Terms of Use

Version 3.1 - 14 september 2021

FITCH RATINGS, FITCH GROUP, SUSTAINABLE FITCH ANVÄNDARVILLKOR

Regler som hänvisas till:

Fitch Group, Inc. Sekretesspolicy (" ") finns på https://www.fitch.group/sv/privacy-policy

Fitch Group, Inc. Cookie Policy (“Policy för cookies”) finns på https://www.fitch.group/sv/cookie-policy

Användandet av denna webbsida och dess mobila applikationer (var och en kallade "Egendom" och sammantaget "Egendomar") som handhas av Fitch Ratings, Inc. och dess dotterbolag lyder under de villkor som nedan följer. Då användaren ("Du" eller "Användare") använder dessa Egendomar utgör det en rättslig grund till att följa nedanstående villkor:

Den information som Fitch Ratings, Inc. och dess dotterbolag (sammantaget kallat "vi", "oss", "vår" eller "Fitch") tillhandahåller på dessa Egendomar ägs av och licensieras till Fitch ("Fitch Information").

INTE NÅGON DEL AV FITCHS INFORMATION FÅR KOPIERAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT REPRODUCERAS, PACKAS OM, VIDAREBEFORDRAS, ÖVERFÖRAS, SPRIDAS, OMFÖRDELAS, ÅTERFÖRSÄLJAS ELLER LAGRAS FÖR SENARE ANVÄNDNING FÖR SÅDANA SYFTEN, HELT ELLER DELVIS, INTE I NÅGON FORM ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÖVERHUVDTAGET, AV NÅGON, UTAN ATT FITCH I FÖRVÄG GETT SITT SKRIFTLIGA MEDGIVANDE DÄRTILL. TROTS DET FÖREGÅENDE, BEKRÄFTAR DET ATT VISSA ANVÄNDARE KAN DISTRIBUERA DELAR AV FAKTAINFORMATIONEN TILL SINA REGLER FÖR REGELBUNDNA ÖVERENSSTÄMMELSEPROJEKT.

Då Fitch publicerar och vidhåller ratings är Fitch beroende av de faktauppgifter Fitch får från emittenter och försäkringsgivare och andra källor som Fitch anser tillförlitliga. Fitch genomför en rimlig undersökning av de fakta som används i enlighet med dess ratingmetoder och får informationen rimligen bekräftad från oberoende källor, i de fall sådana källor är tillgängliga för ett bestämt värdepapper eller i ett bestämt rättskipningsområde.

Sättet som Fitchs faktaundersökning verkar på samt vidden av verifikation från tredje part kan variera beroende på typ av bedömt värdepapper och dess emittent, krav och praxis inom det rättsskipningsområde där värderat värdepapper erbjuds och säljs eller där emittenten finns, tillgång och typ av relevant offentlig information, tillgång till emittentens förvaltning och dess rådgivare, tillgång till befintlig verifiering från tredje part, som revisionsberättelser, avtalade förfaringssätt (procedures letters), värderingar, försäkringsrapporter, teknisk rapportering, rättsliga utlåtanden och andra rapporter som tillhandahålls av tredje part, tillgången till oberoende och kompetenta källor för tredjepartsverifiering med hänsyn till ett visst värdepapper eller till utfärdarens särskilda rättsskipningsområde samt ytterligare faktorer.

Användare av Fitchs ratings bör förstå att varken en förbättrad faktaundersökning eller en rating från tredje part kan försäkra att all den information som Fitch förlitar sig på i samband med rating kommer att vara exakt eller fullständig. Dessutom är utgivaren och dess rådgivare ansvariga för exaktheten i den information de tillhandahåller Fitch och marknaden för emissionsdokument och andra rapporter. Då Fitch ger ut sina värderingar måste det lita på arbetet som dess experter utför, inklusive oberoende revisorer i fråga om finansiella rapporter och jurister när det gäller rättsliga och skattemässiga frågor. Dessutom är ratings långsiktiga till sin natur och de inbegriper antaganden och förutsägelser om framtida företeelser som i sig inte kan bekräftas som fakta. Därför, även om aktuella fakta kan bekräftas, kan värderingar påverkas av framtida företeelser eller förhållanden som inte kunnat förutses då resp. rating gavs ut eller bekräftades.

Fitch försöker ständigt förbättra kriterierna för rating och metoder och uppdaterar periodvis kriterie- och metodbeskrivningar för värdepapper för en viss typ på Egendomarna. De kriterier och metoder som används för att fastställa en rating är de som gäller vid tidpunkten för resp. rating, vilket är det datum då aktuell värderingskommentar görs. Varje värderingskommentar tillhandahåller information om de kriterier och metoder som använts för att komma fram till angiven rating, som kan skilja sig från generella kriterier och metoder för aktuellt värdepapper, som publiceras på den här platsen vid en given tidpunkt. Därför ska du alltid se efter i kommentaren för tillämplig rating för att få mest tillförlitlig information grundad på aktuell rating.

CUSIP Database Representations. (a) Du godtar och erkänner att CUSIP Database är och ska vara en värdefull immateriell egendom ägd av, eller licensierad till, Standard & Poor's CUSIP Service Bureau ("CSB") och American Bankers Association ("ABA"), och att ingen äganderätt överförs till dig beträffande sådant material eller information som det innehåller. Du godtar att förskingring eller missbruk av sådant material kommer att allvarligt skada CSB och ABA och att kontant skadestånd i sådana fall inte kommer att vara tillräckligt som kompensation till CSB och ABA. Sålunda godtar du att, i händelse av förskingring eller missbruk, CSB och ABA har rätt att utfärda förbudsföreläggande. (b) Du godtar att du inte i något medium ska publicera eller distribuera CUSIPS Database eller den information den innehåller, ej heller sammanfattning eller del därav, till någon person eller enhet, utom i samband med normal internbehandling av värdepapperstransaktioner. Du godtar också att användning av siffror och beskrivningar från CUSIP inte görs för att skapa eller bevara, och syftar inte till skapande och bevarande av, en CUSIP-fils beskrivning eller siffror för mottagande för tredje part av sådan tjänst, och den är varken avsedd att skapa eller att på intet sätt tjäna som ersättning för CUSIPS TJÄNSTER FÖR MASTER-BAND, TRYCK, ELECTRONIK eller CD-ROM-TJÄNST. (c) VARKEN CSB, ABA ELLER NÅGOT AV DERAS DOTTERBOLAG UTFÄSTER GARANTIER, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, FÖR TILLFÖRLIGLIGHETEN OCH FULLSTÄNDIGHETEN I DEN INFORMATION SOM FINNS I CUSIPS DATABAS. ALLT MATERIAL TILLHANDAHÅLLS DIG "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN FÖRSÄKRAN OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT BESTÄMT ÄNDAMÅL ELLER ANVÄNDNING, EJ HELLER BETRÄFFANDE DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS GENOM ANVÄNDNING AV SÅDANT MATERIAL. VARKEN CSB, ABA ELLER DERAS DOTTERBOLAG KOMMER ATT VARA ANSVARIGA ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR FEL ELLER FÖRSUMMELSER, OCH INTE HELLER SKA DE VARA ANSVARIGA FÖR DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, FÖLJDSKADA ELLER SÄRSKILD SKADA, ÄVEN OM DE HAR MEDDELATS OM RISK FÖR SÅDAN SKADA. INTE I NÅGOT FALL SKA DET SKADESTÅND SOM CSB, ABA ELLER DERAS DOTTERBOLAG BLIR SKYLDIGT, I ENLIGHET MED RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I KONTRAKT, FÖR KRÄNKNING ELLER ÖVRIGT, ÖVERSTIGA DEN AVGIFT DU BETALAT FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL SÅDANT MATERIAL, UNDER DEN MÅNAD DÅ DEN SAK SOM ÄR UPPHOV TILL TALAN INTRÄFFAT. DESSUTOM SKA CSB OCH ABA INTE VARA ANSVARIGT ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGT FÖR FÖRSENINGAR ELLER FEL ORSAKADE AV OMSTÄNDIGHETER UTOM DESS KONTROLL. (d) Du godtar att föregående villkor ska fortsätta att äga giltighet även efter det att rätten till ovan angivet material slutat gälla.

INFORMATIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ VARJE EGENDOM, TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, OCH FITCH VARKEN PÅPEKAR ELLER GARANTERAR, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, ATT INFORMATIONEN ÄR KORREKT, AKTUELL, FULLSTÄNDIG, AV MARKNADSMÄSSIG KVALITET ELLER LÄMPLIG FÖR VILKA SOM HELST SYFTEN. Inte under några omständigheter har Fitch skadeståndsskyldighet till någon person eller enhet för (a) förlust eller skada, helt eller delvis, som orsakats av, eller som följd av eller i förhållande till, fel eller andra omständigheter eller oförutsedda händelser, inom eller utom Fitchs kontroll eller dess direktörers, styrelseledamöters, anställdas eller ombuds kontroll. Detta i samband med anskaffande, insamling, sammanställning, analys, tolkning, redigering, transkribering, överföring, kommunikation, publikation och leverans av sådan information, inte heller för (b) skada som skett direkt, indirekt, särskilt eller för följdskada eller kompensatorisk skada av vilket slag det än må vara (liksom utebliven vinst, utan begränsning) beträffande ovanstående.

Samtliga användare av en Egendom godtar att en rating genom Fitch är ett omdöme beträffande ett värdepappers kreditvärdighet. Utlåtandet grundas på etablerade kriterier och metoder som Fitch ständigt utvärderar och uppdaterar. Sålunda är värderingarna en produkt av Fitchs kollektiva arbete och ingen enskild eller grupp av enskilda är ensamt ansvarig för värderingen. Värderingen behandlar inte risk för förlust för andra risker än kreditrisker, om inte sådan risk uttryckligen specificeras. Fitch ägnar sig inte åt erbjudanden eller försäljning av värdepapper. Alla Fitchs rapporter har delat upphovsmannaskap. Enskilda som kan identifieras i rapporter från Fitch har varit engagerade i dem men är inte ensamt ansvariga för de åsikter som uttrycks i dem. De enskildas namn förekommer endast för kontaktsyften. En rapport som tillhandahåller en Fitch-rating är varken ett prospekt eller ett substitut för den information som insamlats, verifierats och presenterats för investerare av emittent eller dess ombud, i samband med försäljning av värdepapper. Ratings kan ändras och dras tillbaka när som helst, av vilken orsak som helst, helt efter Fitchs eget gottfinnande. Fitch tillhandahåller inte någon typ av investeringsråd. Fitch är inte ansvarigt för någon typ av beslut gällande emission, kredit, lån, köp eller strategi. Då Fitch publicerar eller vidhåller en rating, gör Fitch inte någon rekommendation eller förslag, direkt eller indirekt, till dig eller till någon annan person, för att köpa, sälja, göra eller inneha investering, lån eller annat värdepapper eller att för att vidta strategi för investering beträffande investering, lån eller värdepapper från vilken emittent som helst. Ratings kommenterar inte något beträffande marknadsprisers lämplighet, hur ändamålsenlig en investering, ett lån eller ett värdepapper är för en viss investerare (inklusive, utan begränsning, redovisningsmetod och rättslig behandling) eller om betalningar gjorda i samband med investering, lån eller värdepapper, är av skattebefriat eller beskattat slag. DEN PERSON ELLER ENHET SOM ANVÄNDER EN RATING GÖR DET HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. OM NÅGON PERSON ELLER ENHET SKULLE HA TEORETISK RÄTTSLIG RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR SKADA FRÅN FITCH GODTAR DEN PERSONEN ELLER ENHETEN, SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, ATT FITCHS SKADESTÅNDSANSVAR I SAMBAND MED SÅDAN RATING BEGRÄNSAS TILL VERKLIG DIREKT SKADA SOM KAN BEVISAS, TILL ETT BELOPP SOM INTE ÖVERSTIGER TRE GÅNGER DET NETTOBELOPP FITCH ERHÅLLIT I SAMBAND MED SÅDAN RATING. Fitch erhåller avgifter från emittenter, försäkringsbolag, garantigivare, andra gäldenärer och försäkringsgivare för rating av värdehandlingar. Sådana avgifter varierar generellt mellan US$ 1 000–US$ 750 000 (eller motsvarande i tillämpad valuta) per emission. I vissa fall värderar Fitch samtliga eller ett antal emitteringar som utges av en viss emittent, eller som försäkras eller garanteras av en viss försäkringsgivare eller garant, mot en årlig engångsavgift. Sådana avgifter förväntas variera mellan US$ 10 000–US$ 1 500 000 (eller motsvarande i tillämpad valuta). Anvisning, publicering och spridning av rating som Fitch gjort innebär inte att Fitch medger att dess namn används som sakkunnig i samband med registreringsansökan som registrerats i enlighet med Storbritanniens Lag om finansiella tjänster och marknader från 2000 eller lagstiftning om värdepapper för enskilt rättskipningsområde. Med tanke på att elektronisk publicering och distribuering är relativt effektiv kan Fitchs forskning bli tillgänglig för elektroniska abonnenter upp till tre dagar tidigare än för abonnenter av tryckt material. Genom hypertext eller annan datalänk kan användare få tillgång till platser för tredje part på World Wide Web som innehåller information som inte omfattas av Fitchs information eller så kan användare från platser för tredje part genom hypertext eller annan datalänk få tillgång till Fitchs Egendom. När Fitch hyperlänk visas på en plats som tillhör tredje part betyder inte det att Fitch gett sitt samtycke till en sådan hyperlänk. Användare och tredje part förbjuds att göra hyperlänkar till eller från den här Egendomen, om inte Fitch i förväg ger skriftligt medgivande till detta. Användaren godtar att Fitch inte gör sig ansvarigt för innehåll i tredje parts webbplats, oavsett förekomst av hyperlänk till eller från tredje parts webbplats, varken tredje parts webbplats som kan nås från en Egendom eller tredje parts webbplats som används för att nå denna Egendom, och följaktligen har Fitch inget skadeståndsansvar till person eller enhet. Dessutom samtycker användaren till att (a) hålla Fitch skadelöst gällande användning av tredje parts mjukvara på Fitchs Egendom och att (b) Fitch inte har något som helst skadeståndsansvar till person eller enhet för att resultat av sådan användning av mjukvara ska vara korrekt eller fullständigt

