźnym, niesystematycznym.

W przypadku, gdy Subskrybent skopiuje lub faktycznie skopiował własność intelektualną na dysk twardy, serwer plików lub jego odpowiednik we własnej siedzibie w celu ułatwienia korzystania, podania odniesienia lub z jakiegokolwiek innego powodu, niniejszym wyraża zgodę na ograniczenie dostępu wyznaczonych użytkowników, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie oraz po uiszczeniu dodatkowych opłat na rzecz spółki FSG.

Subskrybent może rozpowszechniać kopie materiałów w formie papierowej i/lub elektronicznej pod warunkiem, że wszystkie wykonane kopie są rozprowadzane w ramach własnej firmy Subskrybenta, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że każda dystrybucja to przekazywanie materiałów do osób trzecich poza jego firmą (a w szczególności do spółek zależnych, spółek stowarzyszonych lub spółek holdingowych Subskrybenta), w takiej sytuacji Subskrybent zabezpieczy spółkę FSG przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z nieautoryzowanego rozpowszechniania i będzie odpowiedzialny za kwotę równą stracie w przychodach ze sprzedaży (po obowiązującej cenie kopii za cały raport lub cenie cennika za roczną subskrypcję odpowiedniej bazy danych publikowanej okresowo przez spółkę FSG) spowodowaną nieautoryzowanym rozpowszechnianiem jakiejkolwiek części raportu.

Subskrybent (lub dalszy użytkownik, zarówno licencjonowany, jak i nielicencjonowany) nie będzie polegał finansowo na jakichkolwiek danych liczbowych, oświadczeniach lub wnioskach zawartych w dowolnym raporcie lub własności intelektualnej spółki FSG, ani też nie będzie zapraszał innych osób do inwestowania, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody sekretarza spółki FSG. W przypadku, gdy Subskrybent (lub jakikolwiek inny użytkownik, licencjonowany lub nielicencjonowany) nie zastosuje się do tej procedury, Subskrybent (lub inny użytkownik, licencjonowany lub nielicencjonowany) zgadza się w pełni i skutecznie zabezpieczyć spółkę FSG przed wszelkimi roszczeniami, bez względu na ich przyczynę.

4. Cena subskrypcji

Cena subskrypcji nie uwzględnia podatku VAT (chyba, że ustalono inaczej), podatków od sprzedaży, podatków lokalnych i podatków od działalności gospodarczej oraz wszelkich innych opłat, które leżą po stronie Subskrybenta. W związku z płatnością ceny subskrypcji nie powinno się dokonywać jakichkolwiek potrąceń, z wyjątkiem podatku u źródła regulowanego umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy krajem Subskrybenta a Zjednoczonym Królestwem.

5. Płatność

Subskrybent zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczenie Usług za początkowe i kolejne okresy obowiązywania Umowy zgodnie z pkt. 7, przy czym Subskrybent zobowiązuje się do uregulowania faktur wystawionych przez spółkę FSG za Usługi w terminie 30 dni od ich otrzymania, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej. Jeżeli jakakolwiek płatność nie zostanie dokonana w terminie, wszystkie zaległe kwoty z tytułu subskrypcji stają się natychmiast wymagalne. Opłaty abonamentowe nieopłacone w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury będą podlegać opłatom odsetkowym od kwoty przeterminowanej naliczanym od terminu płatności do dnia uregulowania należności, zarówno przed, jak i po orzeczeniu, w wysokości czterech procent (4%) rocznie powyżej bieżącej podstawowej stopy procentowej Bank of England, oraz konieczności uregulowania opłat za odzyskiwanie należności i kosztów poniesionych przez FSG w niepodważalnej wysokości określonej przez FSG. Spółka FSG nie zapewni Subskrybentowi proporcjonalnego zwrotu po udostępnieniu subskrypcji, ponieważ wszystkie subskrypcje będą realizowane przez cały okres ich trwania.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

i) Z wyjątkiem postanowień określonych w klauzuli 6 ii), wszystkie warunki i gwarancje, wyraźne lub dorozumiane na mocy ustawy lub w inny sposób (w tym między innymi te dotyczące opisu, przydatności handlowej lub przydatności do celów) zostają wyłączone z niniejszej umowy.

ii) Mimo że spółka FSG dąży do zapewnienia dokładności i kompletności materiałów zawartych w Usługach, to nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej na to, że materiały dostarczone w ramach Usług są odpowiednie do jakiegokolwiek konkretnego celu, ani że są kompletne, poprawne lub aktualne.

iii) Spółka FSG dołoży wszelkich starań, aby Usługi i wszelkie związane z nimi oprogramowanie dostarczane przez FSG działały zgodnie z dostępną instrukcją obsługi. W przypadku stwierdzonego niewykonania Usług, obowiązek FSG ogranicza się do dołożenia uzasadnionych starań w celu usunięcia braków w odpowiednich Usługach lub, wedle własnego uznania, do anulowania, skredytowania lub zwrotu wszelkich opłat należnych od Subskrybenta za okres, w którym Usługi nie były świadczone prawidłowo. Obowiązek usunięcia wad lub anulowania, skredytowania lub zwrotu proporcjonalnej części opłat opisanych powyżej stanowi pełny zakres odpowiedzialności FSG za wszelkie straty lub szkody poniesione przez Subskrybenta, niezależnie od tego, czy zostały one spowodowane naruszeniem niniejszej Umowy, błędnym oświadczeniem, zaniedbaniem spółki FSG (jej pracowników lub agentów), czy też z jakiejkolwiek innej przyczyny, w szczególności, spółka FSG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wtórne, ekonomiczne oraz inne straty bezpośrednie lub pośrednie (w tym między innymi za odszkodowania płatne osobom trzecim, utratę zysków lub zmarnowane zasoby) poniesione przez Subskrybenta, a jeśli z jakiegokolwiek powodu niniejsze postanowienie jest nieważne lub niewykonalne, maksymalna łączna odpowiedzialność spółki FSG nie przekroczy całkowitych rocznych opłat uiszczonych przez Subskrybenta za Usługi. Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku śmierci lub wystąpienia obrażeń ciała.

7. Okres subskrypcji i jej zakończenie

Wstępna umowa została zawarta na okres co najmniej 12 miesięcy (chyba że uzgodniono inaczej na piśmie). FSG może powiadomić Subskrybenta w dowolnym momencie, w trakcie obowiązywania umowy, o wszelkich zmianach kosztów ponoszonych przez Subskrybenta w związku z korzystaniem z usług online oferowanych przez spółkę FSG w następnym okresie.

FSG może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Subskrybent dopuścił się niewykonania któregokolwiek z istotnych postanowień niniejszej Umowy i (o ile jest to możliwe do usunięcia) takie niewykonanie nie zostało naprawione w ciągu 30 dni od dnia skierowania do strony naruszającej pisemnego zawiadomienia o tym fakcie. Rozwiązanie niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu nie wpływa na prawo FSG do odzyskania środków pieniężnych należnych w momencie rozwiązania Umowy ani do dochodzenia odszkodowania za jakiekolwiek naruszenie umowy przed jej rozwiązaniem.

8. Poufność

Subskrybent zobowiązuje się do zachowania poufności oraz do nieujawniania osobom trzecim lub do wykorzystywania jakichkolwiek informacji poufnych lub tajnych w jakiejkolwiek formie, które bezpośrednio lub pośrednio należą do spółki FSG lub są związane z nią i jej sprawami biznesowymi i zostały ujawnione przez FSG lub otrzymane przez Subskrybenta na podstawie lub w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy („Informacje poufne").

Subskrybent zobowiązuje się do ujawnienia Informacji poufnych należących do FSG tylko tym członkom kadry kierowniczej, pracownikom, agentom i wykonawcom, którym jest to niezbędne do celów przewidzianych w niniejszej Umowie oraz w zakresie, w jakim jest do niezbędne do realizacji tych celów.