De här Användarvillkoren skall lyda under lagstiftningen i State of New York, USA, med ensamrätt gällande lagval. Alla konflikter, klagomål och tvister som kan uppstå i förhållande till Användarvillkoren ska enbart hanteras genom individuellt och bindande skiljedomsförfarande i New York City, New York. Sådant skiljedomsförfarande ska utföras i enlighet med då gällande regler för kommersiell skiljedom inom amerikanska skiljedomssammanslutningen (American Arbitration Association). Varje part ska betala sina egna advokatkostnader och utgifter. Parterna är överens om att rätta sig efter alla beslut och utslag som avkunnas i sådana förfaranden. Beslut och utslag som avkunnas av skiljedomare ska vara slutgiltigt och fullt bindande. Tvist, fordran och kontrovers ska avgöras på detta sätt, i stället för rättsliga åtgärder eller sedvanerätt. Skiljedomaren ska inte ha rätt att döma i straffskadeståndsmål eller talan som gäller hypotetisk skada för någondera part och ska inte ha befogenheten att ändra dessa Användarvillkor. Skiljedomaren ska vara skyldig att följa tillämplig lagstiftning Du samtycker till att denna skiljedomsklausul ska vara bindande för dina familjemedlemmar, arvingar, goda män, förvaltare, efterträdare och övertagare. OM DENNA SKILJEDOMSKLAUSUL AV NÅGON ANLEDNING INTE ÄR TILLÄMPLIG AVSTÅR HÄRMED VARJE PART OÅTERKALLELIGEN, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG SÅ FÖRESKRIVER, RÄTT TILL JURYRÄTTEGÅNG GÄLLANDE SAK OM RÄTTSLIG ÅTGÄRD, RÄTTEGÅNGSFÖRFARANDE ELLER MOTFORDRAN SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL DESSA VILLKOR ELLER ANNAN SAK GÄLLANDE DESSA PARTER. Du och Fitch (a) godtar att talan för mål, rättslig åtgärd och rättegångsförfarande, till följd av, eller som avser, dessa Användarvillkor ska väckas vid federal eller statlig domstol belägen i staten New York, County of New York, (b) samtycker till att de domstolarna har behörighet för mål, rättslig åtgärd och rättegångsförfarande, (c) avstår från att protestera mot att någon av de domstolarna väljs till jurisdiktionsort för sådant mål, rättslig åtgärd och rättsligt förfarande, och (d) godtar att dessa Användarvillkor tillhandahålls i staten New York och att de underställs New Yorks lagar. Du och Fitch samtycker båda till att rättegångstvist eller annat rättsligt förfarande som rör dessa Användarvillkor inte får anmälas eller registreras över sex månader efter det att händelsen som gett upphov till anspråket inträffat. FÖRFARANDEN FÖR ATT LÖSA ELLER DRIVA EN TVIST I RELEVANTA FORUM KOMMER ATT HANTERAS PÅ INDIVIDUELL BASIS. Varken du eller Fitch kommer att yrka på att talan förs som grupptalan, som kollektiv talan genom statsåklagare (private attorney general action) eller som något annat förfarande, där endera part agerar eller föreslår att agera genom ombud. Inte något skiljedoms- eller rättegångsförfarande kan kombineras med varandra utan i förväg givet skriftligt medgivande från alla parter i skiljedoms- eller rättegångsförfarandet. EN DEL RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN BEGRÄNSAR ELLER FÖRBJUDER FÖREGÅENDE BEGRÄNSNING, OCH INOM SÅDANA RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN SKA FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR TILLÄMPAS SÅ FULLT UT SOM LAGEN TILLÅTER.

Vi kommer att uppdatera dessa Användarvillkor då och då för att avspegla de ändringar som görs i vår affärspraxis samt i tillämpad lagstiftning. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan vi göra sådana ändringar utan föregående meddelande. Vi kommer att publicera en uppdaterad version av de här Användarvillkoren och, överst i Användarvillkoren, visa när de senast uppdaterats. Din användning av Användarvillkoren kommer att styras av den version av Användarvillkoren som för tillfället är aktuell.

I händelse av konflikt mellan dessa användarvillkor och ett specifikt avtal mellan dig och Fitch ska villkoren för det specifika avtalet ha företräde framför användarvillkoren. För att se en kopia av Fitchs sekretesspolicy, gå till Sekretesspolicy.

FITCH SOLUTIONS ANVÄNDARVILLKOR

Regler som hänvisas till:

Fitch Group, Inc. Sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”) finns på https://www.fitch.group/sv/privacy-policy

Fitch Group, Inc. Cookie Policy (“Policy för cookies”) finns på https://www.fitch.group/sv/cookie-policy

Användandet av denna webbsida och samtliga mobila applikationer (var och en kallad "Egendom" och sammantaget kallade "Egendomar") som handhas av Fitch Solutions, Inc. och närstående bolag till Fitch Solutions (sammantaget kallat "vi", "oss", "vår" eller "Fitch") lyder under både (i) de villkor som finns i särskilda överenskommelser mellan Fitch och användaren ("Du" eller "Användare") och (ii) de villkor som nedan följer. I händelse av konflikt mellan villkor i en överenskommelse med användaren och dessa användarvillkor ska villkoren för en sådan överenskommelse gälla.

Användning av Egendomarna innebär att användaren samtycker till att följa följande villkor:

Den information som Fitch tillhandahåller på dessa Egendomar (inklusive, men inte begränsat till, värderingar, forskning och modeller) ägs av eller licensieras till Fitch ("Fitch Information").

UTOM DÄR ANNAT UPPGES I ENLIGHET MED AVTAL FÅR INTE NÅGON AV FITCHS INFORMATION KOPIERAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT REPRODUCERAS, OMPACKETERAS, VIDARESÄNDAS, ÖVERFÖRAS, SPRIDAS, OMFÖRDELAS ELLER ÅTERFÖRSÄLJAS, ELLER LAGRAS FÖR SENARE ANVÄNDNING FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL, HELT ELLER DELVIS, I NÅGON FORM ELLER PÅ NÅGOT SÄTT AV NÅGON, UTAN ATT FITCH GETT SITT SKRIFTLIGA MEDGIVANDE TILL DETTA.

Då Fitch publicerar och vidhåller ratings är Fitch beroende av de faktauppgifter Fitch får från emittenter och försäkringsgivare och andra källor som Fitch anser tillförlitliga. Fitch genomför en rimlig undersökning av de fakta som används i enlighet med dess ratingmetoder och får informationen rimligen bekräftad från oberoende källor, i de fall sådana källor är tillgängliga för ett bestämt värdepapper eller i ett bestämt rättsskipningsområde.

Sättet som Fitchs faktaundersökning verkar på samt vidden av verifikation från tredje part, kan variera beroende på typ av bedömt värdepapper och dess emittent, krav och praxis inom det rättsskipningsområde där värderat värdepapper erbjuds och säljs eller där emittenten finns, tillgång och typ av relevant offentlig information, tillgång till emittentens förvaltning och dess rådgivare, tillgång till befintlig verifiering från tredje part, som revisionsberättelser, avtalade förfaringssätt (procedures letters), värderingar, försäkringsrapporter, teknisk rapportering, rättsliga utlåtanden och andra rapporter som tillhandahålls av tredje part, tillgången till oberoende och kompetenta källor för tredjepartsverifiering med hänsyn till ett visst värdepapper eller till utfärdarens särskilda rättsskipningsområde samt ytterligare faktorer.

Användare av Fitchs ratings bör förstå att varken en förbättrad faktaundersökning eller en rating från tredje part kan försäkra att all den information som Fitch förlitar sig på i samband med rating kommer att vara exakt eller fullständig. Dessutom är utgivaren och dess rådgivare ansvariga för exaktheten i den information de tillhandahåller Fitch och marknaden för emissionsdokument och andra rapporter. Då Fitch ger ut sina värderingar måste det lita på arbetet som dess experter utför, inklusive oberoende revisorer i fråga om finansiella rapporter och jurister när det gäller rättsliga och skattemässiga frågor. Dessutom är ratings långsiktiga till sin natur och de inbegriper antaganden och förutsägelser om framtida företeelser som i sig inte kan bekräftas som fakta. Därför, även om aktuella fakta kan bekräftas, kan värderingar påverkas av framtida företeelser eller förhållanden som inte kunnat förutses då resp. rating gavs ut eller bekräftades.

Fitch försöker ständigt förbättra kriterierna för rating och metoder och uppdaterar periodvis kriterie- och metodbeskrivningar för värdepapper för en viss typ på Egendomarna. De kriterier och metoder som används för att fastställa en rating är de som gäller vid tidpunkten för resp. rating, vilket är det datum då aktuell värderingskommentar görs. Varje värderingskommentar tillhandahåller information om de kriterier och metoder som använts för att komma fram till angiven rating, som kan skilja sig från generella kriterier och metoder för aktuellt värdepapper, som publiceras på den här platsen vid en given tidpunkt. Därför ska du alltid se efter i kommentaren för tillämplig rating för att få mest tillförlitlig information grundad på aktuell rating.

CUSIP Database Representations. (a) Du godtar och erkänner att CUSIP Database är och ska vara en värdefull immateriell egendom ägd av, eller licensierad till, Standard & Poor's CUSIP Service Bureau ("CSB") och American Bankers Association ("ABA"), och att ingen äganderätt överförs till dig beträffande sådant material eller information som det innehåller. Du godtar att förskingring eller missbruk av sådant material kommer att allvarligt skada CSB och ABA och att kontant skadestånd i sådana fall inte kommer att vara tillräckligt som kompensation till CSB och ABA. Sålunda godtar du att, i händelse av förskingring eller missbruk, CSB och ABA har rätt att utfärda förbudsföreläggande. (b) Du godtar att du inte i något medium ska publicera eller distribuera CUSIPS Database eller den information den innehåller, ej heller sammanfattning eller del därav, till någon person eller enhet, utom i samband med normal internbehandling av värdepapperstransaktioner. Du godtar också att användning av siffror och beskrivningar från CUSIP inte görs för att skapa eller bevara, och syftar inte till skapande och bevarande av, en CUSIP-fils beskrivning eller siffror för mottagande för tredje part av sådan tjänst, och den är varken avsedd att skapa eller att på intet sätt tjäna som ersättning för CUSIPS TJÄNSTER FÖR MASTER-BAND, TRYCK, ELECTRONIK eller CD-ROM-TJÄNST. (c) VARKEN CSB, ABA ELLER NÅGOT AV DERAS DOTTERBOLAG UTFÄSTER GARANTIER, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, FÖR TILLFÖRLIGLIGHETEN OCH FULLSTÄNDIGHETEN I DEN INFORMATION SOM FINNS I CUSIPS DATABAS. ALLT SÅDANT MATERIAL TILLHANDAHÅLLS DIG "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN FÖRSÄKRAN OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT BESTÄMT SYFTE ELLER ANVÄNDNING, EJ HELLER BETRÄFFANDE DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS GENOM ANVÄNDNING AV SÅDANT MATERIAL. VARKEN CSB, ABA ELLER DERAS DOTTERBOLAG KOMMER ATT VARA ANSVARIGA ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR FEL ELLER FÖRSUMMELSER, OCH INTE HELLER SKA DE VARA ANSVARIGA FÖR DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, FÖLJDSKADA ELLER SÄRSKILD SKADA, ÄVEN OM DE HAR MEDDELATS OM RISK FÖR SÅDAN SKADA. INTE I NÅGOT FALL SKA DET SKADESTÅND SOM CSB, ABA ELLER DERAS DOTTERBOLAG BLIR SKYLDIGT, I ENLIGHET MED RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I KONTRAKT, FÖR KRÄNKNING ELLER ÖVRIGT, ÖVERSTIGA DEN AVGIFT DU BETALAT FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL SÅDANT MATERIAL, UNDER DEN MÅNAD DÅ DEN SAK SOM ÄR UPPHOV TILL TALAN INTRÄFFAT. DESSUTOM SKA CSB OCH ABA INTE VARA ANSVARIGA ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR FÖRSENINGAR ELLER FEL ORSAKADE AV OMSTÄNDIGHETER UTOM DESS KONTROLL. (d) Du godtar att föregående villkor ska fortsätta att äga giltighet även efter det att rätten till ovan angivet material slutat gälla.

INFORMATIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ VARJE EGENDOM, TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, OCH FITCH VARKEN PÅPEKAR ELLER GARANTERAR, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, ATT INFORMATIONEN ÄR KORREKT, AKTUELL, FULLSTÄNDIG, AV MARKNADSMÄSSIG KVALITET ELLER LÄMPLIG FÖR VILKA SOM HELST SYFTEN. Inte under några omständigheter har Fitch skadeståndsskyldighet till någon person eller enhet för (a) förlust eller skada, helt eller delvis, som orsakats av, eller som följd av eller i förhållande till, fel eller andra omständigheter eller oförutsedda händelser, inom eller utom Fitchs kontroll eller dess direktörers, styrelseledamöters, anställdas eller ombuds kontroll, detta i samband med anskaffande, insamling, sammanställning, analys, tolkning, redigering, transkribering, överföring, kommunikation, publikation eller leverans av sådan information, inte heller för (b) skada som skett direkt, indirekt, särskilt eller för följdskada eller kompensatorisk skada av vilket slag det än må vara (liksom utebliven vinst, utan begränsning) beträffande ovanstående.

Samtliga användare av en Egendom godtar att en rating genom Fitch är ett omdöme beträffande ett värdepappers kreditvärdighet. Utlåtandet grundas på etablerade kriterier och metoder som Fitch ständigt utvärderar och uppdaterar. Sålunda är värderingarna en produkt av Fitchs kollektiva arbete och ingen enskild eller grupp av enskilda är ensamt ansvarig för värderingen. Värderingen behandlar inte risk för förlust för andra risker än kreditrisker, om inte sådan risk uttryckligen specificeras. Fitch ägnar sig inte åt erbjudanden eller försäljning av värdepapper. Alla Fitchs rapporter har delat upphovsmannaskap. Enskilda som kan identifieras i rapporter från Fitch har varit engagerade i dem men är inte ensamt ansvariga för de åsikter som uttrycks i dem. De enskildas namn förekommer endast för kontaktsyften. En rapport som tillhandahåller en Fitch-rating är varken ett prospekt eller ett substitut för den information som insamlats, verifierats och presenterats för investerare av emittent eller dess ombud, i samband med försäljning av värdepapper. Ratings kan ändras och dras tillbaka när som helst, av vilken orsak som helst, helt efter Fitchs eget gottfinnande. Fitch tillhandahåller inte någon typ av investeringsråd. Fitch är inte ansvarigt för någon typ av beslut gällande emission, kredit, lån, köp eller strategi. Då Fitch publicerar eller vidhåller en rating, gör Fitch inte någon rekommendation eller förslag, direkt eller indirekt, till dig eller till någon annan person, för att köpa, sälja, göra eller inneha investering, lån eller annat värdepapper eller att för att vidta strategi för investering beträffande investering, lån eller värdepapper från vilken emittent som helst. Ratings kommenterar inte något beträffande marknadsprisers lämplighet, hur ändamålsenlig en investering, ett lån eller ett värdepapper är för en viss investerare (inklusive, utan begränsning, redovisningsmetod och rättslig behandling) eller om betalningar gjorda i samband med investering, lån eller värdepapper, är av skattebefriat eller beskattat slag.

DEN PERSON ELLER ENHET SOM ANVÄNDER EN RATING GÖR DET HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. OM NÅGON PERSON ELLER ENHET SKULLE HA TEORETISK RÄTTSLIG RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR SKADA FRÅN FITCH GODTAR DEN PERSONEN ELLER ENHETEN, SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, ATT FITCHS SKADESTÅNDSANSVAR, I SAMBAND MED SÅDAN RATING, BEGRÄNSAS TILL VERKLIG DIREKT SKADA, SOM KAN BEVISAS, TILL ETT BELOPP SOM INTE ÖVERSTIGER TRE GÅNGER DET NETTOBELOPP FITCH ERHÅLLIT I SAMBAND MED SÅDAN RATING.

Fitch erhåller avgifter från emittenter, försäkringsbolag, garantigivare, andra gäldenärer och försäkringsgivare för rating av värdehandlingar. Sådana avgifter varierar generellt mellan US$ 1 000–US$ 750 000 (eller motsvarande i tillämpad valuta) per emission. I vissa fall värderar Fitch samtliga eller ett antal emitteringar som utges av en viss emittent, eller som försäkras eller garanteras av en viss försäkringsgivare eller garant, mot en årlig engångsavgift. Sådana avgifter förväntas variera mellan US$ 10 000–US$ 1 500 000 (eller motsvarande i tillämpad valuta). Anvisning, publicering och spridning av rating som Fitch gjort innebär inte att Fitch medger att dess namn används som sakkunnig i samband med registreringsansökan som registrerats i enlighet med Storbritanniens Lag om finansiella tjänster och marknader från 2000 eller lagstiftning om värdepapper för enskilt rättskipningsområde. Med tanke på att elektronisk publicering och distribuering är relativt effektiv kan Fitchs forskning bli tillgänglig för elektroniska abonnenter upp till tre dagar tidigare än för abonnenter av tryckt material. Genom hypertext eller annan datalänk kan användare få tillgång till platser för tredje part på World Wide Web som innehåller information som inte omfattas av Fitchs information eller så kan användare från platser för tredje part genom hypertext eller annan datalänk få tillgång till Fitchs Egendom. När Fitch hyperlänk visas på en plats som tillhör tredje part betyder inte det att Fitch gett sitt samtycke till en sådan hyperlänk. Användare och tredje part förbjuds att göra hyperlänkar till eller från den här Egendomen, om inte Fitch i förväg ger skriftligt medgivande till detta. Användaren godtar att Fitch inte gör sig ansvarigt för innehåll i tredje parts webbplats, oavsett förekomst av hyperlänk till eller från tredje parts webbplats, varken tredje parts webbplats som kan nås från en Egendom eller tredje parts webbplats som används för att nå denna Egendom, och följaktligen har Fitch inget skadeståndsansvar till person eller enhet. Dessutom samtycker användaren till att (a) hålla Fitch skadelöst gällande användning av tredje parts mjukvara på Fitchs Egendom och att (b) Fitch inte har något som helst skadeståndsansvar till person eller enhet för att resultat av sådan användning av mjukvara ska vara korrekt eller fullständigt

För Användarvillkorens syften betyder "dotterbolag" ett bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller gemensamt styrs med ett annat bolag. Med "kontroll" menas direkt eller indirekt befogenhet att styra eller påverka ett bolags styrelseledning och policy, genom registrering eller nyttjanderätt till rösträttsberättigade värdepapper, genom kontrakt eller på annat sätt.

De här Användarvillkoren skall lyda under lagstiftningen i State of New York, USA, med ensamrätt gällande lagval. Alla konflikter, klagomål och tvister som kan uppstå i förhållande till Användarvillkoren ska enbart hanteras genom individuellt och bindande skiljedomsförfarande i New York City, New York. Sådant skiljedomsförfarande ska utföras i enlighet med då gällande regler för kommersiell skiljedom inom amerikanska skiljedomssammanslutningen (American Arbitration Association). Varje part ska betala sina egna advokatkostnader och utgifter. Parterna är överens om att rätta sig efter alla beslut och utslag som avkunnas i sådana förfaranden. Beslut och utslag som avkunnas av skiljedomare ska vara slutgiltigt och fullt bindande. Tvist, fordran och kontrovers ska avgöras på detta sätt, i stället för rättsliga åtgärder eller sedvanerätt. Skiljedomaren ska inte ha rätt att döma i straffskadeståndsmål eller talan som gäller hypotetisk skada för någondera part och ska inte ha befogenheten att ändra dessa Användarvillkor. Skiljedomaren ska vara skyldig att följa tillämplig lagstiftning Du samtycker till att denna skiljedomsklausul ska vara bindande för dina familjemedlemmar, arvingar, goda män, förvaltare, efterträdare och övertagare. OM DENNA SKILJEDOMSKLAUSUL AV NÅGON ANLEDNING INTE ÄR TILLÄMPLIG AVSTÅR HÄRMED VARJE PART OÅTERKALLELIGEN, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG SÅ FÖRESKRIVER, RÄTT TILL JURYRÄTTEGÅNG GÄLLANDE SAK OM RÄTTSLIG ÅTGÄRD, RÄTTEGÅNGSFÖRFARANDE ELLER MOTFORDRAN SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL DESSA VILLKOR ELLER ANNAN SAK GÄLLANDE DESSA PARTER. Du och Fitch (a) godtar att talan för mål, rättslig åtgärd och rättegångsförfarande, till följd av, eller som avser, dessa Användarvillkor ska väckas vid federal eller statlig domstol belägen i staten New York, County of New York, (b) samtycker till att de domstolarna har behörighet för mål, rättslig åtgärd och rättegångsförfarande, (c) avstår från att protestera mot att någon av de domstolarna väljs till jurisdiktionsort för sådant mål, rättslig åtgärd och rättsligt förfarande, och (d) godtar att dessa Användarvillkor tillhandahålls i staten New York och att de underställs New Yorks lagar. Du och Fitch samtycker båda till att rättegångstvist eller annat rättsligt förfarande som rör dessa Användarvillkor inte får anmälas eller registreras över sex månader efter det att händelsen som gett upphov till anspråket inträffat. FÖRFARANDEN FÖR ATT LÖSA ELLER DRIVA EN TVIST I RELEVANTA FORUM KOMMER ATT HANTERAS PÅ INDIVIDUELL BASIS. Varken du eller Fitch kommer att yrka på att talan förs som grupptalan, som kollektiv talan genom statsåklagare (private attorney general action) eller som något annat förfarande, där endera part agerar eller föreslår att agera genom ombud. Inte något skiljedoms- eller rättegångsförfarande kan kombineras med varandra utan i förväg givet skriftligt medgivande från alla parter i skiljedoms- eller rättegångsförfarandet. EN DEL RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN BEGRÄNSAR ELLER FÖRBJUDER FÖREGÅENDE BEGRÄNSNING, OCH INOM SÅDANA RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN SKA FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR TILLÄMPAS SÅ FULLT UT SOM LAGEN TILLÅTER.

Vi kommer att uppdatera dessa Användarvillkor då och då för att avspegla de ändringar som görs i vår affärspraxis samt i tillämpad lagstiftning. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan vi göra sådana ändringar utan föregående meddelande. Vi kommer att publicera en uppdaterad version av de här Användarvillkoren och, överst i Användarvillkoren, visa när de senast uppdaterats. Din användning av Användarvillkoren kommer att styras av den version av Användarvillkoren som för tillfället är aktuell.

I händelse av konflikt mellan dessa användarvillkor och ett specifikt avtal mellan dig och Fitch ska villkoren för det specifika avtalet ha företräde framför användarvillkoren. För att se en kopia av Fitchs sekretesspolicy, gå till Sekretesspolicy.

ANVÄNDARVILLKOR FITCH SOLUTIONS MACRO RESEARCH REPORTS

Regler som hänvisas till:

Fitch Group, Inc. Sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”) finns på https://www.fitch.group/sv/privacy-policy

Fitch Group, Inc. Cookie Policy (“Policy för cookies”) finns på https://www.fitch.group/sv/cookie-policy

När du använder den är webbplatsen, store.fitchsolutions.com innebär det att du fullt ut godkänner Användarvillkoren. Läs igenom villkoren ordentligt innan du använder webbplatsen. Den här webbplatsen store.fitchsolutions.com, ägs och drivs av Fitch Solutions Group Limited, och innehållet i webbplatsen, inklusive immateriell egendom, varumärke, logotyp, design och text, tillhör uteslutande Fitch Solutions Group Limited, och det är skyddat över hela världen utan begränsning, i enlighet med copyright- och varumärkeslagstiftning. Inget material från store.fitchsolutions.com får ändras, kopieras, laddas ner, laddas upp, reproduceras, packas om, överföras, omfördelas eller återförsäljas på något sätt, helt eller delvis, utan att Fitch Solutions Group Limited, i förväg ger sitt skriftliga medgivande och godkännande till detta. FSG Researchs medgivande och godkännande, om det getts individuellt under särskilda användarvillkor, komprometterar inte på något sätt copyright, varumärke och äganderätt till Fitch Solutions Group Limited, som samtliga alltid ska förbli intakta i oförändrat skick. Det är strikt förbjudet att använda material från den här webbplatsen, eller annan publikation eller tjänst som ägs av Fitch Solutions Group Limited, på annan webbplats.

Friskrivning

Fitch Solutions Group Limited och dess tillhörande företag (sammantaget "FSG") utfäster inga garantier och tar inte på sig ansvar för någon typ av förlust eller skada som orsakats av användandet av den här webbplatsen och materialet som finns på den, som tillhandahållas i befintligt skick i mån av tillgång. FSG utfäster inga garantier för att materialet på webbplatsen är felfritt eller att det lämpar sig för specifikt syfte eller anspråk. Det garanterar inte heller store.fitchsolutions.com:s mekaniska funktion eller dess innehålls. Uppgifter på denna webbsida är varken gjorda för att rekommendera köp eller försäljning av tillgångar eller som råd till investering. Abonnenten har köpt en licens, som inte är överlåtbar och utan ensamrätt, till FSG:s online-tjänster, som lyder under följande villkor. "Innehållet" i databasen kallas i detta avtal också för "material", "immateriell egendom", "rapport" och "data". När din organisation, eller person i den, fått tillgång till Innehåll som lyder under dessa villkor samtycker du till att organisationen anses känna till och godkänna detta Avtal.