Powyższe zobowiązania do zachowania poufności i niewykorzystywania Informacji poufnych nie dotyczą informacji lub materiałów:

a) które zostały wskazane przez Subskrybenta jako dokumenty będące w posiadaniu Subskrybenta w momencie ich ujawnienia, zanim zostały przekazane przez spółkę FSG; b) które po otrzymaniu od FSG zostały ujawnione Subskrybentowi przez osobę trzecią mającą do tego prawo; c) które są dostępne publicznie w momencie otrzymania od FSG; lub (d) które zostały udostępnione publicznie po otrzymaniu od spółki FSG bez udziału Subskrybenta.

9. Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za opóźnienie lub niewykonanie zobowiązań w ramach niniejszej Umowy, wynikających z jakiejkolwiek przyczyny lub przyczyn pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi: działania siły wyższej, działań rządowych, wojny, pożaru, powodzi, eksplozji lub zamieszek.

10. Zrzeczenie się praw

Żadne zaniechanie lub opóźnienie spółki FSG w egzekwowaniu swoich praw nie narusza ani nie ogranicza praw FSG, a zrzeczenie się takich praw lub naruszenie warunków umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się innych praw lub późniejsze ich naruszenie.

11. Zakaz przeniesienia

Przywileje wynikające z niniejszej Umowy nie mogą zostać przeniesione w całości lub w części przez Subskrybenta bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od spółki FSG.

12. Całość porozumienia

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy FSG a Subskrybentem na świadczenie usług FSG. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a konkretną umową zawartą pomiędzy FSG a Subskrybentem, warunki danej umowy mają moc nadrzędną w stosunku do niniejszej Umowy.

13. Nieważność

Jeżeli którakolwiek z części niniejszej umowy zostanie uznana za niewykonalną, pozostała część umowy pozostaje nadal w mocy.

14. Prawo właściwe dla Warunków

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu Anglii i Walii, z wyłączeniem właściwości prawa wskazanego przez normy kolizyjne. Wszelkie kontrowersje, roszczenia lub spory wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub odnoszące się do nich będą rozstrzygane wyłącznie w drodze indywidualnego wiążącego arbitrażu w Londynie, w Anglii. Arbitraż taki będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami arbitrażu komercyjnego określonymi przez Londyński Sąd Arbitrażu Międzynarodowego (LCIA). Każda ze stron pokrywa koszty i honoraria swojego pełnomocnika. Strony zobowiązują się do przestrzegania wszelkich decyzji i orzeczeń wydanych w takich postępowaniach. Takie decyzje i orzeczenia arbitra są ostateczne i rozstrzygające. Wszelkie kontrowersje, roszczenia lub spory będą rozstrzygane w toku postępowania prowadzonego w oparciu o prawo słuszności lub prawo stanowione. Arbiter nie ma prawa przyznać żadnej ze stron odszkodowania o charakterze karnym lub odszkodowania za ewentualną szkodę i nie jest uprawniony do zmiany postanowień określonych w niniejszych Warunkach użytkowania. Arbiter zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik zgadza się, że ta klauzula arbitrażowa będzie wiążąca dla członków jego rodziny, spadkobierców, wykonawców, administratorów, następców prawnych i cesjonariuszy (w zależności od przypadku). JEŻELI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU TA KLAUZULA ARBITRAŻOWA NIE BĘDZIE MIAŁA ZASTOSOWANIA, WÓWCZAS KAŻDA ZE STRON, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NINIEJSZYM NIEODWOŁALNIE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO ROZPATRZENIA PRZEZ SĄD ARBITRAŻOWY JAKIEJKOLWIEK SPRAWY DOTYCZĄCEJ NINIEJSZEJ KLAUZULI W DZIAŁANIU, POSTĘPOWANIU LUB ROSZCZENIU WZAJEMNYM WYNIKAJĄCYM POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ SPRAWY, W KTÓRĄ ZAANGAŻOWANE SĄ STRONY NINIEJSZEJ UMOWY. 

15. Jurysdykcja

Użytkownik (a) zgadza się na to, aby wszelkie powództwa, działania lub postępowania prawne wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub ich dotyczące były wnoszone do sądów w Anglii i Walii; (b) wyraża zgodę na właściwość takiego sądu w każdym powództwie, działaniu lub postępowaniu; (c) zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do miejsca wniesienia powództwa, działania lub postępowania sądowego w którymkolwiek z tych sądów; oraz (d) wyraża zgodę na to, że niniejsze Warunki użytkowania są realizowane w Anglii i Walii i podlegają prawu tych krajów. Użytkownik zgadza się, że żadne roszczenie ani inne postępowanie sądowe związane z niniejszymi Warunkami użytkowania nie mogą zostać wszczęte lub wniesione później niż sześć miesięcy po zdarzeniu, które spowodowało powstanie roszczenia. POSTĘPOWANIE MAJĄCE NA CELU ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU NA JAKIMKOLWIEK FORUM BĘDZIE PROWADZONE INDYWIDUALNIE. Użytkownik nie będzie dążyć do tego, aby spór był rozstrzygany w ramach powództwa zbiorowego, postępowania z powództwa prokuratora generalnego ani w żadnym innym postępowaniu, w którym którakolwiek ze stron działa lub zamierza działać w charakterze przedstawiciela. Żaden arbitraż ani żadne postępowanie nie może być łączone z innym postępowaniem bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich stron postępowania arbitrażowego lub innego postępowania. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB ZAKAZUJĄ STOSOWANIA POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ, WÓWCZAS W TAKICH JURYSDYKCJACH POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

16. Polityka ochrony prywatności

Aby przejrzeć kopię Polityki prywatności agencji Fitch, zapraszamy do zapoznania się z Polityką ochrony prywatności.

WARUNKI KORZYSTANIA Z FITCH LEARNING

Powiązane polityki:

Polityka ochrony prywatności Grupy Fitch, Inc. („Polityka prywatności") znajduje się na stronie https://www.fitch.group/pl/privacy-policy

Polityka dotycząca plików cookie Grupy Fitch, Inc. („Polityka plików cookie") znajduje się na stronie https://www.fitch.group/pl/cookie-policy

Strona główna Fitch Learning www.fitchlearning.com

Wyłączenie odpowiedzialności i Polityka ochrony prywatności

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

WAŻNA INFORMACJA: Niektóre postanowienia dotyczące Wyłączenia odpowiedzialności i Polityki ochrony prywatności na stronie internetowej są różne dla mieszkańców obu Ameryk. Na końcu niniejszych Warunków znajdują się szczegółowe postanowienia, które mają zastosowanie do Użytkownika mieszkającego w którejkolwiek z Ameryk.

1. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące strony internetowej

Witamy na stronach www.fitchlearning.comwww.fitchexamprep.com oraz https://www.fitch.group/pl/privacy-policy, łącznie zwanych stroną internetową („Strona internetowa“). Stroną internetową zarządza firma Fitch Learning Limited, prowadząca działalność pod nazwą Fitch Learning Limited, która została zarejestrowana w Anglii pod numerem 03928976, a także jej spółki zależne i stowarzyszone („my”, „nasz" lub „Fitch Learning“). Siedziba firmy mieści się pod adresem 30 North Colonnade, Londyn, E14 5GN, a jej numer identyfikacji podatkowej VAT to 918160136. Poniższe akapity wskazują, co wizyta Użytkownika oznacza zarówno dla nas, jak i dla samego Użytkownika. Niniejsze warunki korzystania ze Strony internetowej („Warunki”) łączą wszystkie nasze polityki, warunki korzystania ze Strony internetowej oraz inne informacje dotyczące korzystania ze Strony. Warunki regulują również korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej oraz naszej aplikacji mobilnej, a wszędzie tam, gdzie są publikowane — termin „Strona internetowa" obejmuje zarówno stronę internetową, jak i aplikację, na której zostały zamieszczone niniejsze Warunki. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie może korzystać ze Strony internetowej. W przypadku korzystania ze Strony internetowej, postępowanie Użytkownika oznacza, że wyraża on zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Możemy okresowo i według własnego uznania zmieniać niniejsze Warunki bez uprzedzenia. Jeśli Użytkownik będzie korzystał ze Strony internetowej po wejściu w życie takich zmian, zostanie uznane, że zaakceptował zmienione Warunki. Warunki te zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 25 maja 2018 roku.