Licensavtal för leverans av FSG:s informationstjänster online

1. Tillgång till tjänster

FSG kommer att anstränga sig på alla sätt för att försäkra sig om att Tjänsterna ska vara tillgängliga för Abonnenten dygnet runt under abonnemangsperioden ("Normal tillgänglighet till tjänst"). FSG reserverar sig rätten att: a) ändra Normal tillgänglighet till tjänst, förutsatt att Abonnenten ges meddelande om detta 48 tim. i förväg, b) att tillfälligt dra in Tjänsterna i händelse av tekniska problem eller under andra omständigheter utanför FSG:s rimliga kontroll. I händelse av sådan ändring eller indragning av Tjänsterna kommer FSG att på alla sätt anstränga sig för att återgå till Normal tillgänglighet till tjänst så snart som det blir praktiskt möjligt, men det ska inte ställas till ansvar för förlust, skada eller anspråk som orsakats av sådan ändring eller indragning.

2. Tillåten användning av tjänster

Tillgång till Tjänsterna är endast till för specifikt namngivna användare, i enlighet med det som uppgivits till FSG. Abonnenten ska meddela FSG så snart denne har lämnat företaget, eller tillgången inte längre behövs, så ersättare kan få tillträdesrätt under avtalets tidsperiod. Abonnenten garanterar också att försäkra sig om att användarnamn, lösenord och annat identifieringssätt som används för att få tillgång till Tjänsterna inte sprids till annan person än den som har rätt att ha tillgång till dem, att samtliga som har rätt att tillgå Tjänsterna endast gör det i enlighet med detta avtal, att dennes IT-system och system i pappersform är skyddat och säkrat mot intrång (inklusive genom hackning eller fysiskt intrång) av personer utan tillstånd samt att data från Tjänsterna ska förvaras säkert, och denne ska följa alla tillämpliga lagar och regler gällande den verksamhet som beaktas under detta Avtal, i synnerhet lag om dataskydd (Data Protection Acts) för 1984 och 1998.

3. Innehavare till en immateriell rättighet

Abonnenten erkänner att:

 • all immateriell rättighet (IR) (inklusive patent, copyright, rätt till mjukvara, designrättighet, varumärke, servicemärke, affärshemlighet, know-how, databas-rättighet, domännamn och all annan immateriell eller industriell äganderätt (både registrerad och oregistrerad) liksom för applikation, varhelst i världen) i Tjänsterna, den information som den innehåller, i dokument, övningsmaterial och liknande material och delar därav, tillhör FSG,

 • denne inte har någon IR eller annat ägarintresse i Tjänsterna, eller i data eller material i dem, samt

 • såvida inte annat uttryckligen tillåts i detta Avtal, att inget här nedan ska tolkas som att det tilldelar, genom deltagande, hävdande av visst sakförhållande eller liknande, licens eller rätt att använda IR i Tjänsterna, utan att FSG i förväg har lämnat sitt skriftliga godkännande, eller tredje part som kan äga sådan IR.

Abonnenten förbinder sig att inte kopiera, återge, hämta eller överföra någon form eller på annat sätt handha, helt eller delvis, data, material och information som finns i Tjänsterna, undantaget det som framgår av avsnitten nedan.

Om inte annat i förväg skriftligt avtalats av FSG får inte material (helt eller delvis) säljas, överlåtas, vidarebefordras eller spridas i någon form, eller tillgängliggöras för tredje part (inklusive men inte begränsat till kund/potentiell kund/leverantör/agent/partner i andra företag/revisor/jurist/bank/mäklare/licensinnehavare), och inte heller till abonnents dotterföretag, närstående bolag eller holdingbolag (direkt eller indirekt), i handelsverksamhet eller inte, eller till företag som driver handel under samma handelsnamn, där det direkta egenkapitalintresset på alla sätt är annat än abonnentens.

Abonnenten får bara använda Tjänsterna i sin normala löpande verksamhet. Abonnenten får inte överföra material till kund och prospekt, om det inte sker i samband med presentation eller liknande, där FSG hänvisas till som ägare av copyright och immateriell egendom och att materialöverföringen till tredje part sker på ad-hoc- och icke-systematisk basis.

Då Abonnenten kopierar eller har kopierat immateriell egendom till hårddisk, filserver eller liknande, i sina egna lokaler för att underlätta användning, som referens eller annat syfte, godtar denne härmed att begränsa tillgången till namngivna användare, om inte annat skriftligt angetts, och att betala extra avgift till FSG.

Abonnent får distribuera kopior av material i pappers- och elektronisk form, så länge som kopiorna distribueras inom Abonnentens närmaste organisation, och Abonnenten godkänner att om distribution utförs till tredje part utanför dennes organisation (inklusive, utan begränsning, Abonnentens dotterbolag, närstående bolag och holdingbolag) ska denne hålla FSG skadeslöst gentemot ev. fordringar som kan uppstå till följd av otillåten spridning, och stå skadeståndsskyldig för den summa som är likvärdig med förlust av försäljningsintäkter (till rådande kopiepris per hel rapport eller standardbelopp för årligt abonnemang för aktuell databas, som FSG publicerar från gång till gång) som orsakats av otillåten spridning av del(ar) och rapport(er).

Abonnenten (eller efterföljande användare, med eller utan licens), ska inte finansiellt förlita sig till siffror, uttalanden eller slutledningar från FSG:s rapport eller immateriell egendom, eller uppmuntran till investering från andra, utan att först få skriftligt godkännande från FSG:s bolagsjurist att få göra det. Om Abonnenten (eller efterföljande användare, med eller utan licens) inte följer de här anvisningarna, godtar denne (eller efterföljande användare, med eller utan licens) att för ändamålet fullt ut ersätta FSG för fordringar, oavsett hur de uppstår.

4. Abonnemangspris

I abonnemangets pris ingår inte mervärdesskatt (om inte annat framgår), indirekta avgifter, lokal skatt och företagsskatt eller andra avgifter som det faller på Abonnenten att betala. Inga avdrag får göras av abonnemangspriset, utom för att innehålla skatt som styrs av dubbelbeskattningsavtal mellan Abonnentens land och Storbritannien.

5. Betalning

Abonnenten åtar sig att betala för leverans av Tjänsterna, inom ramen för inledande och påföljande villkor i Avtalet, i enlighet med paragraf 7 och Abonnenten åtar sig att betala fakturor från FSG beträffande Tjänsterna, inom 30 dagar efter mottagandet, om inte annat överenskommits. Anmälningsavgifter som inte erhållits inom trettio (30) dagar efter fakturadatum ska vara föremål för räntekostnadspåslag på förfallit belopp från förfallodagen till datumet för den faktiska betalningen, både före och efter bestridande, med fyra procent. (4 %) per år över Bank of Englands aktuell basränta tillsammans med tredjeparts återbetalningsavgifter och kostnader som FSG ackumulerat med avseende på återbetalningen och betalning till FSG av sådana obestridda belopp. FSG kommer inte att göra proportionell återbetalning när abonnemanget gjorts tillgängligt för abonnenten, eftersom alla abonnemang löper under hel period.

6. Ansvarsbegränsning

i) Med undantag för det som framgår av paragraf 6 (ii), är alla garantier och villkor, uttryckligen eller underförstått i enlighet med stadga eller annat (inklusive men inte begränsat till dem beträffande beskrivning, marknadsmässig kvalitet eller lämplighet för syften) undantagna från detta avtal.

ii) Eftersom FSG i synnerhet strävar efter att materialet i Tjänsterna ska vara tillförlitligt och fullständigt garanterar inte FSG, uttryckligen eller underförstått, att det material som tillhandahålls som del av Tjänsterna är lämpligt för särskilt syfte, och inte heller att det är fullständigt, riktigt eller aktuellt.

iii) FSG ska vidta alla rimliga åtgärder för att försäkra sig om att Tjänsterna och relaterad mjukvara som tillhandahållas av FSG ska fungera i enlighet med de användarmanualer från FSG som finns tillgängliga. Om fel i tjänsterna skulle uppstå begränsas FSGs ansvar till att vidta alla rimliga åtgärder för att åtgärda eventuella brister gällande Tjänsterna, eller att, efter eget gottfinnande, upphäva, gottskriva eller återbetala alla Abonnentens avgifter beträffande den eller de perioder då Tjänsterna inte har fungerat korrekt. Skyldigheten att rätta fel eller att upphäva, gottskriva eller återbetala proportionerlig del av avgifter, som ovan beskrivs, ska utgöra FSG:s hela skadeståndsansvar beträffande den förlust eller skada som Abonnenten bekräftar, oberoende av om detta orsakats av brott mot detta Avtal, misstolkning, FSG:s försummelse (eller dess anställds eller ombuds) eller någon annan orsak. I synnerhet ska FSG inte ansvara för följdskada, ekonomisk eller annan direkt eller indirekt förlust (inklusive, men inte begränsat till, skada som ska betalas till tredje part, vinstförlust eller slöseri med resurser) som Abonnenten lidit. Under förutsättning att denna bestämmelse av någon anledning är ogiltig och ej möjlig att göra gällande, ska FSG:s totala skadeståndsansvar inte överstiga det totala belopp som Abonnenten betalar årligen för Tjänsterna. Föregående uteslutningar och ansvarsbegränsningar ska inte gälla i händelse av dödsfall eller personskada.

7. Abonnemangsperiod och avslut

Det här avtalet ska löpa under en första minimiperiod på 12 månader (om inte annat avtalats). FSG kan meddela abonnenten, när som helst under perioden för aktuellt avtal, om förändring av abonnentens kostnad för användning av FSG:s online-tjänster.

FSG kan komma att avsluta detta Avtal, med omedelbar verkan och utan förvarning, om Abonnenten har försummat att fullgöra någon faktisk bestämmelse i detta avtal, och (om det går att gottgöra) om sådan försummelse inte rättats till inom 30 dagar från det att skriftligt meddelande därom tillhandahållits felande part. Uppsägning av detta avtal, av något skäl, ska inte påverka FSG:s rätt att erhålla betalning för utstående skulder vid tiden för uppsägningen och att få ersättning för skada för kontraktsbrott före uppsägningen.

8. Sekretess

Abonnenten åtar sig att hålla hemlig och inte sprida sekretessbelagd information till tredje part eller att själv använda sekretessbelagd information i någon form, direkt eller indirekt, som tillhör eller relaterar till FSG eller dess näringsverksamhet, som spridits av FSG eller emottagits av Abonnenten, i enlighet med eller inom ramen för detta Avtal ("Sekretessbelagd information").

Abonnenten åtar sig att endast sprida Sekretessbelagd information från FSG i den utsträckning som är nödvändigt för de syften som anges i detta Avtal, till sina direktörer, anställda, ombud och entreprenörer.

Ovan nämnda skyldighet om sekretess och icke-användning ska inte gälla den information och det material:

a) som omnämns av Abonnenten innan det erhållits från FSG, som verifikationshandling som Abonnenten har tillgång till vid tiden för spridningen, b) som, efter det erhållits från FSG, sprids till Abonnenten från tredje part som har laglig rätt att göra det, c) som är allmänt tillgängligt då det erhålls från FSG, eller d) som blir allmänt tillgängligt efter det erhållits från FSG av orsaker som inte beror på Abonnenten.

9. Force majeure

Ingen part ska bli skadeståndsskyldig till annan part för försening eller icke-fullgörelse av skyldigheter i detta avtal som orsakats av oförutsägbar händelse, inklusive och utan begränsning, något av följande: force majeure, regeringsbeslut, krig, brand, översvämning, explosion och civiluppror.

10. Avsägelse

Ingen typ av anstånd eller försening som uppstår då FSG gör sina rättigheter gällande kommer att inverka på eller inskränka FSG:s rättigheter, och inget avstående av sådana rättigheter eller överträdelse mot avtalsvillkor ska tolkas som avstående av rättighet eller senare överträdelse.

11. Ingen tilldelning

Behållningen av det här avtalet får inte, helt eller delvis, tilldelas av abonnenten utan att FSG gett sitt skriftliga medgivande till detta.

12. Hela avtalet

Det här avtalet utgör hela överenskommelsen mellan FSG och Abonnenten i förhållande till FSG:s tjänster. I händelse av konflikt mellan denna överenskommelse och ett specifikt kontrakt mellan FSG och abonnenten ska villkoren för det specifika kontraktet ha företräde framför överenskommelsen.

13. Ogiltighet

Om någon del i det här avtalet inte kan åberopas ska dock övrigt i avtalet förbli giltigt och i kraft.

14. Lag som styr villkoren

Dessa villkor styrs av England och Wales lagar, med ensamrätt när det gäller dess principer för lagval. Alla tvister, fordringar och kontroverser som kan uppstå i förhållande till Användarvillkoren ska enbart hanteras genom individuellt och bindande skiljeförfarande i London, England. Sådant skiljedomsförfarande ska utföras i enlighet med då gällande regler för kommersiell skiljedom vid London Court of International Arbitration (LCIA). Varje part ska betala sina egna advokatkostnader och utgifter. Parterna är överens om att rätta sig efter alla beslut och utslag som avkunnas i sådana förfaranden. Beslut och utslag som avkunnas av skiljedomare ska vara slutgiltigt och fullt bindande. Tvist, fordran och kontrovers ska avgöras på detta sätt, i stället för rättsliga åtgärder eller sedvanerätt. Skiljedomaren ska inte ha rätt att döma i straffskadeståndsmål eller talan som gäller hypotetisk skada för någondera part och ska inte ha befogenheten att ändra dessa Användarvillkor. Skiljedomaren ska vara skyldig att följa tillämplig lagstiftning Du samtycker till att denna skiljedomsklausul ska vara bindande för dina familjemedlemmar, arvingar, goda män, förvaltare, efterträdare och övertagare (så som tillämpligt i resp. fall). OM DENNA SKILJEDOMSKLAUSUL AV NÅGON ANLEDNING INTE ÄR TILLÄMPLIG AVSTÅR HÄRMED VARJE PART OÅTERKALLELIGEN, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG SÅ FÖRESKRIVER, RÄTT TILL JURYRÄTTEGÅNG GÄLLANDE SAK OM RÄTTSLIG ÅTGÄRD, RÄTTEGÅNGSFÖRFARANDE ELLER MOTFORDRAN SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL DESSA VILLKOR ELLER ANNAN SAK GÄLLANDE DESSA PARTER. 

15. Rättskipningsområde

Du (a) samtycker till att talan väcks för fordran, rättsliga åtgärder och rättsligt förfarande som kan uppstå i förhållande till dessa Användarvillkor, vid domstol i England och Wales, b) godtar att de domstolarna har exklusiv behörighet för sådan fordran, rättsliga åtgärder och rättegångsförfarande, (c) avstår från att protestera mot att någon av de domstolarna väljs till jurisdiktionsort för sådan fordran, rättsliga åtgärder och rättegångsförfarande och (d) godtar att dessa Användarvillkor tillhandahålls i England och Wales och de underställs Englands och Wales lagar. Du samtycker till att fordran eller annat rättsligt förfarande som rör dessa Användarvillkor inte får anmälas eller registreras över sex månader efter det att händelsen som gett upphov till anspråket inträffat. FÖRFARANDEN FÖR ATT LÖSA ELLER DRIVA EN TVIST I RELEVANTA FORUM KOMMER ATT HANTERAS PÅ INDIVIDUELL BASIS. Du kan inte yrka på att talan förs som grupptalan, som kollektiv talan genom statsåklagare ("private attorney general action") eller som något annat förfarande, där endera part agerar eller föreslår att agera genom ombud. Inte något skiljedoms- eller rättegångsförfarande kan kombineras med varandra utan i förväg givet skriftligt medgivande från alla parter i skiljedoms- eller rättegångsförfarandet. EN DEL RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN BEGRÄNSAR ELLER FÖRBJUDER FÖREGÅENDE BEGRÄNSNING, OCH INOM SÅDANA RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN SKA FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR TILLÄMPAS SÅ FULLT UT SOM LAGEN TILLÅTER.

16. Sekretesspolicy

För att se en kopia av FSG:s sekretesspolicy, gå till Sekretesspolicy.

FITCH LEARNING ANVÄNDARVILLKOR

Regler som hänvisas till:

Fitch Group, Inc. Sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”) finns på https://www.fitch.group/sv/privacy-policy

Fitch Group, Inc. Cookie Policy (“Policy för cookies”) finns på https://www.fitch.group/sv/cookie-policy

Fitch Learning huvudwebbplats www.fitchlearning.com

Regler för friskrivning och sekretesspolicy

WEBBPLATSENS ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY

VIKTIGT MEDDELANDE: Vissa bestämmelser i Webbplatsens klausuler och Sekretesspolicy skiljer sig för medborgare i Syd- och Nordamerika. I slutet av de här villkoren står de särskilda bestämmelser som gäller för dig som bor i Syd- eller Nordamerika.

1. Webbplatsens klausuler

Välkommen till www.fitchlearning.comwww.fitchexamprep.com och https://www.fitch.group/sv/privacy-policy webbplatser, sammantagen webbplatsen ("Webbplatsen"). Webbplatsen drivs av Fitch Learning Limited trading som Fitch Learning, ett företag registrerat i England med företagsnummer 03928976, och närstående bolag och dotterbolag ("vi", "oss", "vår" eller "Fitch Learning"). Vårt säte är på adress 30 North Colonnade, London, E14 5GN och vårt registreringsnummer för mervärdesskatt är 918160136. Följande stycken berättar om vad ditt besök innebär, både för dig och för oss. De här webbplatsvillkoren ("Villkoren") samlar alla våra regler och användarvillkor för webbplatsen och annan information om användandet av Webbplatsen. Villkoren styr också din användning av Webbplatsen, vår mobila app och alla platser där de här Villkoren förekommer, och därmed innebär uttrycket "Webbplats", den sida eller app där dessa villkor är införda. Läs dessa villkor ordentligt! Om du inte godtar de här Villkoren, använd då inte Webbplatsen! Om du använder Webbplatsen visar det att du godtar att följa de här Villkoren. Vi kan komma att ändra dessa Villkor då och då utan förvarning och efter eget gottfinnande. Om du använder Webbplatsen efter att en sådan ändring trätt i kraft antas du samtycka till de uppdaterade Villkoren. De här Villkoren uppdaterades senast den 25 maj 2018.

2. Tillgång till webbplatsen

Vi kan inte garantera att Webbplatsen kommer att fungera kontinuerligt, oavbrutet och felfritt. Tillgång till webbplatsen ges tillfälligt och vi reserverar oss rätten att utan förvarning ta bort, ändra eller stänga tjänsten som vi tillhandahåller på Webbplatsen. Vi kommer inte någonsin att bli skadeståndsskyldiga till dig eller tredje part om Webbplatsen blir otillgänglig, ändras, tillfälligt stängs eller upphör, eller dess funktioner, delar eller innehåll.

Vi kan komma att ändra format och innehåll på Webbsidan då och då utan förvarning och efter eget gottfinnande. Vi kan inte garantera och garanterar inte att innehåll på Webbplatsen är tillgängligt eller fritt från virus eller annan kod som kan innehålla smittande eller destruktiva komponenter.

3. Registrering av konto

När du registrerar dig för ett konto garanterar du på heder och samvete att all information du uppger är sann och aktuell. Vi förbehåller rätten att vägra registrering av användare. Du har ansvar för att skydda dina inloggningsuppgifter och lösenord och vi kommer inte att hållas skadeståndsskyldiga för förlust eller skada som kan bli följden av att du inte gör det.

4. Stängning av konto

Om du önskar stänga ett konto som du registrerat hos oss kan du göra det genom att meddela vårt kundtjänst-team på clientservices@fitchlearning.com. Vi kan komma att stänga ditt konto när som helst om vi tror att du bryter mot Villkoren, eller då vi rimligen anser det lämpligt att göra. Om vi skulle stänga ditt konto meddelar vi dig om det.

5. Restriktioner om användning

Förutom det som är tillåtet enligt dessa Villkor är det inte tillåtet för dig att:

 • använda Webbplatsen och allt det som är tillgängligt från Webbsidan för olagligt syfte,

 • försöka få icke-auktoriserad tillgång till Webbplatsen, den server där Webbplatsen lagras eller till server, dator eller databas som är kopplad till vår Webbplats,

 • reproducera, dubblera, kopiera eller återförsälja någon del av Webbplatsen eller det som är tillgängligt från Webbplatsen utan vårt medgivande eller genom att bryta mot dessa Villkor,

 • lagra sidor från Webbplatsen på en server eller annan lagringsenhet kopplad till nätverk, eller skapa elektronisk databas genom systematisk nedladdning och lagring av samtliga sidor på Webbplatsen,

 • ta bort eller ändra innehåll på Webbplatsen eller försöka kringgå sekretess, eller hindra behörigt arbete med Webbplatsen eller de servrar där Webbplatsen är lagrad,

 • använda Webbsidan för att medvetet överföra data, skicka eller ladda ner material som innehåller virus, trojansk häst, internetmask, tidsbomb, keylogger, spionprogram, annonsprogram eller annat skadligt program eller liknande datakod avsett att skadligt påverka drift av mjukvara eller hårdvara,

 • att för övrigt göra annat som inte uttryckligen är tillåtet i dessa Villkor.

6. Immateriella rättigheter

Vi äger eller är licensinnehavare till alla immateriella rättigheter på Webbplatsen och i innehållet på Webbplatsen (inklusive text, grafisk återgivning, software, fotografier och andra bilder, videor, ljud, varumärken och logotyper). Du har endast tillåtelse att använda innehållet på Webbplatsen för personlig icke-kommersiell användning och du får inte mångfaldiga, ändra, överföra, bevilja licens för eller publicera det, helt eller delvis, för något ändamål utan vårt i förväg givna skriftliga medgivande.

Om tillåten kopiering, delning eller publicering av innehåll från Webbplatsen görs, får inte ändring eller radering göras av upphovsperson, varumärkestext eller copyright-information. Du medger att du inte förvärvar någon äganderätt genom att ladda ner innehåll från Webbplatsen.

7. Ansvarsbefrielse

Den information som finns i denna webbplats är endast till för informativa syften.

Inte något i dessa Villkor ska utesluta eller begränsa vår skadeståndsskyldighet till dig:

 • för dödsfall eller personskada orsakad av vår försumlighet,

 • under Del 1 av Konsumentskyddslagen 1987,

 • för information i bedrägligt syfte, eller

 • för annat skadeståndsansvar som inte kan uteslutas eller begränsas, i enlighet med Engelsk lag.

I beaktande av ovanstående, tar vi inte på oss något skadeståndsansvar (om sådant ansvar uppstår till följd av kontraktsbrott, försumlighet, misstolkning eller annan orsak), för vilken som helst skada eller förlust som kan uppstå genom användande av eller oförmåga att använda denna Webbplats, utan begränsningar i fråga om:

 • förlorade affärer

 • förlorade intäkter

 • förlorad vinst

 • förlust av förväntad besparing

 • särskild förlust, eller

 • indirekt förlust

Vi garanterar inte att den här Webbplatsen (eller de webbplatser som är länkade till den här Webbplatsen) eller dess server, är fri från datavirus eller annat skadligt eller begränsande dataprogram.

Sidorna på denna Webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter och skrivfel. Informationen på de här sidorna kan komma att uppdateras då och då och kan tidvis vara inaktuella. Vi godtar inte ansvar för att hålla informationen på de här sidorna uppdaterade och är heller inte skadeståndsansvariga om inte så sker. Vi är distributörer (och inte utgivare) av en liten procent av innehållet på Webbplatsen och sådant innehåll levereras av tredje part och av internetanvändare. Alla åsikter, uttalanden, tjänster, erbjudanden och annan information eller innehåll som framställs eller tillhandahålls genom tredje part, inklusive information från leverantör och användare, tillhör inte oss, utan upphovsmännen och distributörerna. Vi godkänner inte nödvändigtvis och är heller inte ansvariga för riktigheten eller trovärdigheten i de åsikter, råd och uttalanden som görs på denna Webbplats.

Informationen på Webbplatsen utgör inte någon form av råd eller rekommendation från oss och den har inte som avsikt att du ska kunna förlita dig på den, då du tar särskilda beslut ang. utbildning (eller avstår från att ta beslut) eller annat beslut. Du bör rådfråga dig själv och söka vägledning och självständigt bekräfta all typ av information innan du litar på den.

8. Filmning och fotografering

Under kursen eller evenemanget kan fotografering och filmning förekomma. Videofilmningen och fotograferingen görs av medlemmar av Fitch Learning team och används bara av Fitch Learning team, som en del av Fitch Learning material, och marknadsföring och liknande.

Om du deltar i filmning och fotografering kommer du att lämna ditt samtycke till publicering av din bild och ljudet av din röst. Du kommer också att samtycka till att bilder av dig kan komma att redigeras och användas av Fitch Learning, helt eller delvis, i alla typer av medier, inklusive men ej begränsat till: CD-ROM, DVD, Internet, television, radio och kabelutsändning och för andra syften, för all framtid och globalt. Du kommer inte att på något vis ersättas för användandet av bilder av dig eller av ljudet av din röst, och du håller Fitch Learning skadeslöst och avstår från anspråk och rättslig åtgärd som uppstår till följd av denna produktion. Om du inte vill bli filmad eller fotograferad, meddela oss det om möjligt i förväg och också första dagen på kursen.

9. Fitch gruppanvändarvillkor - version 2 1 maj 2018

Om vi misslyckas med att driva igenom våra rättigheter enligt dessa villkor, eller försenas med det, innebär inte det att vi avsäger oss dem.

Om det visar sig att bestämmelser i dessa Villkor eller andra villkor som hänvisas till, inte är verkställbara, så ska detta inte påverka verkställbarheten för andra bestämmelser de innehåller.

Inga villkor kan drivas igenom, enligt Lagen om kontrakt 1999 (Tredje parts rättigheter), av enskild som inte är part i avtalet mellan oss.

Du har inte rätt att sälja vidare eller överlåta rättigheter eller skyldigheter som finns i dessa villkor.