2. Dostęp do Strony internetowej

Nie możemy zagwarantować ciągłego, nieprzerwanego i bezbłędnego działania niniejszej Strony internetowej. Dostęp do Strony internetowej jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zawieszenia usługi świadczonej na Stronie internetowej bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za niedostępność, modyfikację, zawieszenie lub wycofanie Strony internetowej, jej funkcji, części lub zawartości w dowolnym czasie i w dowolnym terminie.

Możemy okresowo i według własnego uznania zmieniać format i zawartość Strony internetowej bez uprzedzenia. Nie możemy i nie gwarantujemy, że jakakolwiek zawartość Strony internetowej będzie dostępna lub wolna od wirusów i/lub innych kodów, które mogą zawierać niszczące lub szkodliwe elementy.

3. Rejestracja konta

Rejestrując konto Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe i dokładne zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniami. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rejestracji danego użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę danych do logowania i hasła, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wynikać z niedopełnienia tego obowiązku.

4. Zamknięcie konta

W przypadku, gdy Użytkownik chce dokonać zamknięcia zarejestrowanego u nas konta, może to uczynić wysyłając wiadomość e-mail do naszego zespołu obsługi klienta na adres clientservices@fitchlearning.com. Możemy zamknąć konto w dowolnym momencie, jeśli uznamy, że Użytkownik naruszył niniejsze Warunki lub, działając na podstawie uzasadnionych przesłanek, uznamy to za stosowne. W przypadku zamknięcia konta, poinformujemy o tym Użytkownika.

5. Ograniczenia dotyczące użytkowania

Z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez niniejsze Warunki, Użytkownikowi nie wolno:

 • korzystać ze Strony internetowej i wszelkich dostępnych na niej informacji w celach niezgodnych z prawem;

 • podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony internetowej, serwera, na którym Strona jest przechowywana lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do Strony;

 • odtwarzać, powielać, kopiować lub odsprzedawać dowolnej części Strony internetowej lub jakiejkolwiek treści dostępnej na Stronie internetowej bez uzyskania naszej zgody lub z naruszeniem niniejszych Warunków;

 • zapisywać stron niniejszej Strony internetowej na serwerze lub innym urządzeniu pamięci masowej połączonym z siecią lub tworzyć elektronicznej bazy danych systematycznie pobierając i przechowując strony tej Strony internetowej;

 • usuwać lub zmieniać jakichkolwiek treści na Stronie internetowej, podejmować prób ominięcia zabezpieczeń lub zakłócenia prawidłowego działania Strony internetowej lub serwerów, na których została umieszczona;

 • świadomie przesyłać danych, wysyłać lub wgrywać materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, adware, inne szkodliwe programy lub podobne kody komputerowe, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie oprogramowania lub sprzętu komputerowego; lub

 • w inny sposób podejmować jakichkolwiek działań, które nie zostały wyraźnie dozwolone na mocy niniejszych Warunków.

6. Własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do Strony internetowej i do jej zawartości (w tym tekstu, grafiki, oprogramowania, zdjęć i innych obrazów, filmów, dźwięku, znaków towarowych i logo). Użytkownik może wykorzystywać dowolną zawartość Strony internetowej wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego oraz nie może jej powielać, modyfikować, przekazywać, licencjonować ani publikować w całości lub w części w żadnym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

W przypadku dozwolonego kopiowania, redystrybucji lub publikowania zawartości Strony internetowej nie wolno dokonywać żadnych zmian ani usuwać przypisów dotyczących autorów, znaku towarowego lub informacji o prawach autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych praw własności pobierając zawartość Strony internetowej.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności wobec Użytkownika:

 • za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;

 • na mocy części 1 ustawy o ochronie konsumentów z 1987 r;

 • w przypadku podania fałszywych informacji; lub

 • w przypadku jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która zgodnie z prawem angielskim nie może być wyłączona lub ograniczona.

Z zastrzeżeniem powyższego, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszej Strony internetowej (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta wynika z naruszenia umowy, zaniedbania, wprowadzenia w błąd lub z jakiegokolwiek innego powodu), a w szczególności w przypadku:

 • utraty działalności gospodarczej;

 • utraty przychodów;

 • utraty zysków;

 • utraty przewidywanych oszczędności;

 • strat nadzwyczajnych; lub

 • strat wynikowych.

Nie udzielamy żadnej gwarancji, że niniejsza Strona internetowa (lub strony z nią połączone) lub serwer, który ją udostępnia, jest wolny od wirusów komputerowych lub innych złośliwych lub szkodliwych programów komputerowych.

Strony niniejszej Strony internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje zawarte na tych stronach mogą być okresowo aktualizowane, jednak czasami mogą być nieaktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualizowanie informacji zawartych na tych stronach oraz za jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie.

Jesteśmy dystrybutorem (a nie wydawcą) niewielkiego procenta treści na niniejszej Stronie internetowej, a pozostałe treści są dostarczane przez osoby trzecie i użytkowników Internetu. Wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty, inne informacje lub treści wyrażone lub udostępnione przez strony trzecie, w tym dostawców informacji lub użytkowników, są opiniami autorów lub dystrybutorów, a nie opiniami naszej firmy. Nie zawsze popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i wiarygodność opinii, porad lub oświadczeń zamieszczonych na niniejszej Stronie internetowej.

Informacje na Stronie internetowej nie stanowią porady ani rekomendacji w żadnej formie i nie mają na celu zachęcenia Użytkownika do podjęcia (lub powstrzymania się od podjęcia) jakichkolwiek konkretnych decyzji edukacyjnych lub innych. Należy skorzystać z własnej opinii i/lub zadać konkretne pytania oraz niezależnie zweryfikować wszelkie informacje przed ich wykorzystaniem.

8. Filmowanie i fotografowanie

W trakcie kursu lub wydarzenia może mieć miejsce filmowanie lub fotografowanie. Materiał wideo lub zdjęcia są przechwytywane przez członków zespołu Fitch Learning i wykorzystywane wyłącznie przez zespół Fitch Learning jako część materiałów szkoleniowych Fitch, a także we wszelkich działaniach marketingowych i innych powiązanych przedsięwzięciach.

Jeśli Użytkownik bierze udział w jakichkolwiek filmach lub jest obecny na zdjęciach, tym samym wyraża zgodę na ujawnienie swojego wizerunku, podobieństwa i dźwięku głosu. Użytkownik zgadza się również, że materiał filmowy może być edytowany i wykorzystywany przez Fitch Learning, w całości lub w części, we wszystkich mediach, w tym między innymi na płytach CD-ROM, DVD, w Internecie, telewizji, radiu i telewizji kablowej, a także we wszystkich innych celach na całym świecie i bezterminowo. Użytkownik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za wykorzystanie swojego wizerunku, podobieństwa i dźwięku głosu oraz zwolni Fitch Learning z wszelkich roszczeń lub działań wynikających z tej produkcji. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby go filmowano lub fotografowano, prosimy poinformować nas o tym fakcie przed rozpoczęciem kursu, jeśli to możliwe lub w dniu rozpoczęcia kursu.

9. Warunki użytkowania określone przez Grupę Fitch — wersja z dnia 21 maja 2018 r.

Jeżeli nie wyegzekwujemy lub opóźnimy wyegzekwowanie któregokolwiek z naszych praw wynikających z niniejszych Warunków, nie skutkuje to zrzeczeniem się tych praw.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub innych warunków włączonych przez odniesienie zostanie uznane za niewykonalne, nie ma to wpływu na wykonalność pozostałych postanowień.

Zgodnie z Ustawą o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 roku, żadne warunki nie podlegają wykonaniu przez osobę, która nie jest stroną umowy.