Vi kan komma att lägga ut fullgörandet av våra skyldigheter gentemot dig till underleverantör. Vi kan komma att anvisa någon av de rättigheter eller skyldigheter vi har gentemot dig till någon annan, förutsatt att vi meddelar dig att vi gjort detta.

10. Lag som styr villkoren

Användandet av denna webbplats och de här Villkoren skall vara underkastade lagstiftningen i Englands och Wales, med ensamrätt när det gäller dess tolkning, tillämpning och verkställande av alla ovan nämnda tillstånd, uteslutningar, licenser och villkor för användning.

11. Rättskipningsområde

Domstolar i England och Wales har exklusiv behörighet för alla fordringar och tvister som kan uppstå i förhållande till, till följd av eller i samband med, denna webbplats och dess användning och dessa villkor.

12. Kontakta oss

Om du har frågor angående de här Villkoren eller problem gällande Webbplatsen kan du meddela oss påmarketing@fitchlearning.com.

FÖLJANDE BESTÄMMELSER GÄLLER ENDAST MEDBORGARE I NORD- OCH SYDAMERIKA OCH DE ERSÄTTER SAMTLIGA OVAN NÄMNDA BESTÄMMELSER SOM HAR SAMMA RUBRIK.

13. Ansvarsbefrielse

Den information som finns i denna webbplats är endast till för informativa syften. Inte något i dessa Villkor kommer att utesluta eller begränsa vårt skadeståndsansvar gentemot dig, gällande sådant skadeståndsansvar som inte får uteslutas eller begränsas i enlighet staten New Yorks lagstiftning.

I beaktande av ovanstående, tar vi inte på oss något skadeståndsansvar (om sådant ansvar uppstår till följd av kontraktsbrott, försumlighet, misstolkning eller annan orsak), för vilken som helst skada eller förlust som kan uppstå genom användande av eller oförmåga att använda denna Webbplats, utan begränsningar i fråga om:

 • förlorade affärer

 • förlorade intäkter

 • förlorad vinst

 • förlust av förväntad besparing

 • särskild förlust, eller

 • indirekt förlust

Vi garanterar inte att den här Webbplatsen (eller de webbplatser som är länkade till den här Webbplatsen) eller dess server, är fri från datavirus eller annat skadligt eller begränsande dataprogram.

Sidorna på denna Webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter och skrivfel. Informationen på de här sidorna kan komma att uppdateras då och då och kan tidvis vara inaktuella. Vi godtar inte ansvar för att hålla informationen på de här sidorna uppdaterade och är heller inte skadeståndsansvariga om inte så sker.

Vi är distributörer (och inte utgivare) av en liten procent av innehållet på Webbplatsen och sådant innehåll levereras av tredje part och av internetanvändare. Alla åsikter, uttalanden, tjänster, erbjudanden och annan information eller innehåll som framställs eller tillhandahålls genom tredje part, inklusive information från leverantör och användare, tillhör inte oss, utan upphovsmännen och distributörerna. Vi godkänner inte nödvändigtvis och är heller inte ansvariga för riktigheten eller trovärdigheten i de åsikter, råd och uttalanden som görs på denna Webbplats.

Informationen på Webbplatsen utgör inte någon form av råd eller rekommendation från oss och den har inte som avsikt att du ska kunna förlita dig på den, då du tar särskilda beslut ang. utbildning (eller avstår från att ta beslut) eller annat beslut. Du bör rådfråga dig själv och söka vägledning och självständigt bekräfta all typ av information innan du litar på den.

14. Generell information

Om vi misslyckas med att driva igenom våra rättigheter enligt dessa villkor, eller försenas med det, innebär inte det att vi avsäger oss dem.

Om det visar sig att bestämmelser i dessa Villkor eller andra villkor som hänvisas till, inte är verkställbara, så ska detta inte påverka verkställbarheten för andra bestämmelser de innehåller.

Du har inte rätt att sälja vidare eller överlåta rättigheter eller skyldigheter som finns i dessa villkor.

Vi kan komma att lägga ut fullgörandet av våra skyldigheter gentemot dig till underleverantör. Vi kan komma att anvisa någon av de rättigheter eller skyldigheter vi har gentemot dig till någon annan, förutsatt att vi meddelar dig att vi gjort detta.

15. Lag som styr villkoren

Denna webbplats och de här Villkoren skall lyda under lagstiftningen i State of New York, USA, med ensamrätt gällande lagval.

16. Rättskipningsområde

Alla tvister, fordringar och kontroverser som kan uppstå i förhållande till kursen ska enbart hanteras genom individuellt och bindande skiljeförfarande i New York City, New York. Sådant skiljedomsförfarande ska utföras i enlighet med då gällande regler för kommersiell skiljedom inom amerikanska skiljedomssammanslutningen (American Arbitration Association). Varje part ska betala sina egna advokatkostnader och utgifter. Parterna är överens om att rätta sig efter alla beslut och utslag som avkunnas i sådana förfaranden. Beslut och utslag som avkunnas av skiljedomare ska vara slutgiltigt och fullt bindande. Tvist, fordran och kontrovers ska avgöras på detta sätt, i stället för rättsliga åtgärder eller sedvanerätt. Skiljedomaren ska inte ha rätt att döma i straffskadeståndsmål eller talan som gäller hypotetisk skada för någondera part och ska inte ha befogenheten att ändra dessa Villkor. Skiljedomaren ska vara skyldig att följa tillämplig lagstiftning Du samtycker till att denna skiljedomsklausul ska vara bindande för dina familjemedlemmar, arvingar, goda män, förvaltare, efterträdare och övertagare. OM DENNA SKILJEDOMSKLAUSUL AV NÅGON ANLEDNING INTE ÄR TILLÄMPLIG AVSTÅR HÄRMED VARJE PART OÅTERKALLELIGEN, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG SÅ FÖRESKRIVER, RÄTT TILL JURYRÄTTEGÅNG GÄLLANDE SAK OM RÄTTSLIG ÅTGÄRD, RÄTTEGÅNGSFÖRFARANDE ELLER MOTFORDRAN SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL DESSA VILLKOR ELLER ANNAN SAK GÄLLANDE DESSA PARTER. Du och Fitch Learning (a) godtar att talan för mål, rättslig åtgärd och rättegångsförfarande, till följd av, eller som avser, dessa Användarvillkor, ska väckas vid federal och statlig domstol belägen i staten New York, County of New York, (b) samtycker till att de domstolarna har behörighet för mål, rättslig åtgärd och rättegångsförfarande, (c) avstår från att protestera mot att någon av de domstolarna väljs till jurisdiktionsort för sådant mål, rättslig åtgärd och rättsligt förfarande, och (d) godtar att dessa Användarvillkor tillhandahålls i staten New York och att de underställs New Yorks lagar. Du och Fitch Learning samtycker båda till att rättegångstvist eller annat rättsligt förfarande som rör dessa Användarvillkor inte får anmälas eller registreras över sex månader efter det att händelsen som gett upphov till anspråket inträffat. FÖRFARANDEN FÖR ATT LÖSA ELLER DRIVA EN TVIST I RELEVANTA FORUM KOMMER ATT HANTERAS PÅ INDIVIDUELL BASIS. Varken du eller Fitch Learning kommer att yrka på att talan förs som grupptalan, som kollektiv talan genom statsåklagare ("private attorney general action"), eller som något annat förfarande, där endera part agerar eller föreslår att agera genom ombud. Inte något skiljedoms- eller rättegångsförfarande kan kombineras med varandra utan i förväg givet skriftligt medgivande från alla parter i skiljedoms- eller rättegångsförfarandet. EN DEL RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN BEGRÄNSAR ELLER FÖRBJUDER FÖREGÅENDE BEGRÄNSNING, OCH INOM SÅDANA RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN SKA FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR TILLÄMPAS SÅ FULLT UT SOM LAGEN TILLÅTER.

Examen i kvantitativ finans http://www.cqf.com

WEBBPLATSENS ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY

VIKTIGT MEDDELANDE: Vissa bestämmelser i Webbplatsens klausuler och Sekretesspolicy skiljer sig för medborgare i Syd- och Nordamerika. I slutet av de här villkoren står de särskilda bestämmelser som gäller för dig som bor i Syd- eller Nordamerika.

1. Webbplatsens klausuler

Välkommen till webbplatserna www.cqf.com och www.fitch.group webbplats sekretess, sammantaget kallat webbplats ("Webbplatsen"). Webbplatsen drivs av Fitch Learning Limited trading som Fitch Learning, ett företag registrerat i England med företagsnummer 03928976, och närstående bolag och dotterbolag ("vi", "oss", "vår" eller "Fitch Learning"). Vårt säte är på adress 30 North Colonnade, London, E14 5GN och vårt registreringsnummer för mervärdesskatt är 918160136. Följande stycken berättar om vad ditt besök innebär, både för dig och för oss.

De här webbplatsvillkoren ("Villkoren") samlar alla våra regler och användarvillkor för webbplatsen och annan information om användandet av Webbplatsen. Villkoren styr också din användning av Webbplatsen, vår mobila app och alla platser där de här Villkoren förekommer, och därmed innebär uttrycket "Webbplats", den sida eller app där dessa villkor är införda. Läs dessa villkor ordentligt! Om du inte godtar de här Villkoren, använd då inte Webbplatsen! Om du använder Webbplatsen visar det att du godtar att följa de här Villkoren. Vi kan komma att ändra dessa Villkor då och då utan förvarning och efter eget gottfinnande. Om du använder Webbplatsen efter att en sådan ändring trätt i kraft antas du samtycka till de uppdaterade Villkoren. Villkoren uppdaterades senast den 25 maj 2018.

2. Tillgång till webbplatsen

Vi kan inte garantera att Webbplatsen kommer att fungera kontinuerligt, oavbrutet och felfritt. Tillgång till webbplatsen ges tillfälligt och vi reserverar oss rätten att utan förvarning ta bort, ändra eller stänga tjänsten som vi tillhandahåller på Webbplatsen. Vi kommer inte någonsin att bli skadeståndsskyldiga till dig eller tredje part om Webbplatsen blir otillgänglig, ändras, tillfälligt stängs eller upphör, eller dess funktioner, delar eller innehåll.

Vi kan komma att ändra format och innehåll på Webbsidan då och då utan förvarning och efter eget gottfinnande. Vi kan inte garantera och garanterar inte att innehåll på Webbplatsen är tillgängligt eller fritt från virus eller annan kod som kan innehålla smittande eller destruktiva komponenter.

3. Registrering av konto

När du registrerar dig för ett konto garanterar du på heder och samvete att all information du uppger är sann och aktuell. Vi förbehåller rätten att vägra registrering av användare. Du har ansvar för att skydda dina inloggningsuppgifter och lösenord och vi kommer inte att hållas skadeståndsskyldiga för förlust eller skada som kan bli följden av att du inte gör det.

4. Stängning av konto

Om du önskar stänga ett konto som du registrerat hos oss, så kan du göra det genom att meddela vårt kundtjänst-team info@cqf.com. Vi kan komma att stänga ditt konto när som helst om vi tror att du bryter mot Villkoren, eller då vi rimligen anser det lämpligt att göra. Om vi skulle stänga ditt konto meddelar vi dig om det.

5. Restriktioner för användning

Förutom det som är tillåtet enligt dessa Villkor är det inte tillåtet för dig att:

 • använda Webbplatsen och allt det som är tillgängligt från Webbsidan för olagligt syfte,

 • försöka få icke-auktoriserad tillgång till Webbplatsen, den server där Webbplatsen lagras eller till server, dator eller databas som är kopplad till vår Webbplats,

 • reproducera, dubblera, kopiera eller återförsälja någon del av Webbplatsen eller det som är tillgängligt från Webbplatsen utan vårt medgivande eller genom att bryta mot dessa Villkor,

 • lagra sidor från Webbplatsen på en server eller annan lagringsenhet kopplad till nätverk, eller skapa elektronisk databas genom systematisk nedladdning och lagring av samtliga sidor på Webbplatsen,

 • ta bort eller ändra innehåll på Webbplatsen eller försöka kringgå sekretess, eller hindra behörigt arbete med Webbplatsen eller de servrar där Webbplatsen är lagrad,

 • använda Webbsidan för att medvetet överföra data, skicka eller ladda ner material som innehåller virus, trojansk häst, internetmask, tidsbomb, keylogger, spionprogram, annonsprogram eller annat skadligt program eller liknande datakod avsett att skadligt påverka drift av mjukvara eller hårdvara,

 • att för övrigt göra annat som inte uttryckligen är tillåtet i dessa Villkor.

6. Immateriella rättigheter

Vi äger eller är licensinnehavare till alla immateriella rättigheter på Webbplatsen och i innehållet på Webbplatsen (inklusive text, grafisk återgivning, software, fotografier och andra bilder, videor, ljud, varumärken och logotyper). Du har endast tillåtelse att använda innehållet på Webbplatsen för personlig icke-kommersiell användning och du får inte mångfaldiga, ändra, överföra, bevilja licens för eller publicera det, helt eller delvis, för något ändamål utan vårt i förväg givna skriftliga medgivande.

Om tillåten kopiering, delning eller publicering av innehåll från Webbplatsen görs, får inte ändring eller radering göras av upphovsperson, varumärkestext eller copyright-information. Du medger att du inte förvärvar någon äganderätt genom att ladda ner innehåll från Webbplatsen.

7. Ansvarsbefrielse

Den information som finns i denna webbplats är endast till för informativa syften.

Inte något i dessa Villkor ska utesluta eller begränsa vår skadeståndsskyldighet till dig:

 • för dödsfall eller personskada orsakad av vår försumlighet,

 • under Del 1 av Konsumentskyddslagen 1987,

 • för information i bedrägligt syfte, eller

 • för annat skadeståndsansvar som inte kan uteslutas eller begränsas, i enlighet med Engelsk lag.

I beaktande av ovanstående, tar vi inte på oss något skadeståndsansvar (om sådant ansvar uppstår till följd av kontraktsbrott, försumlighet, misstolkning eller annan orsak), för vilken som helst skada eller förlust som kan uppstå genom användande av eller oförmåga att använda denna Webbplats, utan begränsningar i fråga om:

 • förlorade affärer

 • förlorade intäkter

 • förlorad vinst

 • förlust av förväntad besparing

 • särskild förlust, eller

 • indirekt förlust

Vi garanterar inte att den här Webbplatsen (eller de webbplatser som är länkade till den här Webbplatsen) eller dess server, är fri från datavirus eller annat skadligt eller begränsande dataprogram.

Sidorna på denna Webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter och skrivfel. Informationen på de här sidorna kan komma att uppdateras då och då och kan tidvis vara inaktuella. Vi godtar inte ansvar för att hålla informationen på de här sidorna uppdaterade och är heller inte skadeståndsansvariga om inte så sker.

Vi är distributörer (och inte utgivare) av en liten procent av innehållet på Webbplatsen och sådant innehåll levereras av tredje part och av internetanvändare. Alla åsikter, uttalanden, tjänster, erbjudanden och annan information eller innehåll som framställs eller tillhandahålls genom tredje part, inklusive information från leverantör och användare, tillhör inte oss, utan upphovsmännen och distributörerna. Vi godkänner inte nödvändigtvis och är heller inte ansvariga för riktigheten eller trovärdigheten i de åsikter, råd och uttalanden som görs på denna Webbplats.

Informationen på Webbplatsen utgör inte någon form av råd eller rekommendation från oss och den har inte som avsikt att du ska kunna förlita dig på den, då du tar särskilda beslut ang. utbildning (eller avstår från att ta beslut) eller annat beslut. Du bör rådfråga dig själv och söka vägledning och självständigt bekräfta all typ av information innan du litar på den.

8. Filmning och fotografering

Under kursen eller evenemanget kan fotografering och filmning förekomma. Videofilmningen och fotograferingen görs av medlemmar av Fitch Learning team och används bara av Fitch Learning team, som en del av Fitch Learning material, och marknadsföring och liknande.

Om du deltar i filmning och fotografering kommer du att lämna ditt samtycke till publicering av din bild och ljudet av din röst. Du kommer också att samtycka till att bilder av dig kan komma att redigeras och användas av Fitch Learning, helt eller delvis, i alla typer av medier, inklusive men ej begränsat till: CD-ROM, DVD, Internet, television, radio och kabelutsändning och för andra syften, för all framtid och globalt. Du kommer inte att på något vis ersättas för användandet av bilder av dig eller av ljudet av din röst, och du håller Fitch Learning skadeslöst och avstår från anspråk och rättslig åtgärd som uppstår till följd av denna produktion.

Om du inte vill bli filmad eller fotograferad, meddela oss det om möjligt i förväg och också första dagen på kursen.

9. Generell information

Om vi misslyckas med att driva igenom våra rättigheter enligt dessa villkor, eller försenas med det, innebär inte det att vi avsäger oss dem.

Om det visar sig att bestämmelser i dessa Villkor eller andra villkor som hänvisas till, inte är verkställbara, så ska detta inte påverka verkställbarheten för andra bestämmelser de innehåller.

Inga villkor kan drivas igenom, enligt Lagen om kontrakt 1999 (Tredje parts rättigheter), av enskild som inte är part i avtalet mellan oss.

Du har inte rätt att sälja vidare eller överlåta rättigheter eller skyldigheter som finns i dessa villkor.

Vi kan komma att lägga ut fullgörandet av våra skyldigheter gentemot dig till underleverantör. Vi kan komma att anvisa någon av de rättigheter eller skyldigheter vi har gentemot dig till någon annan, förutsatt att vi meddelar dig att vi gjort detta.

10. Lag som styr villkoren

Användandet av denna webbplats och de här Villkoren skall vara underkastade lagstiftningen i England och Wales, med ensamrätt när det gäller dess tolkning, tillämpning och verkställande av alla ovan nämnda tillstånd, uteslutningar, licenser och villkor för användning.

11. Rättskipningsområde

Domstolar i England och Wales har exklusiv behörighet för alla fordringar och tvister som kan uppstå i förhållande till, till följd av eller i samband med, denna webbplats och dess användning och dessa villkor.

12. Kontakta oss

Om du har frågor angående de här villkoren eller problem gällande webbplatsen, kan du meddela oss på info@cqf.com.

FÖLJANDE BESTÄMMELSER GÄLLER ENDAST MEDBORGARE I NORD- OCH SYDAMERIKA OCH DE ERSÄTTER SAMTLIGA OVAN NÄMNDA BESTÄMMELSER SOM HAR SAMMA RUBRIK.

13. Ansvarsbefrielse

Den information som finns i denna webbplats är endast till för informativa syften.

Inte något i dessa Villkor kommer att utesluta eller begränsa vårt skadeståndsansvar gentemot dig, gällande sådant skadeståndsansvar som inte får uteslutas eller begränsas i enlighet staten New Yorks lagstiftning.

I beaktande av ovanstående, tar vi inte på oss något skadeståndsansvar (om sådant ansvar uppstår till följd av kontraktsbrott, försumlighet, misstolkning eller annan orsak), för vilken som helst skada eller förlust som kan uppstå genom användande av eller oförmåga att använda denna Webbplats, utan begränsningar i fråga om:

 • förlorade affärer

 • förlorade intäkter

 • förlorad vinst

 • förlust av förväntad besparing

 • särskild förlust, eller

 • indirekt förlust

Vi garanterar inte att den här Webbplatsen (eller de webbplatser som är länkade till den här Webbplatsen) eller dess server, är fri från datavirus eller annat skadligt eller begränsande dataprogram.

Sidorna på denna Webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter och skrivfel. Informationen på de här sidorna kan komma att uppdateras då och då och kan tidvis vara inaktuella. Vi godtar inte ansvar för att hålla informationen på de här sidorna uppdaterade och är heller inte skadeståndsansvariga om inte så sker.

Vi är distributörer (och inte utgivare) av en liten procent av innehållet på Webbplatsen och sådant innehåll levereras av tredje part och av internetanvändare. Alla åsikter, uttalanden, tjänster, erbjudanden och annan information eller innehåll som framställs eller tillhandahålls genom tredje part, inklusive information från leverantör och användare, tillhör inte oss, utan upphovsmännen och distributörerna. Vi godkänner inte nödvändigtvis och är heller inte ansvariga för riktigheten eller trovärdigheten i de åsikter, råd och uttalanden som görs på denna Webbplats.

Informationen på Webbplatsen utgör inte någon form av råd eller rekommendation från oss och den har inte som avsikt att du ska kunna förlita dig på den, då du tar särskilda beslut ang. utbildning (eller avstår från att ta beslut) eller annat beslut. Du bör rådfråga dig själv och söka vägledning och självständigt bekräfta all typ av information innan du litar på den.

14. Generell information

Om vi misslyckas med att driva igenom våra rättigheter enligt dessa villkor, eller försenas med det, innebär inte det att vi avsäger oss dem.

Om det visar sig att bestämmelser i dessa Villkor eller andra villkor som hänvisas till, inte är verkställbara, så ska detta inte påverka verkställbarheten för andra bestämmelser de innehåller.

Du har inte rätt att sälja vidare eller överlåta rättigheter eller skyldigheter som finns i dessa villkor.

Vi kan komma att lägga ut fullgörandet av våra skyldigheter gentemot dig till underleverantör. Vi kan komma att anvisa någon av de rättigheter eller skyldigheter vi har gentemot dig till någon annan, förutsatt att vi meddelar dig att vi gjort detta.

15. Lag som styr villkoren

Denna webbplats och de här Villkoren skall lyda under lagstiftningen i State of New York, USA, med ensamrätt gällande lagval.

16. Rättskipningsområde

Alla tvister, fordringar och kontroverser som kan uppstå i förhållande till kursen ska enbart hanteras genom individuellt och bindande skiljeförfarande i New York City, New York. Sådant skiljedomsförfarande ska utföras i enlighet med då gällande regler för kommersiell skiljedom inom amerikanska skiljedomssammanslutningen (American Arbitration Association). Varje part ska betala sina egna advokatkostnader och utgifter. Parterna är överens om att rätta sig efter alla beslut och utslag som avkunnas i sådana förfaranden. Beslut och utslag som avkunnas av skiljedomare ska vara slutgiltigt och fullt bindande. Tvist, fordran och kontrovers ska avgöras på detta sätt, i stället för rättsliga åtgärder eller sedvanerätt. Skiljedomaren ska inte ha rätt att döma i straffskadeståndsmål eller talan som gäller hypotetisk skada för någondera part och ska inte ha befogenheten att ändra dessa Villkor. Skiljedomaren ska vara skyldig att följa tillämplig lagstiftning Du samtycker till att denna skiljedomsklausul ska vara bindande för dina familjemedlemmar, arvingar, goda män, förvaltare, efterträdare och övertagare.

OM DENNA SKILJEDOMSKLAUSUL AV NÅGON ANLEDNING INTE ÄR TILLÄMPLIG AVSTÅR HÄRMED VARJE PART OÅTERKALLELIGEN, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG SÅ FÖRESKRIVER, RÄTT TILL JURYRÄTTEGÅNG GÄLLANDE SAK OM RÄTTSLIG ÅTGÄRD, RÄTTEGÅNGSFÖRFARANDE ELLER MOTFORDRAN SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL DESSA VILLKOR ELLER ANNAN SAK GÄLLANDE DESSA PARTER. Du och Fitch Learning (a) godtar att talan för mål, rättslig åtgärd och rättegångsförfarande, till följd av, eller som avser, dessa Användarvillkor, ska väckas vid federal och statlig domstol belägen i staten New York, County of New York, (b) samtycker till att de domstolarna har behörighet för mål, rättslig åtgärd och rättegångsförfarande, (c) avstår från att protestera mot att någon av de domstolarna väljs till jurisdiktionsort för sådant mål, rättslig åtgärd och rättsligt förfarande, och (d) godtar att dessa Användarvillkor tillhandahålls i staten New York och att de underställs New Yorks lagar.

Du och Fitch Learning samtycker båda till att rättegångstvist eller annat rättsligt förfarande som rör dessa Användarvillkor inte får anmälas eller registreras över sex månader efter det att händelsen som gett upphov till anspråket inträffat. FÖRFARANDEN FÖR ATT LÖSA ELLER DRIVA EN TVIST I RELEVANTA FORUM KOMMER ATT HANTERAS PÅ INDIVIDUELL BASIS. Varken du eller Fitch kommer att yrka på att talan förs som grupptalan, som kollektiv talan genom statsåklagare (private attorney general action) eller som något annat förfarande, där endera part agerar eller föreslår att agera genom ombud. Inte något skiljedoms- eller rättegångsförfarande kan kombineras med varandra utan i förväg givet skriftligt medgivande från alla parter i skiljedoms- eller rättegångsförfarandet. EN DEL RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN BEGRÄNSAR ELLER FÖRBJUDER FÖREGÅENDE BEGRÄNSNING, OCH INOM SÅDANA RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN SKA FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR TILLÄMPAS SÅ FULLT UT SOM LAGEN TILLÅTER.

Inlärning/CFA examensförberedelse https://www.fitchexamprep.com

Regler för friskrivning och sekretesspolicy Och Användarvillkor

Den här webbplatsen innehåller bara länkar till huvudwebbplatsen www.fitchlearning.com och https://www.fitch.group/sv/privacy-policy därför är villkoren desamma som de som förtecknas i detta dokument under I.1.

CQF Institute https://www.cqfinstitute.org

WEBBPLATSENS ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY

VIKTIGT MEDDELANDE: Vissa bestämmelser i Webbplatsens klausuler och Sekretesspolicy skiljer sig för medborgare i Syd- och Nordamerika. I slutet av de här villkoren står de särskilda bestämmelser som gäller för dig som bor i Syd- eller Nordamerika.