Użytkownik nie może udzielać sublicencji ani cedować żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Mamy prawo zlecić wykonanie każdego z naszych zobowiązań wobec Użytkownika na zasadzie podwykonawstwa. Możemy scedować nasze prawa lub obowiązki względem Użytkownika na dowolną inną osobę, pod warunkiem, że poinformujemy Użytkownika o tym fakcie.

10. Prawo właściwe dla Warunków

Korzystanie z tej Strony internetowej i niniejszych Warunków podlega prawu Anglii i Walii, które reguluje na zasadzie wyłączności interpretację, stosowanie i skutki wszystkich powyższych zezwoleń, wyłączeń, licencji i warunków korzystania.

11. Jurysdykcja

Sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich roszczeń i sporów powstałych w związku z niniejszą Stroną internetową, jej użytkowaniem i niniejszymi Warunkami.

12. Kontakt z nami

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych Warunków oraz wszelkie problemy związane ze Stroną internetową prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres marketing@fitchlearning.com.

PONIŻSZE PRZEPISY DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCÓW OBU AMERYK I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE POWYŻSZE PRZEPISY TEJ SEKCJI.

13. Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności, która zgodnie z prawem stanu Nowy Jork nie może być wyłączona lub ograniczona.

Z zastrzeżeniem powyższego, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszej Strony internetowej (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta wynika z naruszenia umowy, zaniedbania, wprowadzenia w błąd lub z jakiegokolwiek innego powodu), a w szczególności w przypadku:

 • utraty działalności gospodarczej;

 • utraty przychodów;

 • utraty zysków;

 • utraty przewidywanych oszczędności;

 • strat nadzwyczajnych; lub

 • strat wynikowych.

Nie udzielamy żadnej gwarancji, że niniejsza Strona internetowa (lub strony z nią połączone) lub serwer, który ją udostępnia, jest wolny od wirusów komputerowych lub innych złośliwych lub szkodliwych programów komputerowych.

Strony niniejszej Strony internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje zawarte na tych stronach mogą być okresowo aktualizowane, jednak czasami mogą być nieaktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualizowanie informacji zawartych na tych stronach oraz za jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie.

Jesteśmy dystrybutorem (a nie wydawcą) niewielkiego procenta treści na niniejszej Stronie internetowej, a pozostałe treści są dostarczane przez osoby trzecie i użytkowników Internetu. Wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty, inne informacje lub treści wyrażone lub udostępnione przez strony trzecie, w tym dostawców informacji lub użytkowników, są opiniami autorów lub dystrybutorów, a nie opiniami naszej firmy. Nie zawsze popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i wiarygodność opinii, porad lub oświadczeń zamieszczonych na niniejszej Stronie internetowej.

Informacje na Stronie internetowej nie stanowią porady ani rekomendacji w żadnej formie i nie mają na celu zachęcenia Użytkownika do podjęcia (lub powstrzymania się od podjęcia) jakichkolwiek konkretnych decyzji edukacyjnych lub innych. Należy skorzystać z własnej opinii i/lub zadać konkretne pytania oraz niezależnie zweryfikować wszelkie informacje przed ich wykorzystaniem.

14. Postanowienia ogólne

Jeżeli nie wyegzekwujemy lub opóźnimy wyegzekwowanie któregokolwiek z naszych praw wynikających z niniejszych Warunków, nie skutkuje to zrzeczeniem się tych praw.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub innych warunków włączonych przez odniesienie zostanie uznane za niewykonalne, nie ma to wpływu na wykonalność pozostałych postanowień.

Użytkownik nie może udzielać sublicencji ani cedować żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Mamy prawo zlecić wykonanie każdego z naszych zobowiązań wobec Użytkownika na zasadzie podwykonawstwa. Możemy scedować nasze prawa lub obowiązki względem Użytkownika na dowolną inną osobę, pod warunkiem, że poinformujemy Użytkownika o tym fakcie.

15. Prawo właściwe dla Warunków

Strona internetowa i niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem właściwości prawa wskazanego przez normy kolizyjne.

16. Jurysdykcja

Wszelkie kontrowersje, roszczenia lub spory wynikające z podanego Kursu lub odnoszące się do niego będą rozstrzygane wyłącznie w drodze indywidualnego wiążącego arbitrażu w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork. Arbitraż taki będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami arbitrażu komercyjnego określonymi przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe. Każda ze stron pokrywa koszty i honoraria swojego pełnomocnika. Strony zobowiązują się do przestrzegania wszelkich decyzji i orzeczeń wydanych w takich postępowaniach. Takie decyzje i orzeczenia arbitra są ostateczne i rozstrzygające. Wszelkie kontrowersje, roszczenia lub spory będą rozstrzygane w toku postępowania prowadzonego w oparciu o prawo słuszności lub prawo stanowione. Arbiter nie ma prawa przyznać żadnej ze stron odszkodowania o charakterze karnym lub odszkodowania za ewentualną szkodę i nie jest uprawniony do zmiany postanowień określonych w niniejszych Warunkach. Arbiter zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik zgadza się, że ta klauzula arbitrażowa będzie wiążąca dla członków jego rodziny, spadkobierców, wykonawców, administratorów, następców prawnych i cesjonariuszy. JEŻELI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU TA KLAUZULA ARBITRAŻOWA NIE BĘDZIE MIAŁA ZASTOSOWANIA, WÓWCZAS KAŻDA ZE STRON, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NINIEJSZYM NIEODWOŁALNIE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO ROZPATRZENIA PRZEZ SĄD ARBITRAŻOWY JAKIEJKOLWIEK SPRAWY DOTYCZĄCEJ NINIEJSZEJ KLAUZULI W DZIAŁANIU, POSTĘPOWANIU LUB ROSZCZENIU WZAJEMNYM WYNIKAJĄCYM POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ SPRAWY, W KTÓRĄ ZAANGAŻOWANE SĄ STRONY NINIEJSZEJ UMOWY. Użytkownik i Fitch Learning (a) zgadzają się na to, aby wszelkie powództwa, działania lub postępowania prawne wynikające z niniejszych Warunków lub ich dotyczące były wnoszone do federalnych i stanowych sądów postępowania pisemnego w stanie Nowy Jork w hrabstwie Nowy Jork; (b) wyrażają zgodę na właściwość takiego sądu w każdym powództwie, działaniu lub postępowaniu; (c) zrzekają się wszelkich zastrzeżeń co do miejsca wniesienia powództwa, działania lub postępowania sądowego w którymkolwiek z tych sądów; oraz (d) wyrażają zgodę na to, że niniejsze Warunki są realizowane w stanie Nowy Jork i podlegają prawu tego stanu. Zarówno Użytkownik, jak i Fitch Learning zgadzają się, że żaden spór prawny lub inne postępowanie sądowe związane z niniejszymi Warunkami nie mogą zostać wszczęte lub wniesione później niż sześć miesięcy po zdarzeniu, które spowodowało powstanie roszczenia. POSTĘPOWANIE MAJĄCE NA CELU ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU NA JAKIMKOLWIEK FORUM BĘDZIE PROWADZONE INDYWIDUALNIE. Ani Użytkownik, ani Fitch Learning nie będą dążyć do tego, aby spór był rozstrzygany w ramach powództwa zbiorowego, postępowania z powództwa prokuratora generalnego ani w żadnym innym postępowaniu, w którym którakolwiek ze stron działa lub zamierza działać w charakterze przedstawiciela. Żaden arbitraż ani żadne postępowanie nie może być łączone z innym postępowaniem bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich stron postępowania arbitrażowego lub innego postępowania. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB ZAKAZUJĄ STOSOWANIA POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ, WÓWCZAS W TAKICH JURYSDYKCJACH POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Certyfikat w zakresie finansów ilościowych http://www.cqf.com

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

WAŻNA INFORMACJA: Niektóre postanowienia dotyczące Wyłączenia odpowiedzialności i Polityki ochrony prywatności na stronie internetowej są różne dla mieszkańców obu Ameryk. Na końcu niniejszych Warunków znajdują się szczegółowe postanowienia, które mają zastosowanie do Użytkownika mieszkającego w którejkolwiek z Ameryk.

1. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące strony internetowej

Witamy na stronach www.cqf.com oraz www.fitch.group stronach dotyczących ochrony prywatności, łącznie zwanych stroną internetową („Strona internetowa“). Stroną internetową zarządza firma Fitch Learning Limited, prowadząca działalność pod nazwą Fitch Learning Limited, która została zarejestrowana w Anglii pod numerem 03928976, a także jej spółki zależne i stowarzyszone („my”, „nasz" lub „Fitch Learning"). Siedziba firmy mieści się pod adresem 30 North Colonnade, Londyn, E14 5GN, a jej numer identyfikacji podatkowej VAT to 918160136. Poniższe akapity wskazują, co wizyta Użytkownika oznacza zarówno dla nas, jak i dla samego Użytkownika.

Niniejsze warunki korzystania ze Strony internetowej („Warunki“) łączą wszystkie nasze polityki, warunki korzystania ze Strony internetowej oraz inne informacje dotyczące korzystania ze Strony. Warunki regulują również korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej oraz naszej aplikacji mobilnej, a wszędzie tam, gdzie są publikowane — termin „Strona internetowa” obejmuje zarówno stronę internetową, jak i aplikację, na której zostały zamieszczone niniejsze Warunki. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie może korzystać ze Strony internetowej. W przypadku korzystania ze Strony internetowej, postępowanie Użytkownika oznacza, że wyraża on zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Możemy okresowo i według własnego uznania zmieniać niniejsze Warunki bez uprzedzenia. Jeśli Użytkownik będzie korzystał ze Strony internetowej po wejściu w życie takich zmian, zostanie uznane, że zaakceptował zmienione Warunki. Warunki te zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 25 maja 2018 roku.[]{#_Toc515374629 .anchor}

2. Dostęp do Strony internetowej

Nie możemy zagwarantować ciągłego, nieprzerwanego i bezbłędnego działania niniejszej Strony internetowej. Dostęp do Strony internetowej jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zawieszenia usługi świadczonej na Stronie internetowej bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za niedostępność, modyfikację, zawieszenie lub wycofanie Strony internetowej, jej funkcji, części lub zawartości w dowolnym czasie i w dowolnym terminie.

Możemy okresowo i według własnego uznania zmieniać format i zawartość Strony internetowej bez uprzedzenia. Nie możemy i nie gwarantujemy, że jakakolwiek zawartość Strony internetowej będzie dostępna lub wolna od wirusów i/lub innych kodów, które mogą zawierać niszczące lub szkodliwe elementy.

3. Rejestracja konta

Rejestrując konto Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe i dokładne zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniami. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rejestracji danego użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę danych do logowania i hasła, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wynikać z niedopełnienia tego obowiązku.

4. Zamknięcie konta

W przypadku, gdy Użytkownik chce dokonać zamknięcia zarejestrowanego u nas konta, może to uczynić wysyłając wiadomość e-mail do naszego zespołu obsługi klienta na adres info@cqf.com. Możemy zamknąć konto w dowolnym momencie, jeśli uznamy, że Użytkownik naruszył niniejsze Warunki lub, działając na podstawie uzasadnionych przesłanek, uznamy to za stosowne. W przypadku zamknięcia konta, poinformujemy o tym Użytkownika.

5. Ograniczenia dotyczące użytkowania

Z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez niniejsze Warunki, Użytkownikowi nie wolno:

 • korzystać ze Strony internetowej i wszelkich dostępnych na niej informacji w celach niezgodnych z prawem;

 • podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony internetowej, serwera, na którym Strona jest przechowywana lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do Strony;

 • odtwarzać, powielać, kopiować lub odsprzedawać dowolnej części Strony internetowej lub jakiejkolwiek treści dostępnej na Stronie internetowej bez uzyskania naszej zgody lub z naruszeniem niniejszych Warunków;

 • zapisywać stron niniejszej Strony internetowej na serwerze lub innym urządzeniu pamięci masowej połączonym z siecią lub tworzyć elektronicznej bazy danych systematycznie pobierając i przechowując strony tej Strony internetowej;

 • usuwać lub zmieniać jakichkolwiek treści na Stronie internetowej, podejmować prób ominięcia zabezpieczeń lub zakłócenia prawidłowego działania Strony internetowej lub serwerów, na których została umieszczona;

 • świadomie przesyłać danych, wysyłać lub wgrywać materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, adware, inne szkodliwe programy lub podobne kody komputerowe, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie oprogramowania lub sprzętu komputerowego; lub

 • w inny sposób podejmować jakichkolwiek działań, które nie zostały wyraźnie dozwolone na mocy niniejszych Warunków.

6. Własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do Strony internetowej i do jej zawartości (w tym tekstu, grafiki, oprogramowania, zdjęć i innych obrazów, filmów, dźwięku, znaków towarowych i logo). Użytkownik może wykorzystywać dowolną zawartość Strony internetowej wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego oraz nie może jej powielać, modyfikować, przekazywać, licencjonować ani publikować w całości lub w części w żadnym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

W przypadku dozwolonego kopiowania, redystrybucji lub publikowania zawartości Strony internetowej nie wolno dokonywać żadnych zmian ani usuwać przypisów dotyczących autorów, znaku towarowego lub informacji o prawach autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych praw własności pobierając zawartość Strony internetowej.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności wobec Użytkownika:

 • za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;

 • na mocy części 1 ustawy o ochronie konsumentów z 1987 r;

 • w przypadku podania fałszywych informacji; lub

 • w przypadku jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która zgodnie z prawem angielskim nie może być wyłączona lub ograniczona.

Z zastrzeżeniem powyższego, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszej Strony internetowej (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta wynika z naruszenia umowy, zaniedbania, wprowadzenia w błąd lub z jakiegokolwiek innego powodu), a w szczególności w przypadku:

 • utraty działalności gospodarczej;

 • utraty przychodów;

 • utraty zysków;

 • utraty przewidywanych oszczędności;

 • strat nadzwyczajnych; lub

 • strat wynikowych.

Nie udzielamy żadnej gwarancji, że niniejsza Strona internetowa (lub strony z nią połączone) lub serwer, który ją udostępnia, jest wolny od wirusów komputerowych lub innych złośliwych lub szkodliwych programów komputerowych.

Strony niniejszej Strony internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje zawarte na tych stronach mogą być okresowo aktualizowane, jednak czasami mogą być nieaktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualizowanie informacji zawartych na tych stronach oraz za jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie.

Jesteśmy dystrybutorem (a nie wydawcą) niewielkiego procenta treści na niniejszej Stronie internetowej, a pozostałe treści są dostarczane przez osoby trzecie i użytkowników Internetu. Wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty, inne informacje lub treści wyrażone lub udostępnione przez strony trzecie, w tym dostawców informacji lub użytkowników, są opiniami autorów lub dystrybutorów, a nie opiniami naszej firmy. Nie zawsze popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i wiarygodność opinii, porad lub oświadczeń zamieszczonych na niniejszej Stronie internetowej.

Informacje na Stronie internetowej nie stanowią porady ani rekomendacji w żadnej formie i nie mają na celu zachęcenia Użytkownika do podjęcia (lub powstrzymania się od podjęcia) jakichkolwiek konkretnych decyzji edukacyjnych lub innych. Należy skorzystać z własnej opinii i/lub zadać konkretne pytania oraz niezależnie zweryfikować wszelkie informacje przed ich wykorzystaniem.

8. Filmowanie i fotografowanie

W trakcie kursu lub wydarzenia może mieć miejsce filmowanie lub fotografowanie. Materiał wideo lub zdjęcia są przechwytywane przez członków zespołu Fitch Learning i wykorzystywane wyłącznie przez zespół Fitch Learning jako część materiałów szkoleniowych Fitch, a także we wszelkich działaniach marketingowych i innych powiązanych przedsięwzięciach.

Jeśli Użytkownik bierze udział w jakichkolwiek filmach lub jest obecny na zdjęciach, tym samym wyraża zgodę na ujawnienie swojego wizerunku, podobieństwa i dźwięku głosu. Użytkownik zgadza się również, że materiał filmowy może być edytowany i wykorzystywany przez Fitch Learning, w całości lub w części, we wszystkich mediach, w tym między innymi na płytach CD-ROM, DVD, w Internecie, telewizji, radiu i telewizji kablowej, a także we wszystkich innych celach na całym świecie i bezterminowo. Użytkownik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za wykorzystanie swojego wizerunku, podobieństwa i dźwięku głosu oraz zwolni Fitch Learning z wszelkich roszczeń lub działań wynikających z tej produkcji.

Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby go filmowano lub fotografowano, prosimy poinformować nas o tym fakcie przed rozpoczęciem kursu, jeśli to możliwe lub w dniu rozpoczęcia kursu.

9. Postanowienia ogólne

Jeżeli nie wyegzekwujemy lub opóźnimy wyegzekwowanie któregokolwiek z naszych praw wynikających z niniejszych Warunków, nie skutkuje to zrzeczeniem się tych praw.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub innych warunków włączonych przez odniesienie zostanie uznane za niewykonalne, nie ma to wpływu na wykonalność pozostałych postanowień.

Zgodnie z Ustawą o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 roku, żadne warunki nie podlegają wykonaniu przez osobę, która nie jest stroną umowy.

Użytkownik nie może udzielać sublicencji ani cedować żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Mamy prawo zlecić wykonanie każdego z naszych zobowiązań wobec Użytkownika na zasadzie podwykonawstwa. Możemy scedować nasze prawa lub obowiązki względem Użytkownika na dowolną inną osobę, pod warunkiem, że poinformujemy Użytkownika o tym fakcie.

10. Prawo właściwe dla Warunków

Korzystanie z tej Strony internetowej i niniejszych Warunków podlega prawu Anglii i Walii, które reguluje na zasadzie wyłączności interpretację, stosowanie i skutki wszystkich powyższych zezwoleń, wyłączeń, licencji i warunków korzystania.

11. Jurysdykcja

Sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich roszczeń i sporów powstałych w związku z niniejszą Stroną internetową, jej użytkowaniem i niniejszymi Warunkami.

12. Kontakt z nami

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych Warunków oraz wszelkie problemy związane ze Stroną internetową prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres info@cqf.com.

PONIŻSZE PRZEPISY DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCÓW OBU AMERYK I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE POWYŻSZE PRZEPISY TEJ SEKCJI.

13. Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności, która zgodnie z prawem stanu Nowy Jork nie może być wyłączona lub ograniczona.

Z zastrzeżeniem powyższego, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszej Strony internetowej (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta wynika z naruszenia umowy, zaniedbania, wprowadzenia w błąd lub z jakiegokolwiek innego powodu), a w szczególności w przypadku:

 • utraty działalności gospodarczej;

 • utraty przychodów;

 • utraty zysków;

 • utraty przewidywanych oszczędności;

 • strat nadzwyczajnych; lub

 • strat wynikowych.

Nie udzielamy żadnej gwarancji, że niniejsza Strona internetowa (lub strony z nią połączone) lub serwer, który ją udostępnia, jest wolny od wirusów komputerowych lub innych złośliwych lub szkodliwych programów komputerowych.

Strony niniejszej Strony internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje zawarte na tych stronach mogą być okresowo aktualizowane, jednak czasami mogą być nieaktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualizowanie informacji zawartych na tych stronach oraz za jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie.

Jesteśmy dystrybutorem (a nie wydawcą) niewielkiego procenta treści na niniejszej Stronie internetowej, a pozostałe treści są dostarczane przez osoby trzecie i użytkowników Internetu. Wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty, inne informacje lub treści wyrażone lub udostępnione przez strony trzecie, w tym dostawców informacji lub użytkowników, są opiniami autorów lub dystrybutorów, a nie opiniami naszej firmy. Nie zawsze popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i wiarygodność opinii, porad lub oświadczeń zamieszczonych na niniejszej Stronie internetowej.

Informacje na Stronie internetowej nie stanowią porady ani rekomendacji w żadnej formie i nie mają na celu zachęcenia Użytkownika do podjęcia (lub powstrzymania się od podjęcia) jakichkolwiek konkretnych decyzji edukacyjnych lub innych. Należy skorzystać z własnej opinii i/lub zadać konkretne pytania oraz niezależnie zweryfikować wszelkie informacje przed ich wykorzystaniem.

14. Postanowienia ogólne

Jeżeli nie wyegzekwujemy lub opóźnimy wyegzekwowanie któregokolwiek z naszych praw wynikających z niniejszych Warunków, nie skutkuje to zrzeczeniem się tych praw.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub innych warunków włączonych przez odniesienie zostanie uznane za niewykonalne, nie ma to wpływu na wykonalność pozostałych postanowień.

Użytkownik nie może udzielać sublicencji ani cedować żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Mamy prawo zlecić wykonanie każdego z naszych zobowiązań wobec Użytkownika na zasadzie podwykonawstwa. Możemy scedować nasze prawa lub obowiązki względem Użytkownika na dowolną inną osobę, pod warunkiem, że poinformujemy Użytkownika o tym fakcie.

15. Prawo właściwe dla Warunków

Strona internetowa i niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem właściwości prawa wskazanego przez normy kolizyjne.

16. Jurysdykcja

Wszelkie kontrowersje, roszczenia lub spory wynikające z podanego Kursu lub odnoszące się do niego będą rozstrzygane wyłącznie w drodze indywidualnego wiążącego arbitrażu w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork. Arbitraż taki będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami arbitrażu komercyjnego określonymi przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe. Każda ze stron pokrywa koszty i honoraria swoich pełnomocników. Strony zobowiązują się do przestrzegania wszelkich decyzji i orzeczeń wydanych w takich postępowaniach. Takie decyzje i orzeczenia arbitra są ostateczne i rozstrzygające. Wszelkie kontrowersje, roszczenia lub spory będą rozstrzygane w toku postępowania prowadzonego w oparciu o prawo słuszności lub prawo stanowione. Arbiter nie ma prawa przyznać żadnej ze stron odszkodowania o charakterze karnym lub odszkodowania za ewentualną szkodę i nie jest uprawniony do zmiany postanowień określonych w niniejszych Warunkach. Arbiter zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik zgadza się, że ta klauzula arbitrażowa będzie wiążąca dla członków jego rodziny, spadkobierców, wykonawców, administratorów, następców prawnych i cesjonariuszy.

JEŻELI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU TA KLAUZULA ARBITRAŻOWA NIE BĘDZIE MIAŁA ZASTOSOWANIA, WÓWCZAS KAŻDA ZE STRON, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NINIEJSZYM NIEODWOŁALNIE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO ROZPATRZENIA PRZEZ SĄD ARBITRAŻOWY JAKIEJKOLWIEK SPRAWY DOTYCZĄCEJ NINIEJSZEJ KLAUZULI W DZIAŁANIU, POSTĘPOWANIU LUB ROSZCZENIU WZAJEMNYM WYNIKAJĄCYM POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ SPRAWY, W KTÓRĄ ZAANGAŻOWANE SĄ STRONY NINIEJSZEJ UMOWY. Użytkownik i Fitch Learning (a) zgadzają się na to, aby wszelkie powództwa, działania lub postępowania prawne wynikające z niniejszych Warunków lub ich dotyczące były wnoszone do federalnych i stanowych sądów postępowania pisemnego w stanie Nowy Jork w hrabstwie Nowy Jork; (b) wyrażają zgodę na właściwość takiego sądu w każdym powództwie, działaniu lub postępowaniu; (c) zrzekają się wszelkich zastrzeżeń co do miejsca wniesienia powództwa, działania lub postępowania sądowego w którymkolwiek z tych sądów; oraz (d) wyrażają zgodę na to, że niniejsze Warunki są realizowane w stanie Nowy Jork i podlegają prawu tego stanu.