1. Webbplatsens klausuler

Välkommen till www.cqfinstitute.org och till www.fitch.group webbplatser för sekretess, sammantaget kallat webbplatsen ("Webbplatsen"). Webbplatsen drivs av Fitch Learning Limited trading som Fitch Learning, ett företag registrerat i England med företagsnummer 03928976, och dess närstående bolag och dotterbolag ("vi", "oss", "vår" eller "Fitch Learning"). Vårt säte är på adress 30 North Colonnade, London, E14 5GN och vårt registreringsnummer för mervärdesskatt är 918160136. Följande stycken berättar om vad ditt besök innebär, både för dig och för oss. De här webbplatsvillkoren ("Villkoren") samlar alla våra regler och användarvillkor för webbplatsen och annan information om användandet av Webbplatsen. Villkoren styr också din användning av Webbplatsen, vår mobila app och alla platser där de här Villkoren förekommer, och därmed innebär uttrycket "Webbplats", den sida eller app där dessa villkor är införda. Läs dessa villkor ordentligt! Om du inte godtar de här Villkoren, använd då inte Webbplatsen! Om du använder Webbplatsen visar det att du godtar att följa de här Villkoren. Vi kan komma att ändra dessa Villkor då och då utan förvarning och efter eget gottfinnande. Om du använder Webbplatsen efter att en sådan ändring trätt i kraft antas du samtycka till de uppdaterade Villkoren. De här Villkoren uppdaterades senast den 25 maj 2018.

2. Tillgång till webbplatsen

Vi kan inte garantera att Webbplatsen kommer att fungera kontinuerligt, oavbrutet och felfritt. Tillgång till webbplatsen ges tillfälligt och vi reserverar oss rätten att utan förvarning ta bort, ändra eller stänga tjänsten som vi tillhandahåller på Webbplatsen. Vi kommer inte någonsin att bli skadeståndsskyldiga till dig eller tredje part om Webbplatsen blir otillgänglig, ändras, tillfälligt stängs eller upphör, eller dess funktioner, delar eller innehåll.

Vi kan komma att ändra format och innehåll på Webbsidan då och då utan förvarning och efter eget gottfinnande. Vi kan inte garantera och garanterar inte att innehåll på Webbplatsen är tillgängligt eller fritt från virus eller annan kod som kan innehålla smittande eller destruktiva komponenter.

3. Registrering av konto

När du registrerar dig för ett konto garanterar du på heder och samvete att all information du uppger är sann och aktuell. Vi förbehåller rätten att vägra registrering av användare. Du har ansvar för att skydda dina inloggningsuppgifter och lösenord och vi kommer inte att hållas skadeståndsskyldiga för förlust eller skada som kan bli följden av att du inte gör det.

4. Stängning av konto

Om du önskar stänga ett konto som du registrerat hos oss, så kan du göra det genom att meddela vårt kundtjänst-team cqfinstitute@fitchlearning.com. Vi kan komma att stänga ditt konto när som helst om vi tror att du bryter mot Villkoren, eller då vi rimligen anser det lämpligt att göra. Om vi skulle stänga ditt konto meddelar vi dig om det.

5.Restriktioner för användning

Förutom det som är tillåtet enligt dessa Villkor är det inte tillåtet för dig att:

 • använda Webbplatsen och allt det som är tillgängligt från Webbsidan för olagligt syfte,

 • försöka få icke-auktoriserad tillgång till Webbplatsen, den server där Webbplatsen lagras eller till server, dator eller databas som är kopplad till vår Webbplats,

 • reproducera, dubblera, kopiera eller återförsälja någon del av Webbplatsen eller det som är tillgängligt från Webbplatsen utan vårt medgivande eller genom att bryta mot dessa Villkor,

 • lagra sidor från Webbplatsen på en server eller annan lagringsenhet kopplad till nätverk, eller skapa elektronisk databas genom systematisk nedladdning och lagring av samtliga sidor på Webbplatsen,

 • ta bort eller ändra innehåll på Webbplatsen eller försöka kringgå sekretess, eller hindra behörigt arbete med Webbplatsen eller de servrar där Webbplatsen är lagrad,

 • använda Webbsidan för att medvetet överföra data, skicka eller ladda ner material som innehåller virus, trojansk häst, internetmask, tidsbomb, keylogger, spionprogram, annonsprogram eller annat skadligt program eller liknande datakod avsett att skadligt påverka drift av mjukvara eller hårdvara, eller

 • att för övrigt göra annat som inte uttryckligen är tillåtet i dessa Villkor.

6. Immateriella rättigheter

Vi äger eller är licensinnehavare till alla immateriella rättigheter på Webbplatsen och i innehållet på Webbplatsen (inklusive text, grafisk återgivning, software, fotografier och andra bilder, videor, ljud, varumärken och logotyper). Du har endast tillåtelse att använda innehållet på Webbplatsen för personlig icke-kommersiell användning och du får inte mångfaldiga, ändra, överföra, bevilja licens för eller publicera det, helt eller delvis, för något ändamål utan vårt i förväg givna skriftliga medgivande.

Om tillåten kopiering, delning eller publicering av innehåll från Webbplatsen görs, får inte ändring eller radering göras av upphovsperson, varumärkestext eller copyright-information. Du medger att du inte förvärvar någon äganderätt genom att ladda ner innehåll från Webbplatsen.

7. Ansvarsbefrielse

Den information som finns i denna webbplats är endast till för informativa syften.

Inte något i dessa Villkor ska utesluta eller begränsa vår skadeståndsskyldighet till dig:

 • för dödsfall eller personskada orsakad av vår försumlighet,

 • under Del 1 av Konsumentskyddslagen 1987,

 • för information i bedrägligt syfte, eller

 • för annat skadeståndsansvar som inte kan uteslutas eller begränsas, i enlighet med Engelsk lag.

I beaktande av ovanstående, tar vi inte på oss något skadeståndsansvar (om sådant ansvar uppstår till följd av kontraktsbrott, försumlighet, misstolkning eller annan orsak), för vilken som helst skada eller förlust som kan uppstå genom användande av eller oförmåga att använda denna Webbplats, utan begränsningar i fråga om:

 • förlorade affärer

 • förlorade intäkter

 • förlorad vinst

 • förlust av förväntad besparing

 • särskild förlust, eller

 • indirekt förlust

Vi garanterar inte att den här Webbplatsen (eller de webbplatser som är länkade till den här Webbplatsen) eller dess server, är fri från datavirus eller annat skadligt eller begränsande dataprogram.

Sidorna på denna Webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter och skrivfel. Informationen på de här sidorna kan komma att uppdateras då och då och kan tidvis vara inaktuella. Vi godtar inte ansvar för att hålla informationen på de här sidorna uppdaterade och är heller inte skadeståndsansvariga om inte så sker.

Vi är distributörer (och inte utgivare) av en liten procent av innehållet på Webbplatsen och sådant innehåll levereras av tredje part och av internetanvändare. Alla åsikter, uttalanden, tjänster, erbjudanden och annan information eller innehåll som framställs eller tillhandahålls genom tredje part, inklusive information från leverantör och användare, tillhör inte oss, utan upphovsmännen och distributörerna. Vi godkänner inte nödvändigtvis och är heller inte ansvariga för riktigheten eller trovärdigheten i de åsikter, råd och uttalanden som görs på denna Webbplats.

Informationen på Webbplatsen utgör inte någon form av råd eller rekommendation från oss och den har inte som avsikt att du ska kunna förlita dig på den, då du tar särskilda beslut ang. utbildning (eller avstår från att ta beslut) eller annat beslut. Du bör rådfråga dig själv och söka vägledning och självständigt bekräfta all typ av information innan du litar på den.

8. Filmning och fotografering

Under kursen eller evenemanget kan fotografering och filmning förekomma. Videofilmningen och fotograferingen görs av medlemmar av Fitch Learning team och används bara av Fitch Learning team, som en del av Fitch Learning material, och marknadsföring och liknande.

Om du deltar i filmning och fotografering kommer du att lämna ditt samtycke till publicering av din bild och ljudet av din röst. Du kommer också att samtycka till att bilder av dig kan komma att redigeras och användas av Fitch Learning, helt eller delvis, i alla typer av medier, inklusive men ej begränsat till: CD-ROM, DVD, Internet, television, radio och kabelutsändning och för andra syften, för all framtid och globalt. Du kommer inte att på något vis ersättas för användandet av bilder av dig eller av ljudet av din röst, och du håller Fitch Learning skadeslöst och avstår från anspråk och rättslig åtgärd som uppstår till följd av denna produktion.

Om du inte vill bli filmad eller fotograferad, meddela oss det om möjligt i förväg och också första dagen på kursen.

9. Generell information

Om vi misslyckas med att driva igenom våra rättigheter enligt dessa villkor, eller försenas med det, innebär inte det att vi avsäger oss dem.

Om det visar sig att bestämmelser i dessa Villkor eller andra villkor som hänvisas till, inte är verkställbara, så ska detta inte påverka verkställbarheten för andra bestämmelser de innehåller.

Inga villkor kan drivas igenom, enligt Lagen om kontrakt 1999 (Tredje parts rättigheter), av enskild som inte är part i avtalet mellan oss.

Du har inte rätt att sälja vidare eller överlåta rättigheter eller skyldigheter som finns i dessa villkor.

Vi kan komma att lägga ut fullgörandet av våra skyldigheter gentemot dig till underleverantör. Vi kan komma att anvisa någon av de rättigheter eller skyldigheter vi har gentemot dig till någon annan, förutsatt att vi meddelar dig att vi gjort detta.

10. Lag som styr villkoren

Användandet av denna webbplats och de här Villkoren skall vara underkastade lagstiftningen i England och Wales, med ensamrätt när det gäller dess tolkning, tillämpning och verkställande av alla ovan nämnda tillstånd, uteslutningar, licenser och villkor för användning.

11. Rättskipningsområde

Domstolar i England och Wales har exklusiv behörighet för alla fordringar och tvister som kan uppstå i förhållande till, till följd av eller i samband med, denna webbplats och dess användning och dessa villkor.

12. Kontakta oss

Om du har frågor angående de här villkoren eller problem gällande webbplatsen, kan du meddela oss på cqfinstitute@fitchlearning.com

FÖLJANDE BESTÄMMELSER GÄLLER ENDAST MEDBORGARE I NORD- OCH SYDAMERIKA OCH DE ERSÄTTER SAMTLIGA OVAN NÄMNDA BESTÄMMELSER SOM HAR SAMMA RUBRIK.

13. Ansvarsbefrielse

Den information som finns i denna webbplats är endast till för informativa syften.

Inte något i dessa Villkor kommer att utesluta eller begränsa vårt skadeståndsansvar gentemot dig, gällande sådant skadeståndsansvar som inte får uteslutas eller begränsas i enlighet staten New Yorks lagstiftning.

I beaktande av ovanstående, tar vi inte på oss något skadeståndsansvar (om sådant ansvar uppstår till följd av kontraktsbrott, försumlighet, misstolkning eller annan orsak), för vilken som helst skada eller förlust som kan uppstå genom användande av eller oförmåga att använda denna Webbplats, utan begränsningar i fråga om:

 • förlorade affärer

 • förlorade intäkter

 • förlorad vinst

 • förlust av förväntad besparing

 • särskild förlust, eller

 • indirekt förlust

Vi garanterar inte att den här Webbplatsen (eller de webbplatser som är länkade till den här Webbplatsen) eller dess server, är fri från datavirus eller annat skadligt eller begränsande dataprogram.

Sidorna på denna Webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter och skrivfel. Informationen på de här sidorna kan komma att uppdateras då och då och kan tidvis vara inaktuella. Vi godtar inte ansvar för att hålla informationen på de här sidorna uppdaterade och är heller inte skadeståndsansvariga om inte så sker.

Vi är distributörer (och inte utgivare) av en liten procent av innehållet på Webbplatsen och sådant innehåll levereras av tredje part och av internetanvändare. Alla åsikter, uttalanden, tjänster, erbjudanden och annan information eller innehåll som framställs eller tillhandahålls genom tredje part, inklusive information från leverantör och användare, tillhör inte oss, utan upphovsmännen och distributörerna. Vi godkänner inte nödvändigtvis och är heller inte ansvariga för riktigheten eller trovärdigheten i de åsikter, råd och uttalanden som görs på denna Webbplats.

Informationen på Webbplatsen utgör inte någon form av råd eller rekommendation från oss och den har inte som avsikt att du ska kunna förlita dig på den, då du tar särskilda beslut ang. utbildning (eller avstår från att ta beslut) eller annat beslut. Du bör rådfråga dig själv och söka vägledning och självständigt bekräfta all typ av information innan du litar på den.

14. Generell information

Om vi misslyckas med att driva igenom våra rättigheter enligt dessa villkor, eller försenas med det, innebär inte det att vi avsäger oss dem.

Om det visar sig att bestämmelser i dessa Villkor eller andra villkor som hänvisas till, inte är verkställbara, så ska detta inte påverka verkställbarheten för andra bestämmelser de innehåller.

Du har inte rätt att sälja vidare eller överlåta rättigheter eller skyldigheter som finns i dessa villkor.

Vi kan komma att lägga ut fullgörandet av våra skyldigheter gentemot dig till underleverantör. Vi kan komma att anvisa någon av de rättigheter eller skyldigheter vi har gentemot dig till någon annan, förutsatt att vi meddelar dig att vi gjort detta.

15. Lag som styr villkoren

Användandet av denna webbplats och de här Villkoren skall vara underkastade lagstiftningen i State of New York, med ensamrätt när det gäller dess tolkning, tillämpning och verkställande av alla ovan nämnda tillstånd, uteslutningar, licenser och villkor för användning.

16. Rättskipningsområde

Statliga och federala domstolar inom staten New York och County of New York har exklusiv behörighet för fordringar och tvister som kan uppstå i förhållande till, till följd av eller i samband med denna webbplats och dess användning och dessa villkor.