Zarówno Użytkownik, jak i Fitch Learning zgadzają się, że żaden spór prawny lub inne postępowanie sądowe związane z niniejszymi Warunkami nie mogą zostać wszczęte lub wniesione później niż sześć miesięcy po zdarzeniu, które spowodowało powstanie roszczenia. POSTĘPOWANIE MAJĄCE NA CELU ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU NA JAKIMKOLWIEK FORUM BĘDZIE PROWADZONE INDYWIDUALNIE. Ani Użytkownik, ani agencja Fitch nie będą dążyć do tego, aby spór był rozstrzygany w ramach powództwa zbiorowego, postępowania z powództwa prokuratora generalnego ani w żadnym innym postępowaniu, w którym którakolwiek ze stron działa lub zamierza działać w charakterze przedstawiciela. Żaden arbitraż ani żadne postępowanie nie może być łączone z innym postępowaniem bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich stron postępowania arbitrażowego lub innego postępowania. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB ZAKAZUJĄ STOSOWANIA POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ, WÓWCZAS W TAKICH JURYSDYKCJACH POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Przygotowanie do egzaminu Cognition/CFA https://www.fitchexamprep.com

Wyłączenie odpowiedzialności i Polityka ochrony prywatności i Warunki użytkowania

Niniejsza strona zawiera wyłącznie łącza do głównej strony internetowej www.fitchlearning.com oraz https://www.fitch.group/pl/privacy-policy, w związku z tym obowiązują te same warunki, jak wymienione w niniejszym dokumencie w sekcji I.1.

CQF Institute https://www.cqfinstitute.org

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

WAŻNA INFORMACJA: Niektóre postanowienia dotyczące Wyłączenia odpowiedzialności i Polityki ochrony prywatności na stronie internetowej są różne dla mieszkańców obu Ameryk. Na końcu niniejszych Warunków znajdują się szczegółowe postanowienia, które mają zastosowanie do Użytkownika mieszkającego w którejkolwiek z Ameryk.

1. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące strony internetowej

Witamy na www.cqfinstitute.org oraz stronach www.fitch.group stronach dotyczących ochrony prywatności, łącznie zwanych stroną internetową („Strona internetowa“). Stroną internetową zarządza firma Fitch Learning Limited, prowadząca działalność pod nazwą Fitch Learning Limited, która została zarejestrowana w Anglii pod numerem 03928976, a także jej spółki zależne i stowarzyszone („my”, „nasz“). Siedziba firmy mieści się pod adresem 30 North Colonnade, Londyn, E14 5GN, a jej numer identyfikacji podatkowej VAT to 918160136. Poniższe akapity wskazują, co wizyta Użytkownika oznacza zarówno dla nas, jak i dla samego Użytkownika. Niniejsze warunki korzystania ze Strony internetowej („Warunki”) łączą wszystkie nasze polityki, warunki korzystania ze Strony internetowej oraz inne informacje dotyczące korzystania ze Strony. Warunki regulują również korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej oraz naszej aplikacji mobilnej, a wszędzie tam, gdzie są publikowane — termin „Strona internetowa" obejmuje zarówno stronę internetową, jak i aplikację, na której zostały zamieszczone niniejsze Warunki. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie może korzystać ze Strony internetowej. W przypadku korzystania ze Strony internetowej, postępowanie Użytkownika oznacza, że wyraża on zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Możemy okresowo i według własnego uznania zmieniać niniejsze Warunki bez uprzedzenia. Jeśli Użytkownik będzie korzystał ze Strony internetowej po wejściu w życie takich zmian, zostanie uznane, że zaakceptował zmienione Warunki. Warunki te zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 25 maja 2018 roku.

2. Dostęp do Strony internetowej

Nie możemy zagwarantować ciągłego, nieprzerwanego i bezbłędnego działania Strony internetowej. Dostęp do Strony internetowej jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zawieszenia usługi świadczonej na Stronie internetowej bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za niedostępność, modyfikację, zawieszenie lub wycofanie Strony internetowej, jej funkcji, części lub zawartości w dowolnym czasie i w dowolnym terminie.

Możemy okresowo i według własnego uznania zmieniać format i zawartość Strony internetowej bez uprzedzenia. Nie możemy i nie gwarantujemy, że jakakolwiek zawartość Strony internetowej będzie dostępna lub wolna od wirusów i/lub innych kodów, które mogą zawierać niszczące lub szkodliwe elementy.

3. Rejestracja konta

Rejestrując konto Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe i dokładne zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniami. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rejestracji danego użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę danych do logowania i hasła, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wynikać z niedopełnienia tego obowiązku.

4. Zamknięcie konta

W przypadku, gdy Użytkownik chce dokonać zamknięcia zarejestrowanego u nas konta, może to uczynić wysyłając wiadomość e-mail do naszego zespołu obsługi klienta na adres cqfinstitute@fitchlearning.com. Możemy zamknąć konto w dowolnym momencie, jeśli uznamy, że Użytkownik naruszył niniejsze Warunki lub, działając na podstawie uzasadnionych przesłanek, uznamy to za stosowne. W przypadku zamknięcia konta, poinformujemy o tym Użytkownika.

5. Ograniczenia dotyczące użytkowania

Z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez niniejsze Warunki, Użytkownikowi nie wolno:

 • korzystać ze Strony internetowej i wszelkich dostępnych na niej informacji w celach niezgodnych z prawem;

 • podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony internetowej, serwera, na którym Strona jest przechowywana lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do Strony;

 • odtwarzać, powielać, kopiować lub odsprzedawać dowolnej części Strony internetowej lub jakiejkolwiek treści dostępnej na Stronie internetowej bez uzyskania naszej zgody lub z naruszeniem niniejszych Warunków;

 • zapisywać stron niniejszej Strony internetowej na serwerze lub innym urządzeniu pamięci masowej połączonym z siecią lub tworzyć elektronicznej bazy danych systematycznie pobierając i przechowując strony tej Strony internetowej;

 • usuwać lub zmieniać jakichkolwiek treści na Stronie internetowej, podejmować prób ominięcia zabezpieczeń lub zakłócenia prawidłowego działania Strony internetowej lub serwerów, na których została umieszczona;

 • świadomie przesyłać danych, wysyłać lub wgrywać materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, adware, inne szkodliwe programy lub podobne kody komputerowe, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie oprogramowania lub sprzętu komputerowego; lub

 • w inny sposób podejmować jakichkolwiek działań, które nie zostały wyraźnie dozwolone na mocy niniejszych Warunków.

6. Własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do Strony internetowej i do jej zawartości (w tym tekstu, grafiki, oprogramowania, zdjęć i innych obrazów, filmów, dźwięku, znaków towarowych i logo). Użytkownik może wykorzystywać dowolną zawartość Strony internetowej wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego oraz nie może jej powielać, modyfikować, przekazywać, licencjonować ani publikować w całości lub w części w żadnym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

W przypadku dozwolonego kopiowania, redystrybucji lub publikowania zawartości Strony internetowej nie wolno dokonywać żadnych zmian ani usuwać przypisów dotyczących autorów, znaku towarowego lub informacji o prawach autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych praw własności pobierając zawartość Strony internetowej.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności wobec Użytkownika:

 • za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;

 • na mocy części 1 ustawy o ochronie konsumentów z 1987 r;

 • w przypadku podania fałszywych informacji; lub

 • w przypadku jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która zgodnie z prawem angielskim nie może być wyłączona lub ograniczona.

Z zastrzeżeniem powyższego, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszej Strony internetowej (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta wynika z naruszenia umowy, zaniedbania, wprowadzenia w błąd lub z jakiegokolwiek innego powodu), a w szczególności w przypadku:

 • utraty działalności gospodarczej;

 • utraty przychodów;

 • utraty zysków;

 • utraty przewidywanych oszczędności;

 • strat nadzwyczajnych; lub

 • strat wynikowych.

Nie udzielamy żadnej gwarancji, że niniejsza Strona internetowa (lub strony z nią połączone) lub serwer, który ją udostępnia, jest wolny od wirusów komputerowych lub innych złośliwych lub szkodliwych programów komputerowych.

Strony niniejszej Strony internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje zawarte na tych stronach mogą być okresowo aktualizowane, jednak czasami mogą być nieaktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualizowanie informacji zawartych na tych stronach oraz za jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie.

Jesteśmy dystrybutorem (a nie wydawcą) niewielkiego procenta treści na niniejszej Stronie internetowej, a pozostałe treści są dostarczane przez osoby trzecie i użytkowników Internetu. Wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty, inne informacje lub treści wyrażone lub udostępnione przez strony trzecie, w tym dostawców informacji lub użytkowników, są opiniami autorów lub dystrybutorów, a nie opiniami naszej firmy. Nie zawsze popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i wiarygodność opinii, porad lub oświadczeń zamieszczonych na niniejszej Stronie internetowej.

Informacje na Stronie internetowej nie stanowią porady ani rekomendacji w żadnej formie i nie mają na celu zachęcenia Użytkownika do podjęcia (lub powstrzymania się od podjęcia) jakichkolwiek konkretnych decyzji edukacyjnych lub innych. Należy skorzystać z własnej opinii i/lub zadać konkretne pytania oraz niezależnie zweryfikować wszelkie informacje przed ich wykorzystaniem.

8. Filmowanie i fotografowanie

W trakcie kursu lub wydarzenia może mieć miejsce filmowanie lub fotografowanie. Materiał wideo lub zdjęcia są przechwytywane przez członków zespołu Fitch Learning i wykorzystywane wyłącznie przez zespół Fitch Learning jako część materiałów szkoleniowych Fitch, a także we wszelkich działaniach marketingowych i innych powiązanych przedsięwzięciach.

Jeśli Użytkownik bierze udział w jakichkolwiek filmach lub jest obecny na zdjęciach, tym samym wyraża zgodę na ujawnienie swojego wizerunku, podobieństwa i dźwięku głosu. Użytkownik zgadza się również, że materiał filmowy może być edytowany i wykorzystywany przez Fitch Learning, w całości lub w części, we wszystkich mediach, w tym między innymi na płytach CD-ROM, DVD, w Internecie, telewizji, radiu i telewizji kablowej, a także we wszystkich innych celach na całym świecie i bezterminowo. Użytkownik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za wykorzystanie swojego wizerunku, podobieństwa i dźwięku głosu oraz zwolni Fitch Learning z wszelkich roszczeń lub działań wynikających z tej produkcji.

Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby go filmowano lub fotografowano, prosimy poinformować nas o tym fakcie przed rozpoczęciem kursu, jeśli to możliwe lub w dniu rozpoczęcia kursu.

9. Postanowienia ogólne

Jeżeli nie wyegzekwujemy lub opóźnimy wyegzekwowanie któregokolwiek z naszych praw wynikających z niniejszych Warunków, nie skutkuje to zrzeczeniem się tych praw.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub innych warunków włączonych przez odniesienie zostanie uznane za niewykonalne, nie ma to wpływu na wykonalność pozostałych postanowień.

Zgodnie z Ustawą o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 roku, żadne warunki nie podlegają wykonaniu przez osobę, która nie jest stroną umowy.

Użytkownik nie może udzielać sublicencji ani cedować żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Mamy prawo zlecić wykonanie każdego z naszych zobowiązań wobec Użytkownika na zasadzie podwykonawstwa. Możemy scedować nasze prawa lub obowiązki względem Użytkownika na dowolną inną osobę, pod warunkiem, że poinformujemy Użytkownika o tym fakcie.

10. Prawo właściwe dla Warunków

Korzystanie z tej Strony internetowej i niniejszych Warunków podlega prawu Anglii i Walii, które reguluje na zasadzie wyłączności interpretację, stosowanie i skutki wszystkich powyższych zezwoleń, wyłączeń, licencji i warunków korzystania.

11. Jurysdykcja

Sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich roszczeń i sporów powstałych w związku z niniejszą Stroną internetową, jej użytkowaniem i niniejszymi Warunkami.

12. Kontakt z nami

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych Warunków oraz wszelkie problemy związane ze Stroną internetową prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres cqfinstitute@fitchlearning.com.

PONIŻSZE PRZEPISY DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCÓW OBU AMERYK I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE POWYŻSZE PRZEPISY TEJ SEKCJI.

13. Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności, która zgodnie z prawem stanu Nowy Jork nie może być wyłączona lub ograniczona.

Z zastrzeżeniem powyższego, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszej Strony internetowej (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta wynika z naruszenia umowy, zaniedbania, wprowadzenia w błąd lub z jakiegokolwiek innego powodu), a w szczególności w przypadku:

 • utraty działalności gospodarczej;

 • utraty przychodów;

 • utraty zysków;

 • utraty przewidywanych oszczędności;

 • strat nadzwyczajnych; lub

 • strat wynikowych.

Nie udzielamy żadnej gwarancji, że niniejsza Strona internetowa (lub strony z nią połączone) lub serwer, który ją udostępnia, jest wolny od wirusów komputerowych lub innych złośliwych lub szkodliwych programów komputerowych.

Strony niniejszej Strony internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje zawarte na tych stronach mogą być okresowo aktualizowane, jednak czasami mogą być nieaktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualizowanie informacji zawartych na tych stronach oraz za jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie.

Jesteśmy dystrybutorem (a nie wydawcą) niewielkiego procenta treści na niniejszej Stronie internetowej, a pozostałe treści są dostarczane przez osoby trzecie i użytkowników Internetu. Wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty, inne informacje lub treści wyrażone lub udostępnione przez strony trzecie, w tym dostawców informacji lub użytkowników, są opiniami autorów lub dystrybutorów, a nie opiniami naszej firmy. Nie zawsze popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i wiarygodność opinii, porad lub oświadczeń zamieszczonych na niniejszej Stronie internetowej.

Informacje na Stronie internetowej nie stanowią porady ani rekomendacji w żadnej formie i nie mają na celu zachęcenia Użytkownika do podjęcia (lub powstrzymania się od podjęcia) jakichkolwiek konkretnych decyzji edukacyjnych lub innych. Należy skorzystać z własnej opinii i/lub zadać konkretne pytania oraz niezależnie zweryfikować wszelkie informacje przed ich wykorzystaniem.

14. Postanowienia ogólne

Jeżeli nie wyegzekwujemy lub opóźnimy wyegzekwowanie któregokolwiek z naszych praw wynikających z niniejszych Warunków, nie skutkuje to zrzeczeniem się tych praw.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub innych warunków włączonych przez odniesienie zostanie uznane za niewykonalne, nie ma to wpływu na wykonalność pozostałych postanowień.

Użytkownik nie może udzielać sublicencji ani cedować żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Mamy prawo zlecić wykonanie każdego z naszych zobowiązań wobec Użytkownika na zasadzie podwykonawstwa. Możemy scedować nasze prawa lub obowiązki względem Użytkownika na dowolną inną osobę, pod warunkiem, że poinformujemy Użytkownika o tym fakcie.

15. Prawo właściwe dla Warunków

Korzystanie z tej strony internetowej i niniejszych Warunków podlega prawu stanu Nowy Jork, które reguluje na zasadzie wyłączności interpretację, stosowanie i skutki wszystkich powyższych zezwoleń, wyłączeń, licencji i warunków korzystania.

16. Jurysdykcja

Sądy stanowe lub federalne zlokalizowane w stanie Nowy Jork w hrabstwie Nowy Jork mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich roszczeń i sporów powstałych w związku z niniejszą Stroną internetową, jej użytkowaniem i niniejszymi Warunkami.